Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Batatoli ya Yehova

Lingala

Nasengeli nde kokata kelasi?

Nasengeli nde kokata kelasi?

Osengeli kokanisa na mituna oyo:

Mibeko ya mboka na bino esɛngi ete bana bátánga kelasi tii mbula nini? Osí okokisi mbula yango? Soki okati kelasi liboso okokisa mbula wana, yebá ete oboyi kolanda toli ya Biblia oyo elobi ete ‘tóyokelaka bakonzi oyo bazali liboso.’—Baroma 13:1.

Osili kokokisa mikano na yo mpo na kelasi? Mikano nini olingi ete kelasi esalisa yo okokisa? Oyebi mpenza te? Osengeli koyeba yango! Soki te, ozali lokola moto oyo amati na train kasi ayebi te esika nini alingi kokende. Na yango, fandá ná baboti na yo, mpe bótalela eteni oyo ezali awa na nse, oyo ezali na motó ya likambo oyo elobi “ Mikano na ngai mpo na kelasi.” Ekozala malamu te okata kelasi liboso ya kokokisa mikano oyo yo ná baboti na yo boyokanaki.

Kokata kelasi ezali lokola komibwaka libándá ya train moko liboso ete okóma na esika ozali kokende

Mpo na nini omoni lokola ete osengeli kokata kelasi? Ekoki kozala ete olingi kosunga libota na yo na mbongo to koteya bato mosusu makambo ya Nzambe. Kati na bantina mpo na kokokisa bamposa na yo moko, ekoki kozala ete olingi kokima baekzamɛ to badevuare. Mokakatano ezali ya koyeba mpo na ntina nini mpenza olingi okata kelasi—mpe soki ntina yango ezali ya malamu to mpo na kokokisa bamposa na yo moko. Soki olingi kotika kaka mpo na kokima makambo, okosutuka mabe.

Kokata kelasi ezali lokola komibwaka libándá ya train moko liboso ete okóma na esika ozali kokende. Train yango ekoki kozala ya malonga te mpe bato oyo bazali na kati bazali boboto te, kasi soki omibwaki bongo, okokóma te na esika oyo ozali kokende mpe okoki kozoka mabe. Ndenge moko mpe, soki otiki kelasi, ekoki kozala mpasi mpo ozwa mosala. Mpe soki ozwi mosala, mbala mosusu ekofuta yo mbongo mingi te koleka oyo okokaki kozwa soki okokisaki bambula nyonso ya kelasi.

Na esika okata kelasi, bundá malɛmbɛmalɛmbɛ na mikakatano oyo ozali kokutana na yango na kelasi. Soki osali bongo, okokóma makasi mpe okokoka kolonga mikakatano ya ndenge wana na mosala.

 Mikano na ngai mpo na kelasi

Ntina ya libosoliboso ya kelasi ezali ya kosalisa yo mpo ozwa mosala oyo ekosunga yo mpe libota na yo soki oboti. (2 Batesaloniki 3:10, 12) Osili kozwa ekateli mpo na mosala oyo okolinga kosala, mpe ndenge ya kosalela malamu ntango oyo ozali kolekisa na kelasi mpo na koyekola yango? Mpo na kosalisa yo oyeba soki formasyo oyo ozali kolanda ekosalisa yo mpenza, pesá biyano na mituna oyo elandi:

  • Nazalaka makasi na makambo nini? (Na ndakisa, oyokanaka malamu na basusu? Osepelaka kosala misala ya mabɔkɔ, kosala biloko ya sika to kobongisa biloko oyo ebebi? Ozalaka makasi na kotalela makambo malamumalamu mpe kosilisa yango?)

  • Misala nini ekoki kosalisa ngai nasalela makambo oyo nazalaka makasi na yango?

  • Bazalaka na mposa ya bato ya misala nini na esika oyo nafandi?

  • Formasyo nini nazali kozwa sikoyo oyo ekoki kosalisa ngai nazwa mosala?

  • Baformasyo nini mosusu nakoki kopona oyo ekosalisa ngai nakokisa mikano na ngai malamumalamu?

Kobosana te ete mokano na yo ezali ete ntango okozwa diplome, osalela formasyo oyo ozwi. Yango wana, kokwea mpe na motambo mosusu te ya kotikala mwana-kelasi oyo asilisaka kelasi te—moto oyo atikali “na kati ya train” libela kaka mpo na kokima mikumba oyo asengeli komema soki akómi mokóló.

 

Makambo mosusu

BILENGE

Mituna oyo bilenge batunaka, Volimi 1

Masanga mpe badrɔgɛ, mitinda etali kosangisa nzoto, kokutana mpo na kobalana, ezali na kati ya masolo oyo ezali na buku oyo.