Lakisá makambo oyo ezali na kati

Libala

Sekele mpo na kolonga

Landá toli ya Nzambe mpo ozala na libala ya esengo

Komituna mituna mibale mpamba ekoki kosalisa yo obongisa libala na yo.

Ndenge ya kozala na libala ya esengo

Batoli oyo Biblia epesaka mpo na kozala na libala ya esengo esalisaka mpenza mpo eutaka epai Yehova Nzambe, mobandisi ya libala.

Bwanya oyo ekosala ete libota ezala na esengo

Mibali, basi, baboti mpe bana bakoki kosala nini mpo libota ezala na esengo?

Libota ya esengo​—Kosala na bomoko

Na libala na bino, bofandaka lokola babalani to lokola bato mibale oyo bafandi na shambre moko?

Ndenge ya kolonga na mbula ya liboso ya libala

Outi kobala sika? Biblia ekoki kosalisa yo okómisa libala na yo makasi.

Oyo nakoki kosala mpo na komonisa motema molai

Ntango bato mibale ya kozanga kokoka babalani, mikakatano ndenge na ndenge ebimaka. Motema molai ezali na ntina mingi mpo libala elonga.

Ndenge ya komoniselana limemya

Komonisa limemya na libala ezali te likambo ya kosala soki olingi; kasi esengeli nde komonisaka yango. Ndenge nini okoki komonisa ete omemyaka molongani na yo?

Pesáká molongani na yo kilo

Ndenge nini okoki kosolola malamu na molongani na yo mpe kopesa ye kilo?

Mpo libala ezala na esengo: Monisá ete olingaka molongani na yo

Mosala, mitungisi, mpe mikakatano ya mokolo na mokolo ekoki kosala ete babalani bamoniselana lisusu bolingo mingi te. Bolingo ya solosolo ekoki kolonga mikakatano wana nyonso?

Kokumisa molongani na yo

Soki mwasi ná mobali bazali kosala makasi ya komona bizaleli malamu ya moninga mpe kokumisa yango, boyokani na bango ekomaka makasi. Nini ekoki kosalisa yo okóma na ezaleli yango?

Ndenge ya komonisa ete olingaka molongani na yo

Ndenge nini balongani bakoki komonisa ete batyelanaka mpenza likebi? Talá toli minei oyo euti na mitinda ya Biblia.

Ndenge ya kokómisa ndai ya libala makasi

Omonaka ete kolapa ndai ezali lokola komitya nsinga na nkingo to lokola longo oyo ekoki kobatela libala na yo?

Ndenge ya kokokisa ndai na yo ya libala

Nini ekómisaka libala makasi? Nini elɛmbisaka yango? Ndenge nini okoki kokómisa ndai na yo makasi?

Zalá sembo epai ya molongani na yo

Kokima ekobo ezali lolenge oyo eleki malamu ya komonisa ete ozali sembo na libala

Oyo okoki kosala mpo makambo etambola malamu ná molongani na yo ya sika

Kobala lisusu ekoki komema mikakatano oyo ezalaki te na libala ya liboso. Ndenge nini babalani bakoki kolonga?

Mibali​—Bósala ete ndako na bino ezala esika ya libateli

Libota ekoki kokelela na mbongo te, kasi kozanga libateli oyo eleki ntina.

Nini epesaka esengo?​—Bolingo

Moto azalaka na esengo soki azali kolinga basusu mpe basusu bazali kolinga ye.

Biblia elobi nini

Biblia elobeli libala ya basi-basi to mibali-mibali?

Na ntembe te, moto oyo asalaki libala na ebandeli ayebi malamu ndenge nini kosala mpo libala eumela mpe ezala na esengo.

Kobala basi ebele ezali mabe?

Nzambe moto abandisaki likambo yango? Talá oyo Biblia elobi mpo na likambo ya kobala basi ebele.

Biblia elobi nini na likambo ya kobala moto ya mposo mosusu?

Talá mwa makanisi ya Biblia oyo elobeli bato ya mposo nyonso mpe libala.

Biblia elobi nini mpo na libala?

Batoli ya Biblia ekoki kosalisa mwasi ná mobali bákima mikakatano to bálonga yango.

Libala ezali kaka boyokani ya bato mibale?

Talá ndenge oyo mokumba oyo Nzambe apesá mwasi ná mobali na libala ekoki kosalisa bango bázala malamu mpe na esengo.

Mpo moto azala na esengo esengeli kaka abala?

Bakristo oyo bazali minzemba bakoki kozala na esengo? Biblia elobeli libala, elobeli mpe bonzemba na ndenge oyo ebongi.

Ndenge ya kosilisa mikakatano

Ndenge malamu ya kotalela mwa bizaleli ya molongani na yo oyo esilikisaka yo

Na esika otika mwa ezaleli ya molongani na yo ebimisa matata na libala na bino, okoki kotalela mwa ezaleli yango na ndenge mosusu to na ndenge ebongi.

