Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Batatoli ya Yehova

Lingala

MITUNA OYO BILENGE BATUNAKA

Nasengeli kondima bákata ngai nzoloko?

Nasengeli kondima bákata ngai nzoloko?

 Mpo na nini bato bandimaka bákata bango nzoloko?

Ryan, elenge mobali moko alobi: “Namonaka ete nzoloko mosusu ezalaka mayemi ya kitoko mpenza.”

Ndenge oyo otalelaka nzoloko nde ekotinda yo ondima bákata yo yango to te. Na ndakisa, Jillian, elenge mwasi moko, oyo azali na mbula 17, alobi: “Mama ya mwana mwasi moko oyo nazalaki kokende na ye elongo na eteyelo akufaki ntango mwana mwasi yango azalaki naino moke. Ntango mwana mwasi yango akómaki elenge, amikataki nzoloko na nsima ya kingo na ye, akomaki nkombo ya mama na ye. Nakanisi ete nzoloko ya ndenge wana ezali kitoko mpenza.”

Ezala mpo na ntina nini, osengeli kokanisa mingi mpe malamu liboso ozwa ekateli ya kozala na eloko oyo ekotikala libela na loposo na yo! Mituna nini osengeli komituna soki okanisaka komikata nzoloko? Mpe toli nini ya Biblia ekoki kosalisa yo ozwa ekateli ya malamu mpenza?

 Mituna nini osengeli komituna?

Makama na yango ezali nini? Site Internet ya clinique Mayo elobi: “Banzoloko epasolaka loposo mpe ekoki kokɔtisa bamikrobɛ to bamaladi mosusu na loposo. Na bantango mosusu bambuma mikemike, oyo babengi granulomes, ebimaka zingazinga ya nzoloko. Kokata nzoloko ekoki mpe kosala ete bilembo oyo yango etiki na loposo ya nzoto evimba; babengaka maladi yango chéloïde.” Lisusu, site yango elobi: “Soki bakati yo nzoloko na eloko oyo basalelaki mpo na kokata moto oyo makila na ye ezali na mikrobe, okoki kozwa bamaladi ndenge na ndenge.”

Ndenge nini yango ekoki kobebisa lokumu na yo? Olinga, olinga te, ndenge ozali komonana na miso ya bato elobaka mingi. Ekoki kotinda bato bámona ete ozali mokóló to mwana moke, bátyela yo motema to te. Samantha, elenge moko ya mbula 17, alobi: “Soki namoni moto oyo akatá nzoloko natyaka ye mbala moko na molɔngɔ ya bato oyo balingá biyenga mpe masanga.”

Melanie, elenge moko ya mbula 18, alobeli likambo mosusu; alobi boye: “Namonaka ete nzoloko ebebisaka kitoko ya kobotama. Ezali lokola baoyo batyaka yango balingaka te tómona soki bazali mpenza banani, yango wana bamibombaka na nse ya banzoloko.”

Okolinga yango ntango nyonso? Nsima ya mikolo, soki moto akómi monene to abandi konuna, nzoloko yango efungwamaka mpe ebebaka. Joseph, elenge mobali moko ya mbula 22, alobi: “Namoni ndenge nzoloko esalaka nzoto ya moto nsima ya bambula; kitoko te na kotala.”

Allen, elenge mobali moko ya mbula 21, alobi: “Mbala mingi nzoloko esilaka ngala. Eloko oyo ezalaki na ntina mpo na moto oyo atye yango ekoki kozala na ntina lisusu te nsima ya mwa bambula.”

Allen alobi likambo moko ya ntina. Ntango bato bazali kokola, ndenge oyo batalelaka makambo, bamposa na bango mpe ndenge oyo bamiyokaka ebongwanaka, kasi nzoloko ebongwanaka te. Elenge mwasi moko na nkombo Teresa, alobi: “Kozala na nzoloko oyo ekotinda ngai nakanisaka bozoba oyo nasalá ezali eloko moko oyo nakolinga te kobakisa na liste ya makambo oyo nakoyoka mawa nsima ya bambula.”

 Toli nini ya Biblia okoki kosalela?

Moto oyo akɔmeli azwaka ntango ya kokanisa malamu liboso ya kosala likambo. (Masese 21:5; Baebre 5:14) Yango wana, tótalela toli ya Biblia oyo etali mpe likambo ya komikata nzoloko.

 • Bakolose 3:20: “Bino bana, bótosaka baboti na bino na makambo nyonso, mpo yango ezali malamu mingi na kati ya Nkolo.”

  Makama nini ekoki kokómela yo soki ofandi na ndako ya baboti, kasi oboyi kolanda litambwisi na bango?

 • 1 Petro 3:3, 4: “Monzɛlɛ na bino ezala oyo ya libándá te na kokanga nsuki mpe na kolata biloko kitoko ya wolo to kolata bilamba ya likoló, kasi ezala nde bomoto oyo ebombaná, oyo ya motema, na molato oyo epɔlaka te ya elimo ya kimya mpe ya boboto.”

  Okanisi nini, mpo na nini Biblia ebendi likebi mingi na “bomoto oyo ebombaná, oyo ya motema”?

 • 1 Timote 2:9: “Basi bábongisaka nzoto na bango . . . bálekisaka ndelo te mpe bázala na makanisi malamu.”

  “Kolekisa ndelo te” elimboli nini? Mpo na nini kolekisa ndelo te azali na ntina mingi koleka liyemi na nzoto ntango bambula ezali koleka?

 • Baroma 12:1: “Bókaba nzoto na bino mbeka ya bomoi, ya bosantu, oyo Nzambe akoki kondima: mosala mosantu oyo bozali kosala na makoki na bino ya kokanisa.”

  Mpo na nini Nzambe akipaka makambo oyo ozali kosala na nzoto na yo?

Na kotatela makambo oyo nyonso, bato mingi baboyá komikata nzoloko. Kutu, bamoná eloko ya malamu koleka nzoloko. Teresa, oyo tolobelaki liboso, alobi: “ Soki ezali na fraze to liloba oyo olingaka mpenza to moto moko oyo azali na valɛrɛ mingi na miso na yo, boye, saleláká maloba ya fraze yango to yebisá moto yango ete olingaka ye mingi. Na esika omikata nzoloko, salelá makambo ondimaka.”

Talá mpe