Lakisá makambo oyo ezali na kati

Nkasa mpo na koyekola

Zwá nkasa oyo mpo na koyekola, mpe tángá yango nzela moko na buku Biblia eteyaka mpenza nini? Talelá makambo oyo ondimaka, yekolá makambo oyo Biblia eteyaka, mpe yekolá ndenge ya kolobela kondima na yo.

MOKAPO 1

Mateya ya solo oyo etali Nzambe ezali nini? (Eteni 1)

Eyano nini okoki kopesa moto oyo alobi ete “Nzambe atindelaka bato mabe bampasi mpo na kopesa bango etumbu”?

MOKAPO 1

Mateya ya solo oyo etali Nzambe ezali nini? (Eteni 2)

Moto akoki mpenza kokóma moninga ya Nzambe?

MOKAPO 2

Biblia ezali buku oyo euti na Nzambe (Eteni 1)

Bato nde bakomaki Biblia, bongo na ndenge nini ezali ‘buku oyo euti na Nzambe’?

MOKAPO 2

Biblia ezali buku oyo euti na Nzambe (Eteni 2)

Makambo oyo ezali na kati na yango nde endimisaka bato ete Biblia eutá epai ya Nzambe.

MOKAPO 3

Mokano ya Nzambe mpo na mabele ezali nini? (Eteni 1)

Nzambe akanaki ete makambo ezala ndenge ezali lelo?

MOKAPO 3

Mokano ya Nzambe mpo na mabele ezali nini? (Eteni 2)

Soki akanaki ete mabele ezali paradiso, mpo na nini ezali bongo te lelo?

MOKAPO 3

Mokano ya Nzambe mpo na mabele ezali nini? (Eteni 3)

Nzambe akaná ete bato nde básilisa mikakatano oyo ezali na mokili?

MOKAPO 4

Yesu Kristo azali nani? (Eteni 1)

Okoloba nini soki moto alobi ete Yesu azalaki kaka moto malamu?

MOKAPO 4

Yesu Kristo azali nani? (Eteni 2)

Okoki koloba nini soki moto alobi ete Yesu azali Nzambe?

MOKAPO 4

Yesu Kristo azali nani? (Eteni 3)

Ndenge nini amonisaki mpiko mpe boboto na ndenge ya kokoka?

MOKAPO 5

Lisiko: Likabo ya Nzambe oyo eleki makabo nyonso (Eteni 1)

Moto akoki kosomba lobiko na nzela ya misala ya kondima?

MOKAPO 5

Lisiko: Likabo ya Nzambe oyo eleki makabo nyonso (Eteni 2)

Liwa ya moto moko oyo akufá eleki bankóto ya bambula ekoki kosalisa yo na nini lelo oyo?

MOKAPO 6

Bato oyo bakufá bazali wapi? (Eteni 1)

Bakendaka na mokili mosusu? Bazali kozika na lifelo?

MOKAPO 6

Bato oyo bakufá bazali wapi? (Eteni 2)

Moto nyonso asalemá mpo na kokufa?

MOKAPO 7

Elikya ya solosolo mpo na bato olingaka oyo bakufá (Eteni 1)

Soki ozali na mpasi, elingi koloba ete ondimaka te ete lisekwa ekozala?

MOKAPO 7

Elikya ya solosolo mpo na bato olingaka oyo bakufá (Eteni 2)

Okoki koloba nini soki moto alobi ete lisekwa ezali ndɔtɔ mpamba, ete ekosalema te?

MOKAPO 8

Bokonzi ya Nzambe ezali nini? (Eteni 1)

Mpo na nini Nzambe aponi bato bázala bakonzi na likoló na esika ya kopona baanzelu ya sembo?

MOKAPO 8

Bokonzi ya Nzambe ezali nini? (Eteni 2)

Makambo nini Bokonzi esí esali? Ekosala nini na mikolo ezali koya?

MOKAPO 9

Tozali na “mikolo ya nsuka”? (Eteni 1)

Bato mosusu bandimaka te ete tozali na mikolo ya nsuka. Nini endimisi yo mpenza ete tozali na nsuka ya ebongiseli ya makambo ya ntango oyo?

MOKAPO 9

Tozali na “mikolo ya nsuka”? (Eteni 2)

Biblia elobeli mpe makambo mosusu ya malamu oyo etali mikolo ya nsuka.

MOKAPO 10

Bikelamu ya elimo​—Bakoki kosala biso mabe to malamu? (Eteni 1)

Baanzelu bazalaka mpenza? Baanzelu ya mabe mpe bazalaka? Salelá nkasa oyo ya boyekoli mpo na kozwa biyano.

MOKAPO 10

Bikelamu ya elimo—Bakoki kosala biso mabe to malamu? (Eteni 2)

Ezali mabe koluka kosolola na bikelamu ya elimo?

MOKAPO 11

Mpo na nini Nzambe atiki bampasi ezala? (Eteni 1)

Makambo ya mabe nyonso oyo ezali kokómela bato ezali foti ya Nzambe mpo azali Mozwi-ya-Nguya-Nyonso?