Tyá mosala na esika na yango

Makanisi 5 oyo ekoki kosalisa yo otika te mosala na yo ezwa esika ya libala na bino.

Lisalisi mpo na baoyo bazali konyokola bango na ndako

Yebá ete ezali foti na yo te mpe ozali yo moko te.

Likambo ya kobɛta molongani ekoki kosila?

Ndenge nini batoli ya Biblia ekoki kosalisa ata bato oyo bazalaka mabe mpenza batika bizaleli na bango?

Ndenge ya koyokana malamu na babokilo

Toli misato ekoki kosalisa yo mpo likambo ya babokilo ekóma te mokakatano na libala na yo.

Ndenge ya kofanda na kimya na bandeko ya libota

Okoki kokumisa baboti na yo kozanga obebisa libala na yo.

Ntango molongani azali na maladi oyo ezali kosila te

Tángá makambo misato oyo ekoki kosalisa babalani ntango moko azali na maladi oyo ezali kosila te.

Ntango bozali na makanisi ekeseni

Mwasi ná mobali bakoki kosala nini mpo básilisa matata mpe bázala na kimya?

Ndenge ya kosilisa matata na libala

Mpo na nini mikakatano ebimaka, mpe nini okoki kosala mpo mikakatano yango ebebisa libala na yo te?

Okosala nini soki molongani na yo atalaka pornografi?

Ndenge nini mwasi ná mobali bakoki kosala elongo mpo na kosalisa moko na bango oyo atalaka pornografi mpe kozongisa konfiansi na libala?

Ndenge ya kosilisa mikakatano na kati ya libala na yo

Toli ya Biblia ekoki kosalisa yo bósilisa mikakatano na bolingo mpe na limemya. Talelá makambo minei oyo ekoki kosalisa.

Pornografi ekoki kobebisa libala na yo

Makanisi oyo ezali awa ekoki kosalisa yo otika momeseno ya kotala pornografi mpe obongisa libala na yo.

Ntango yo ná molongani na yo bokeseni na makambo

Omiyoká naino te ete yo ná molongani na yo bokeseni mpenza na makambo?

Ndenge ya koboya kobomba nkanda

Mpo olimbisa likambo ya mabe oyo molongani na yo asali, osengeli nde komona likambo yango moke to kosala lokola likambo moko te esalemi?

Libota ya esengo​—Kolimbisana

Nini ekoki kosalisa yo olandela te mabunga ya molongani na yo?

Ndenge oyo bana bakɔtisaka mbongwana na libala

Talá ndenge batoli ya Biblia ekoki kosalisa baboti bámesana ntango bakómi na mwana.

Ntango bana balongwe na ndako ya baboti

Babalani mosusu bakutanaka na mikakatano ya makasi ntango bana na bango bakoli mpe balongwe na ndako na bango. Baboti yango bakoki kosala nini mpo bázala na esengo ntango batikali kaka bango mibale?

Ntango likambo ya mawa esalemi

Luká lisungi oyo osengeli na yango.

Kokabwana mpe koboma libala

Nini ekoki kokómela bana soki baboti babomi libala?

Atako bato mingi bakanisaka ete koboma libala ekozala ntango nyonso malamu mpo na bana, kasi bolukiluki emonisi ete yango ekoki komemela bana makambo mingi ya mabe.

Ntango libala na yo ekómeli yo bololo

Na esika osepela na libala yango, okómi komiyoka nde lokola ozali na bolɔkɔ? Makambo mitano oyo ekoki kobongisa libala na yo.

Bomoi ezali kaka na ntina ata ntango molongani na yo asali ekobo?

Basi to mibali mingi oyo balongani na bango basalaki ekobo bazwaki libɔndisi na Biblia.

Kotyelana lisusu motema na libala

Soki yo ná molongani na yo bozali koluka kobikisa libala na bino nsima ya likambo moko monene lokola ekobo, na ntembe te, bozali na mokakatano moko monene. Kasi bokoki kolonga!

Biblia epesi nzela ya koboma libala?

Talá ntango nini Nzambe apesi nzela ya koboma libala mpe likambo oyo ayinaka.

Koboma libala nde ekobongisa makambo?

Soki emonani ete libala na yo ezali lisusu makasi te mpe elingi ekufa, osengeli kosala nini?

Ndenge ya kokende liboso ata soki libala ekufi

Bato mingi oyo babomá mabala bamonaka ete bomoi na bango ekómaka lisusu mpasi koleka ndenge oyo bazalaki kokanisa. Batoli ya Biblia ekoki kosalisa yo olonga mpenza mikakatano yango.

Batatoli ya Yehova bakanisaka nini na likambo etali koboma libala?

Batatoli ya Yehova basalisaka babalani oyo bazali na mikakatano? Bankulutu bakoki kondima moto aboma libala?