Kanisá naino!

Tózwa ndakisa ya Rachel. Rachel azalaki kozwa ntango nyonso bapwɛ ya malamu na kelasi. Kasi, ntango akómaki na kelasi ya 5, makambo ebongwanaki. Rachel alobi boye: “Molakisi asalaki nyonso mpo nazwa te na kelasi na ye.” Likambo ezalaki nini? Molakisi amonisaki polele epai ya Rachel ná mama na ye ete alingaka lingomba na bango te.

Balakisi bazali lokola mabanga oyo ezali kosalisa yo okatisa mai, elingi koloba bazali kosalisa yo mokemoke ozwa boyebi, kasi yo nde osengeli kosala makasi okóma na yango

Nini esalemaki na nsima? Rachel alobi boye: “Ntango nyonso oyo ezalaki komonana polele ete molakisi azalaki kopesa ngai bapwɛ ya malamu te mpo azalaki kokanisela ngai mabe, mama azalaki kokende na ngai mpo tósolola likambo yango na ye. Nsukansuka, atikaki konyokola ngai.

Soki okutani na mokakatano ya ndenge wana, zalá na mpiko ya koyebisa yango baboti na yo. Na ntembe te, bakolinga kosolola na molakisi, ata mpe bakambi ya eteyelo, mpo na koluka ndenge ya kosilisa likambo yango.

Ezali solo ete mikakatano mosusu esilaka noki te. Na bantango mosusu, esɛngaka kaka oyika mpiko. (Baroma 12:17, 18) Tanya alobi boye: “Molakisi na biso azalaki komonisela biso bana-kelasi bizaleli mabe. Mbala mingi azalaki kofinga biso, mpe kobenga biso bazoba. Liboso ezalaki kolelisa ngai, kasi namonaki ete esengeli te natika kofinga wana eswa ngai na motema. Natyaki makanisi na ngai na mosala mpe nakobaki kolanda malamu mateya na kelasi. Na yango, azalaki kotungisa ngai lisusu mingi te, mpe tozalaki moke oyo tozalaki kozwa bapwɛ ya malamu. Nsima ya mbula mibale, balongolaki molakisi yango na mosala.

Likambo ya ntina: Soki ozali koyekola kokanga motema ntango molakisi azali kosala yo matata, yango ekosalisa yo bomoi na yo mobimba—okoyeba mpe kokanga motema ntango patrɔ na mosala akosala yo matata. (1 Petro 2:18) Okoyeba mpe kosepela ntango ozali na molakisi ya malamu.