Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Batatoli ya Yehova

Lingala

MITUNA OYO BILENGE BATUNAKA

Nasala nini mpo nayokanaka malamu na baboti na ngai?

Nasala nini mpo nayokanaka malamu na baboti na ngai?

 Mituna

 • Mbala mingi oyokanaka malamu te na nani, tata to mama?

  • Tata

  • Mama

 • Boyokanaka te mbala boni?

  • Mbala mingi te

  • Mbala na mbala

  • Mbala mingi

 • Kowelana yango ezalaka makasi ndenge nini?

  • Eumelaka te, esilaka na kimya.

  • Esilaka, kasi toswanaka naino makasi.

  • Esilaka te, ata nsima ya koswana makasi.

Soki ozali komona ete yo ná baboti na yo boyokanaka te, mbala mosusu ozali kokanisa ete basengeli kosala mwa eloko mpo na kobongisa makambo. Kasi, ndenge tokomona yango, yo nde okoki kosala mwa makambo mpo bówelanaka lisusu mingi te mpe matata ekita. Ya liboso, talelá makambo oyo . . .

 Mpo na nini matata ebimaka

 • Likoki ya kokanisa. Lokola ozali kokola, okómi kotatela makambo na mozindo koleka ntango ozalaki naino mwana. Okómi mpe kokangama na makambo, oyo mosusu kati na yango eyokani te na makanisi ya baboti na yo. Atako bongo, Biblia elobi: “Kumisá tata na yo mpe mama na yo.”​—Kobima 20:12.

  Likambo ya solo: Esɛngaka kozala na mayele mpe na bososoli mpo osilikela moto te ata soki boyokani te.

 • Elimo ya lipanda. Lokola ozali kokola, ntembe ezali te ete baboti na yo bakobanda kopesa yo bonsomi mingi koleka. Kasi, mbala mosusu bonsomi yango ekozala mingi te ndenge olingi to okozwa yango nokinoki te ndenge olingi​—yango mpe ekoki kosala ete bóyokana te. Atako bongo, Biblia elobi: “Bana, bótosaka baboti na bino.”​—Baefese 6:1.

  Likambo ya solo: Mpo baboti bápesa yo bonsomi mingi, bakotala ndenge ozali kosalela bonsomi oyo basí bapesi yo.

 Oyo okoki kosala

 • Tyá makanisi na mokumba na yo. Kopesa baboti foti te mpo bozali koyokana te; talá nde oyo yo moko okoki kosala mpo na kotya kimya. Elenge mobali moko na nkombo Jeffrey alobi boye: “Ezalaka kaka te makambo oyo baboti balobi nde ebakisaka matata; ezalaka nde ndenge oyo otaleli yango. Kozongisa maloba na boboto esalisaka mingi mpo makambo ebonga.”

  Biblia elobi: “Soki etaleli kaka bino, bózala na kimya na bato nyonso.”​—Baroma 12:18.

 • Yebá koyoka. Samantha, elenge moko ya mbula 17, alobi boye: “Namonaka ete [koyoka] ezali likambo oyo eleki mpasi. Kasi namonaka mpe ete soki baboti bamoni ete oyokaka bango, bango mpe bakoki koyoka yo.”

  Biblia elobi: “Yokaká noki, kowelaka koloba te.”​—Yakobo 1:19.

  Matata ezali lokola mɔtɔ, soki ekómi makasi, bokoki kozanga ndenge ya koboma yango

 • Kobosana te ete bozali ekipi moko. Soki boyokani te, salá ndenge basalaka na masano, na ndakisa na lisano ya kobɛta tennis. Kotya baboti na yo na ngambo mosusu ya monyama te. Elenge mobali moko na nkombo Adam alobi boye: “Ntango matata ebimi, baboti balukaka makambo oyo bamoni ete ekozala malamu mpo na mwana na bango; mwana mpe alukaka makambo oyo amoni ete ekozala malamu mpo na ye moko. Na yango, tokoki koloba ete bango nyonso balukaka kaka eloko moko.”

  Biblia elobi: “Tólanda makambo oyo etyaka kimya.”​—Baroma 14:19.

 • Meká komitya na esika ya baboti. Elenge mwasi moko na nkombo Sarah alobi boye: “Motema ekitaka soki nakanisi ete baboti mpe bazalaka na mikakatano na bango moko, oyo mosusu ebangisaka bango kaka ndenge biso mpe toyokaka. Elenge mwasi mosusu na nkombo Carla abakisi boye: “Nasalaka makasi namitya na esika ya baboti na ngai. Nalingaki kosala nini soki ngai nde nazalaki na mwana oyo akutani na likambo yango? Likambo nini elingaki kozala malamu mpo na mwana na ngai?”

  Biblia elobi: “Bótyaka likebi kaka na makambo na bino moko te, kasi bótyaka mpe likebi na makambo ya bamosusu.”​—Bafilipi 2:4.

 • Zalá na botosi. Yango nde Biblia esɛngi yo osala. (Bakolose 3:20) Mpe makambo ekotambola malamu soki osali bongo. Elenge mwasi moko na nkombo Karen alobi boye: “Nazalaka na mitungisi mingi te soki nasali makambo oyo baboti na ngai basɛngi. Basali mingi mpo na ngai, mpe mwa eloko oyo nakoki kosala mpo na bango ezali kaka kotosa.” Soki ozali kotosa, matata ekozala te!

  Biblia elobi: “Esika nkoni ezali te mɔtɔ ekufaka”​—Masese 26:20.

Toli. Soki ozali kokoka koloba te, komá makanisi na yo na mokanda to tindá yango na mesaje. Alyssa alobi boye: “Nasalaka bongo ata soki nazali na mposa ya koloba te. Esalisaka ngai nabimisa makanisi na ngai kozanga ete naganga to naloba makambo oyo ekopesa ngai mawa na nsima.”

Makambo mosusu

MITUNA OYO BILENGE BATUNAKA

Omonaka ete baboti na yo batikaka yo te omisepelisa?

Nasengeli kobima kozanga kosɛnga nzela epai ya baboti to nasengeli kolobela baboti na ngai solo?

MITUNA OYO BILENGE BATUNAKA

Baboti na yo bapesaka yo konfianse?

Talá makambo misato oyo osengeli kosala mpo baboti bápesaka yo konfianse.