Lakisá makambo oyo ezali na kati

Nakosala nini soki namiyokaka lokola mwana etike?

Nakosala nini soki namiyokaka lokola mwana etike?

Oyo okoki kosala

1. Tyá likebi na makambo ya malamu oyo osalaka. (2 Bakorinti 11:6) Ezali mabe te koyeba mabunga na yo, kasi kobosana te ete ezali mpe na makambo mingi ya malamu oyo osalaka. Koyeba makoki na yo ekosalisa yo otika komimona moto mpamba mpe otika komiyoka ete ozali yo moko. Omituna boye: ‘Makambo nini ya malamu nasalaka?’ Kanisá mwa makoki to bizaleli ya malamu oyo ozali na yango.

2. Monisáká mpenza ete osepelaka na basusu. Bandá naino na kosepela na bato moke. Elenge moko na nkombo Jorge alobi boye: “Kotuna basusu soki bazali malamu mpe ndenge nini mosala na bango ezali kotambola ekosalisa yo oyeba bango malamu.”

Okoki kotonga gbagba likoló ya libulu oyo ekaboli yo ná baninga na yo

Toli: Kokangama kaka te na bato ya mbula na yo. Biblia elobeli bato mosusu oyo bakómaki mpenza baninga ya motema, nzokande bakesanaki mosika na bambula. Na ndakisa, Naomi ná Ruta, Davidi ná Yonatane, mpe Paulo ná Timote. (Ruta 1:16, 17; 1 Samwele 18:1; 1 Bakorinti 4:17) Lisusu, kobosana te ete kosolola elimboli kopesana makanisi, kasi te kaka moto moko nde alobaka. Bato basepelaka na baoyo batyaka likebi ntango moto mosusu azali koloba. Na yango, ata olobaka mingi te, yebá ete ntango bozali kosolola, esɛngi te ete olobaka ntango nyonso!

3. ‘Mityaká na esika ya bamosusu.’ (1 Petro 3:8) Ata soki ondimi likanisi ya moto te, zalá na motema molai mpe tikelá ye ntango aloba. Luká makambo oyo yo na ye bozali koyokana mpe bólobela yango. Soki omoni ete ondimi likanisi moko boye te, monisá yango na boboto mpe na mayele.

Toli: Lobáká na basusu na ndenge oyo okolinga báloba na yo. Kotyana ntembe, kotyola, kofinga, mpe komona basusu bato mabe ntango nyonso esalaka ete bákóma mosika na biso. Kasi soki ‘maloba na yo ezali ntango nyonso kitoko,’ bato bakolinga yo mingi.​—Bakolose 4:6.