Lakisá makambo oyo ezali na kati

Bafɔtɔ nimero 5 ya Grande-Bretagne (kobanda sanza ya 09/2017 tii 02/2018)

Bafɔtɔ nimero 5 ya Grande-Bretagne (kobanda sanza ya 09/2017 tii 02/2018)

Na bafɔtɔ oyo, talá ndenge mosala ya kotonga biro ya sika ya Batatoli ya Yehova na Grande-Bretagne etambolaki kobanda sanza ya libwa 2017 tii sanza ya mibale 2018.

Ndenge Biro ya filiale ya Grande-Bretagne na Chelmsford ezali komonana.

  1. Stidio ya video

  2. Ndako ya kobongisa biloko oyo ebebi

  3. Ndako ya babiro

  4. Ndako A

  5. Ndako B

  6. Ndako C

  7. Ndako D

  8. Ndako E

  9. Ndako F

6/09/2017​—Ndako C

Bavolontɛrɛ mibale ya ekipi ya bandeko oyo mosala na bango ezali ya kobongisa lopango ya biro yango bazali kokangisa babriki ya mike oyo bazali kobaka yango na linzanza moko, oyo bakozipa na yango efelo.

20/09/2017​—Ndako D

Na lisalisi ya libaya ya kozwa mezire mpe aparɛyi moko, ndeko mobali moko ya ekipi oyo ebongisaki plan ya kotonga ndako yango azali kotya elembo na esika bifelo ya libándá ya apartema yango ekozala. Oyo ezali komonana kuna na nsima ezali Ndako F, misala ya mabaya, oyo etali kobongisa ndako yango na kati ezali kotambola malamu mpenza.

27/09/2017​—Ndako F

Ndeko mwasi moko azali kopɔlisa na mai efelo ya plastike mpe azali kosalela eloko moko mpo na kokómisa yango sɛlisɛli. Mpo na kobatela mai, bandeko ya ekipi oyo ezali kosilisa misala mikemike oyo etikali bazali kosalela mayele ya kokɔngɔla mai oyo aparɛyi ebendaka mai na mopɛpɛ mpe bazali kosalela mai yango mpo na kotya na bifelo yango ya plastike to mpo na kobamba bakaro.

3/10/2017​—Lopango ya filiale

Liboso ya Ndako E, bato ya kompanyi moko bazali kotya gudrɔ na moko ya banzela oyo ezali komema na ekɔtelo ya filiale.

10/10/2017​—Ndako F

Ndeko mobali moko ya mbula 71 azali komatisa briki ya efelo ya libándá ya Ndako F. Banda misala ya kotonga biro yango ebandaki, Batatoli ya Yehova 100 oyo bazali na mbula koleka 70 bapesaki mabɔkɔ mpe batyaki mayele mpe eksperiansi na bango na mosala yango.

16/11/2017​—Bandako

Ndenge ezali komonana na ngámbo ya wɛsti soki ozali likoló. Bandako yango nyonso ekozala na sambá oyo ezali na milona likoló yango. Soki basilisi kobongisa yango mpo mai ebebisa yango te nde bakolona milona oyo ezalaka na mboka yango. Mayele yango ezali kosala ete bikelamu ndenge na ndenge ebatelama, bábimisa mbongo mingi te mpo na kura mpe kosalela mai ya mbula malamu. Na liboso, ezali esika bakotya fondasyo ya Ndako A mpe fondasyo ya bandako oyo ekozala na babiro.

21/11/2017​—Ndako F

Bandeko bazali kotya kadrɛ moko ya linzanza na porte ya apartema moko. Ezali kosɛnga te ete bátya yango langi to bábongisa yango lisusu liboso ya kotya yango mpo makambo nyonso ezali ya kobonga mpe ezali kosala ete ezala mpasi te kotya yango.

28/11/2017​—Ndako ya babiro

Ntango butu ekɔti, kompanyi moko ezali kotya bafondasyo ya Ndako oyo ekozala na babiro. Na katikati ya fɔtɔ yango, bato ya misala bazali kokɔtisa bibende na mabulu ya mɛtrɛ 20 oyo etondi na bɛtɔ oyo ekauki naino te. Oyo ezali komonana na nsima kuna ezali Ndako B.