MOKAPO 11

Mpo na nini Nzambe atiki bampasi ezala? (Eteni 2)

Biblia epesi eyano ya polele mpe ya malamu na motuna wana.

MOKAPO 12

Bomoi oyo esepelisaka Nzambe (Eteni 1)

Okoki kokóma moninga ya Nzambe? Talelá makambbo oyo ondimaka mpe ntina oyo ondimaka yango, mpe talelá oyo Biblia eteyaka.

MOKAPO 12

Bomoi oyo esepelisaka Nzambe (Eteni 2)

Tokoki kosepelisa Nzambe ata soki Satana azali kobimisela biso mikakatano?

MOKAPO 12

Bomoi oyo esepelisaka Nzambe (Eteni 3)

Esɛngaka milende mpo na koyokanisa bomoi na yo na mitinda ya Biblia. Yango ezali mpenza na ntina?

MOKAPO 13

Talelá bomoi ndenge Nzambe atalelaka yango (Eteni 1)

Nzambe moto apesá biso bomoi. Mpo na nini tosengeli komemya bomoi na biso moko mpe bomoi ya bato mosusu?

MOKAPO 13

Talelá bomoi ndenge Nzambe atalelaka yango (Eteni 2)

Lokasa oyo ekosalisa yo otalela mateya oyo ondimaka na oyo etali kozongisa makila, ekoki mpe kosalisa yo oyebisa yango basusu.

MOKAPO 14

Okoki kozala na libota ya esengo (Eteni 1)

Sekele ya kozala na libala ya esengo ezali nini? Yebá mateya oyo ondimaka, talelá mateya ya Biblia, mpe salelá lokasa oyo mpo oyeba ndenge ya kolimbolela basusu mateya oyo ondimaka.

MOKAPO 14

Okoki kozala na libota ya esengo (Eteni 2)

Ndenge nini ndakisa ya Yesu ekoki kosalisa baboti mpe bana? Yebá mateya oyo ondimaka, ná oyo Biblia elobaka.

MOKAPO 15

Ndenge ya malamu ya kosambela Nzambe (Eteni 1)

Nzambe andimaka mangomba nyonso? Soki andimaka mangomba nyonso te ndenge nini okoki koyeba lingomba ya solo? Yebá makambo Biblia eteyaka mpe yebisá yango basusu.

MOKAPO 15

Ndenge ya malamu ya kosambela Nzambe (Eteni 2)

Nzambe asɛngaka kaka tóndimela ye mpo andima biso to asɛngaka mpe basambeli na ye básala makambo mosusu?

MOKAPO 16

Poná kosambela Nzambe (Eteni 1)

Nzambe andimaka bafɛti ya mbotama, ya mangomba mpe kosalela bikeko na losambo? Biblia elobi nini na likambo yango?

MOKAPO 16

Poná kosambela Nzambe (Eteni 2)

Ndenge nini na mayele, okoki koyebisa bato mateya oyo ondimaka mpe komemya makanisi na bango?

CHAPTER 17

Kobondela Nzambe ezali likambo ya lokumu monene (Eteni 1)

Okoki kosala nini mpo na kokóma moninga ya Nzambe? Ndenge nini okoki koyeba ete ayokaka mabondeli na yo?

CHAPTER 17

Kobondela Nzambe ezali likambo ya lokumu monene (Eteni 2)

Talá makambo oyo Biblia elobi mpo na ndenge mpe ntango ya kobondela.

CHAPTER 17

Kobondela Nzambe ezali likambo ya lokumu monene (Eteni 3)

Biblia eteyaka ete Nzambe ayanolaka na mabondeli na balolenge mingi. Ndenge nini mpe ntango nini Yehova Nzambe akoki koyanola na mabondeli na biso?

MOKAPO 18

Nasengeli komipesa na Nzambe mpe kozwa batisimo? (Eteni 1)

Mpo na nini mokristo asengeli kozwa batisimo? Nini esengeli kotinda mokristo azwa batisimo?

MOKAPO 18

Nasengeli komipesa na Nzambe mpe kozwa batisimo? (Eteni 2)

Liboso mokristo azwa batisimo, makambo nini asengeli kosala? Ndenge nini komipesa na Nzambe ebongolaka mikano nyonso oyo azalaki na yango?

MOKAPO 18

Nasengeli komipesa na Nzambe mpe kozwa batisimo? (Eteni 3)

Mokristo oyo amipesi na Nzambe asengeli kosala nini? Mpo na nini bakristo oyo balingaka mpenza Nzambe bakoki komindimisa ete bakokokisa elako na bango epai ya Nzambe?

MOKAPO 19

Tikalá penepene na Yehova (Eteni 1)

Nini ekoki kosalisa yo otikala penepene na Yehova? Lokasa oyo mpo na koyekola ekoki kosalisa yo otalela mateya ondimaka mpe oyebisa yango basusu.

MOKAPO 19

Tikalá penepene na Yehova (Eteni 2)

Nsima ya koyeba solo etali Nzambe, nini ekosalisa yo okoba kolinga ye mpe opusana penepene na ye?