Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Batatoli ya Yehova

Lingala

Nasala nini mpo baboti bápesaka ngai konfianse?

Nasala nini mpo baboti bápesaka ngai konfianse?

Oyo okoki kosala

Kanisá naino: Mbala mingi, bizaleli na yo etindaka baboti na yo báboya kopesa yo konfianse?

Na ndakisa, ntoma Paulo akomaki boye: “Tolingi kozala sembo na makambo nyonso.” (Baebre 13:18) Omituna boye: ‘Namonisaka ete nazali sembo soki esɛngi nayebisa baboti na ngai esika nazali kokende mpe makambo oyo nazali kosala?’

Lori

Nazalaki kotindela mwana mobali moko oyo nazalaki kolinga mingi bamesaje na ordinatɛrɛ to na telefone na kobombana. Baboti na ngai bamonaki yango mpe bayebisaki ngai natika. Nayebisaki bango ete nakotika, kasi natikaki te. Ekobaki bongo mbula mobimba. Nazalaki kaka kotindela mwana mobali yango bamesaje, baboti na ngai bayaki koyeba yango lisusu, nasɛngaki bolimbisi mpe nayebisaki bango ete nakotika, kasi nazalaki kozongela kaka. Lokola nazalaki kotika te, baboti na ngai bazalaki lisusu kopesa ngai konfianse te!

Okanisi mpo na nini baboti ya Lori bazalaki lisusu kopesa ye konfianse te?

Soki ozalaki papa to mama ya Lori, olingaki kosala nini, mpe mpo na nini?

Ndenge nini Lori akokaki komonisa ete abongi kotyelama motema ntango kaka baboti na ye bayebisaki ye likambo yango?

Beverly

Baboti na ngai bazalaki kopesa ngai konfianse te na likambo etali bana mibali, kasi sikoyo nayebi mpo na nini. Nazalaki seresere na bana mibali mibale oyo bazalaki mikóló na ngai ya mbula mibale. Nazalaki kolekisa ngonga mingi ná bango na telefone, mpe ntango tozalaki kokutana ná baninga mosusu, nazalaki kosolola kaka ná bango, kasi ná bato mosusu te. Baboti na ngai babɔtɔlaki ngai telefone mpo na sanza moko, mpe bazalaki kotika te ete nakende bisika oyo bana mibali yango bakokaki kozala.

Soki ozalaki papa to mama ya Beverly, olingaki kosala nini, mpe mpo na nini?

Okanisi ete mibeko oyo baboti ya Beverly batyelaki ye ezalaki makasi mingi? Soki ezali bongo, mpo na nini?

Beverly akokaki kosala nini mpo baboti na ye bápesa ye lisusu konfianse?

Oyo okoki kosala mpo baboti bápesa yo lisusu konfianse

Oyo okoki kosala

Kolongwa na bolenge mpo na kokóma mokóló oyo abongi kotyelama motema ezali lokola komata eskalye mokomoko

Ya liboso, luká koyeba makambo oyo baboti na yo bapesaka yo lisusu konfianse te.

 • Kozongaka ndako na ngonga oyo batyeli ngai

 • Kokokisaka makambo oyo nalobaka

 • Kotosaka ngonga

 • Kosalelaka mbongo malamu

 • Kosalaka misala ya ndako

 • Kolamuka na ngonga ya malamu

 • Kobatelaka shambrɛ na ngai pɛto

 • Kolobaka solo

 • Kolekisaka ndelo te na kosalela telefone to ordinatɛrɛ

 • Kondima mabe na ngai mpe kosɛnga bolimbisi

 • Makambo mosusu

Ya mibale, zwá ekateli. Omityela mokano ya komonisa ete obongi kotyelama motema na makambo oyo otye oponi. Landá toli oyo ya Biblia: ‘Bólongola bomoto ya kala oyo eyokani na etamboli na bino ya liboso.’ (Baefese 4:22) Na nsima, bato bakomona polele ete ozali kobongwana, ata mpe baboti na yo.—1 Timote 4:15.

Ya misato, yebisá baboti na yo ekateli na yo. Na esika omilelaka ete basengeli kopesa yo konfianse mingi, tuná bango na limemya nyonso nini osengeli kosala mpo bákóma kotyela yo motema.

Likebisi: Kokanisa te ete baboti na yo bakobongola makanisi mbala moko. Na ntembe te, balingi naino koyeba malamu soki okokokisa makambo oyo olobi. Na ntango wana, monisá ete obongi kotyelama motema. Na nsima, baboti bakoki kopesa yo konfianse mpe bonsomi mingi. Yango esalemaki mpo na Beverly, oyo tolobelaki liboso. Alobi boye: “Kozwa konfianse ya moto ezali mpasi koleka kobungisa yango. Sikoyo, bakómi kopesa ngai konfianse, mpe ez’osala ngai bien!”

Makambo ya ntina: Soki ozali komonisa ete obongi kotyelama motema, bakopesa yo konfianse oyo ozali na yango mposa.