Lakisá makambo oyo ezali na kati

Bafɔtɔ nimero 7 ya Warwick (kobanda 09/2016 tii 02/2017)

Bafɔtɔ nimero 7 ya Warwick (kobanda 09/2016 tii 02/2017)

Na bafɔtɔ oyo, talá ndenge mosala ya kotonga biro monene ya sika ya Batatoli ya Yehova esilaki mpe ndenge bavolontɛrɛ babandi kosalela yango, kobanda sanza ya libwa na 2016 mpe sanza ya mibale na 2017.

Fɔtɔ ya Warwick oyo basilisi kotonga. Na kolanda likɔnga ya montre, kobanda na likoló, na lobɔkɔ ya mwasi:

  1. Ndako ya kobongisa mituka

  2. Parkingi ya mituka mpo na baoyo bayei kosala vizite

  3. Ndako ya kobongisa biloko oyo ebebi/​Parkingi ya baoyo bafandaka wana

  4. Ndako B

  5. Ndako D

  6. Ndako C

  7. Ndako A

  8. Babiro mpe bandako ya misala

8/09/2016​—Warwick

Bakómi sikoyo kosalela bandako nyonso ya Warwick. Na ebandeli ya sanza ya libwa, bato soki 500 bakómaki kofanda na Warwick; bavolontɛrɛ oyo bazalaki kosala misala wana mpo na mwa ntango mpe bandeko ya Betele oyo bautaki Brooklyn.

20/09/2016​—Babiro mpe bandako ya misala

Ndeko moko azali kotalatala bakaro oyo ezali kongɛnga lokola talatala mpe ezipi efelo ya ekɔtelo ya esika batye biloko ya kotala “Ekólo moko mpo na nkombo ya Yehova.” Babongisaki bakaro yango mpo emonana lokola ya kala, mpe yango eyokani malamu na biloko ya kala oyo batye wana.

28/09/2016​—Babiro mpe bandako ya misala

Stephen Lett, ndeko moko ya Lisangani ya Mikóló-Bakambi ya Batatoli ya Yehova azali kotambwisa losambo ya ntɔngɔ ya liboso, oyo bazali kolanda yango kobanda na Warwick. Na ntɔngɔ yango, ndeko Lett atángaki mokanda ya kopesa matɔndi epai ya bavolontɛrɛ koleka 27000 oyo bapesaki mabɔkɔ na ndenge ekeseni mpo na kotonga biro yango.

3/10/2016​—Babiro mpe bandako ya misala

Ndeko moko azali kotya balɛtrɛ na pankarte ya ekɔtelo ya bisika misato oyo batyé biloko ya kotala, esika moto akoki kotambola ye moko mpe kotala biloko yango. Biloko yango ya kotala, “Ekólo moko mpo na nkombo ya Yehova,” elobeli istware ya Batatoli ya Yehova ya mikolo na biso, kobanda bambula ya 1870 tii lelo.

5/10/2016​—Babiro mpe bandako ya misala

Komite ya Bokomi na likita elongo na basungi na yango mpe bandeko ya departema ya Bokomi. Batelevizyo ya minene ezali kolakisa bandakisa oyo balingi ezala na mikanda oyo ekobima mpe epesi badepartema ya bafiliale mosusu libaku ya kosolola na komite yango na ntango ya makita. Mesa, likabo moko oyo eumeli bambula mingi balongolaki yango na Brooklyn mpe bamemaki yango na Warwick.

20/10/2016​—Babiro mpe bandako ya misala

Mosungi moko na Komite ya Bakambi, elongo na bandeko mosusu oyo basalaka na litambwisi na ye, bazali kolobela ndenge ya kosala mpo na kosunga baoyo bazwaki likama na mopɛpɛ makasi babengi Haima (Lawin), oyo ebɛtaki na Philippines mokolo moko liboso. Bisaleli oyo esalisaka na kolanda likita na nzela ya video ezali kosalisa badepartema na biro monene epesa biyano nokinoki na makambo oyo ezali kosɛnga lisungi ya nokinoki mpe esololaka na bafiliale ya bisika nyonso.