5/12/2017​—Ndako E

Na esika parkingi ezali, ndeko moko azali kokangisa na plafɔ biloko oyo bakokɔtisa batiyo ya kotya molunge na ndako. Plafɔ yango ezipami na mwa ba-pano ya soffite mpo ebatela bashambre ya etaje ya likoló na malili.

8/12/2017​—Ndako F

Ndeko moko ya ekipi ya baoyo bazali kosilisa misala mikemike oyo etikalaki azali kotɔbɔla mwa madusu na efelo ya plastike liboso bázipa efelo yango na papye vinyle. Madusu mikemike oyo ezali na aparɛyi na ye ezali kobenda putulu nyonso.

21/12/2017​—Lopango ya filiale

Bavolontɛrɛ mibale oyo bazali na ekipi ya ba-ingénieur bazali kobongisa nzela moko oyo ekei tii na Ndako ya misala ya teknike. Bazali kotumba eloko oyo esalisaki na kosopa bɛtɔ na lisalisi ya torche ya gaze. Mpe yango ekosala ete matiti ebota na madusu oyo esalami mpe yango ekosala ete mai ya mbula etiyola mingi te.

26/12/2017​—Ndako F

Bavolontɛrɛ bazali kotya langi ya nsuka na efelo ya kwizini na apartema moko.

28/12/2017​—Ndako F

Ekipi moko ezali kolongola ndambo ya bibende oyo batyaki na ntango ya kotonga mpo esalisa bango bábongisa balcon malamu. Batiyo ya motane oyo ezali na katikati ya fɔtɔ epesaka mopɛpɛ ya mɔtɔ na eleko ya malili mpo na kokaukisa pavema, ba-plastike oyo bazipi efelo mpe langi oyo batye yango.

16/01/2018​—Ndako F

Ndeko moko ya ekipi ya baoyo bazali kosilisa misala mikemike oyo etikalaki azali kosembola papye vinyle oyo ezipi efelo na eloko oyo asimbi. Papye yango oyo ezipi efelo ebongi mpenza mpe ebebaka noki te; ebongi mpenza ndenge batye yango esika bato balekaka mingi. Na mopanzi mosusu wana ezali ekipi ya bandeko oyo bazali kotya langi na efelo mpe bazali kobamba bapapye yango na efelo.

27/01/2018​—Ndako E

Bavolontɛrɛ bayangani na likita moko ya ekipi liboso bábanda mosala. Mokambi ya ekipi azali kolobela makama oyo ekoki kobima mpo bandeko yango bámibatela. Bavolontɛrɛ ya misala ndenge na ndenge bazali kosala bangonga mingi nsima ya ngonga ya mosala mpo na kosukola bashambre ya Ndako F mpe zingazinga na yango liboso ete bato ya liboso oyo bakofanda na apartema yango báya.

1/02/2018​—Ndako F

Kompanyi moko esilisi kotya ba-balcon ya Ndako F na lisalisi ya eloko babengi nacelle. Ba-balcon yango oyo batye langi ekosalisa mpo na kokesenisa bandako mpe ekoyokana na langi ya matiti na eleko ya ɔtɔne. Na elilingi ya nsima, bazali kolongola kapo na Ndako E liboso bálongola bibende oyo batyaki ntango bazalaki kotonga ndako yango.

3/02/2018​—Bandako

Nsima ya ngonga ya mosala, mwasi moko ná mobali na ye bazali komema biloko na bango na shambre moko ya Ndako F oyo bauti kosilisa mosala na yango. Lokola bapesi bavolontɛrɛ bisika ya kolala na bandako ya sika oyo bauti kosilisa kotonga, yango ekosala ete mbongo ya kofutela ndako mpe ya transport ebatelama, mpe yango ezali kosala ete bavolontɛrɛ básala mosala malamu lisusu koleka.

12/02/2018​—Ndako A

Kompanyi moko ezali kotya bɛtɔ na mpokwa esika parkingi ekozala. Oyo ezali komonana na nsima kuna ezali Ndako B.

15/02/2018​—Ndako E

Ndeko mobali moko ná mwasi na ye bazali kokata esika oyo batyaka biloko mpo na kolamba na kwizini na lisalisi ya aparɛyi moko oyo ebendaka mpe putulu. Kokata eloko yango na kwizini esika ekozala ebongi mpenza mpo ekobukana te ndenge elingaki kozala soki bámemaka yango komema.