28/10/2016​—Ndako ya kobongisa biloko oyo ebebi/Parkingi ya baoyo bafandaka wana

Mai moko ya kopɛtola basalite ekaboli ndako ya kobongisa biloko oyo ebebi ná nzela monene ya kokɔtela. Mai yango mpe bamai mosusu na Warwick elongolaka yango moko basalite ya mai ya mbula mpe yango esalisi na kokitisa motángo ya mbongo oyo ebimaka mpo na kopɛtola mai na bankisi. Longola yango, mai oyo epɛtolami mpe eleki na filtre nde elekaka na bamai ya zingazinga, yango ezali kosala ete esika yango ezala malamu mpo na milona mpe banyama.

4/11/2016​—Babiro mpe bandako ya misala

Ekipi moko ya bato oyo bazali komema biloko na biro ya sika bazali kokitisa biloko na motuka. Bato soki 80 bazali kosalisa bandeko ya Brooklyn bákende na biro ya sika na Warwick.

14/12/2016​—Babiro mpe bandako ya misala

Basali-mampa bazali kobimisa bule moko ya monene ya limpa oyo batumbi naino te na aparɛyi ya kofina mpe batye yango likoló ya libaya moko. Lokola bule ya limpa yango ekoki kozala na kilo koleka 45 aparɛyi yango ezali kosalisa mpenza. Bulanjeri ya Warwick ezali mpe na shambre moko oyo evimbisaka pɔtɔpɔtɔ ya limpa nokinoki to malɛmbɛmalɛmbɛ mpe kotala soki molunge ezali makasi to te. Bisaleli yango oyo esalaka yango moko esalaka ete mosala ya kosala mampa ebele pɔsɔ na pɔsɔ ezala makasi mingi te.

14/12/2016​—Ndako ya kobongisa biloko oyo ebebi/​Parkingi ya baoyo bafandaka wana

Bandeko oyo basalaka misala ya kotya bopɛto bazali kobimisa basalite na ndako ya kobongisa biloko oyo ebebi. Na kokesana na Brooklyn, bandako mingi ya Warwick ekanganá. Yango esɛngi bato mingi te to mituka mpo na kolongola basalite oyo bakoki kosala na yango biloko mosusu.

14/12/2016​—Babiro mpe bandako ya misala

Azali kotya bluzɛ moko mwa mai mpo esembwama liboso ya kongoma yango na aparɛyi moko. Departema ya kosukola bilamba na Warwick esukolaka kilo ya bilamba koleka 5000 pɔsɔ na pɔsɔ. Mpo bankolo bilamba yango báyeba bilamba na bango, batyaka etikɛti na bilamba yango. Ba etikɛti yango ezalaka scanné na etape ndenge na ndenge mpo mosala esalema malamu mpe bilamba ekende epai ya bankolo na yango mpenza.

20/12/2016​—Ndako ya kobongisa biloko oyo ebebi/​Parkingi ya baoyo bafandaka wana

Ndeko mobali moko azali kotala mpe kobongisa aparɛyi oyo epesaka kura. Mosala yango ekosala ete aparɛyi yango eumela mpe bandeko oyo bazali kosalela kura bázala na likama te.

10/01/2017​—Babiro mpe bandako ya misala

Ndeko moko azali kobongisa programɛ moko ya ordinatɛrɛ oyo esalaka ete televizyo oyo elakisaka makambo elobeli “Kondima oyo emonani na misala” elakisa malamu.

11/01/2017​—Babiro mpe bandako ya misala

Bandeko oyo bazali kobongisa velo moko oyo basalá yango na 1903, mpo bátya yango na esika ya biloko ya kotala “Ekólo moko mpo na nkombo ya Yehova.” Velo yango oyo bandeko oyo basalaka na Warwick babongisaki yango malamu, ezali komonisa milende mpe makambo oyo bayekoli ya Biblia (oyo na nsima bakómaki kobengama Batatoli ya Yehova) bamipimelaki mpo na kopalanganisa nsango ya Biblia na lisalisi ya velo yango.

12/01/2017​—Babiro mpe bandako ya misala

Bandeko oyo bazali kotya vitrɛ oyo ekozipa vitrine oyo bakotya biloko ya “Fɔtɔ-Drame ya bozalisi,” filme oyo balakisaki yango mpo na mbala ya liboso na 1914 mpe bato soki milio libwa batalaki yango na mbula wana.

12/01/2017​—Babiro mpe bandako ya misala

Bandeko oyo babombaka biloko ya kala mpe ndeko mosusu oyo asalaka mayemi bazali kobongisa Biblia moko ya Zurich na Latin ya 1544, oyo bakotya yango na esika “Biblia mpe nkombo ya Nzambe.” Na Biblia ya liboso, likɔnga ya motane oyo ezali komonana na Biblia yango ezali kolakisa nkombo ya Nzambe, Yehova. Bandeko yango bazali kosala nyonso mpo na kobatela Babiblia yango oyo ezali makasi. Na ndakisa bakangi nkasa na yango na bande ya polyester, mpo ebeba na molunge te mpe pole ezala malamu, basaleli fibre optique mpo miinda epela malamu na bavitrine yango mpo bapapye ya Babiblia yango oyo ezali pɛtɛpɛtɛ ebeba te.

16/01/2017​—Babiro mpe bandako ya misala

Linɔ́ngi oyo molai na yango ezali ya mɛtrɛ 23 ezali kopesa nzela na bato oyo bazali kotambwisa bango na vizite bámona na nse ndenge Warwick ezali. Kobanda mokolo ya 3/04/2017, moto akoki kosɛnga vizite mpo na kotala biloko oyo balakisi mpe bandako ya Warwick. Mpo na yango, ebongi kopona date mpe ngonga ya kosala vizite na site na biso, na esika bakomi OLINGI KOYEBA BISO? > BABIRO MPE VIZITE.

19/01/2017​—Babiro mpe bandako ya misala

Ndeko oyo azali kotya libongoli ya liboso ya Biblia King James Version ya mobu 1611 na esika oyo bato bakoki koya kotala yango. Bavolontɛrɛ oyo basalaki na Warwick nde basalaki mpe babongisaki esika ya kotya Biblia yango.

19/01/2017​—Babiro mpe bandako ya misala

Ndeko moko oyo asalaka mayemi azali kotya ekɔti na likoló, na esika ya biloko ya kotala. Ekɔti yango ezalaki ya Joseph Rutherford, moto ya liboso oyo abandaki kotambwisa mosala ya Batatoli ya Yehova eleki sikoyo mbula 100. Bafɔtɔ yango, oyo batye na esika “Libota moko mpo na nkombo ya Yehova,” ezali komonisa milende oyo Batatoli ya Yehova basalaki liboso mpo na kosakola nsango malamu ya Bokonzi..

20/01/2017​—Babiro mpe bandako ya misala

Na lisalisi ya bandeko oyo basalaka na stidio, ndeko moko azali kotánga bakomantɛrɛ oyo ebongisami mpo moto oyo azali kosala vizite ye moko na esika “Biblia mpe nkombo ya Nzambe,” alanda yango. Kaka pɔsɔ moko nsima ya kolongola stidio yango na Brooklyn mpe koya na yango na Warwick, mosala ya kokɔtisa mingongo ebandaki lisusu na stidio yango. Stidio yango, (oyo esalaka na boyokani na bastidio oyo ezali na Esika monene ya mateya ya Watchtower na Patterson) basalelaka yango mpe mpo na kokɔtisa mingongo na botángi ya Biblia​—Libongoli ya Mokili ya Sika, Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli, Lamuká!, mpe masolo oyo ebimaka na jw.org, mpe masolo mosusu ya koyoka.

27/01/2017​—Babiro mpe bandako ya misala

Ndeko mwasi oyo azali kotya langi na nsukansuka ya fɔtɔ oyo bakotya na esika “Libota moko mpo na nkombo ya Yehova,” epai batye bafɔtɔ oyo ezali komonisa istware ya Bayekoli ya Biblia na nsuka ya siɛklɛ ya 19.

15/02/2017​—Babiro mpe bandako ya misala

Ndeko mwasi moko azali kopakola Kalebe langi, oyo balakisaka na bavideo Kómá moninga ya Yehova. Bakotya yango na esika ya bafɔtɔ oyo ezali komonisa bisaleli mpe baprogramɛ oyo Batatoli ya Yehova basalaki mingimingi mpo na koteya bana mike.

15/02/2017​—Babiro mpe bandako ya misala

Ndeko moko azali kokata bafɔtɔ mpe balɛtrɛ oyo bakotanda na esika “Libota moko mpo na nkombo ya Yehova.” Bandeko koleka 250 bapesaki mabɔkɔ mpo na kobongisa mpe kosala biloko oyo batyaki na ba-musée misato ya Warwick, kobanda ebandeli tii nsuka.