Lakisá makambo oyo ezali na kati

Bafɔtɔ nimero 4 ya Grande-Bretagne (Banda na sanza ya 03/2017 tii na sanza ya 08/2017

Bafɔtɔ nimero 4 ya Grande-Bretagne (Banda na sanza ya 03/2017 tii na sanza ya 08/2017

Na bafɔtɔ oyo, talá ndenge mosala ya botongi ezali kokoba na biro ya sika ya Batatoli ya Yehova na Grande-Bretagne banda na sanza ya 03/2017 tii na sanza ya 08/2017.

28/03/2017​—Lopango ya Betele

Motongi-ndako moko azali kosalela masini oyo etombolaka biloko ya kilo mpo na koya kokitisa ba-conteneur oyo ezali na vitre. Ba-conteneur yango ezali mpe na veranda oyo moto akoki kotɛlɛma to komona ndenge mosala ezali kosalema mpe batye yango na esika oyo ebatelami malamu. Bato babandaki kosala vizite na sanza ya 05/2017 tii na sanza ya 08/2017, bato koleka 17000 bayaki kotala yango.

29/03/2017​—Ndako F

Batongi-ndako bazali kosalela masini oyo etombolaka biloko ya kilo mpo na komema mesa moko oyo esalemi na béton mpo na kokɔtisa yango na ndako F, oyo esilaki kotongama liboso. Na kotalela bonene ya lopango yango, bakoki komema ndako yango nokinoki mpo na kotya yango esika mosusu kozanga bálongola biteni mosusu na yango.

7/04/2017​—Bandako

Bandako mitano ezali kotongama nzela moko. Likambo ya liboso, batongi-ndako bazali kongangisa bibende liboso bátya béton na fondasyo ya ndako B. Na ngámbo mosusu na lobɔkɔ ya mobali, batongi-ndako bazali kosopa béton na pavema ya etaje ya nse ya ndako D. Na ngámbo mosusu na lobɔkɔ ya mwasi, masini oyo etombolaka biloko ya kilo ezali kotya coffre oyo bakosopa béton mpo na ascenseur mpe eskalye ya ndako E.

19/04/2017​—Lopango ya Betele

Mwasi moko oyo abongisaka mituka azali kolongola eloko oyo ekangisaka tiyo ya plastiki ya koboma mɔtɔ na biteni mibale. Mpo na kokangisa yango esika moko, esɛngaka kotya bikangiseli yango na mɔtɔ mpo elɛmba. Bakataka bikangiseli yango bitenibiteni mpe bamekaka yango soki ekosala malamu. Na mobimba, batyaki tiyo ya plastiki ya koboma mɔtɔ kilomɛtrɛ 4.

25/04/2017​—Bandako

Mosali oyo azali kopɛtola tiyo oyo elekisaka mai na nse ya mabele to terase. Batiyo yango esali ete banzela elekisa mai mpe mai ya mbula esopana na ebale mpo etonda te na esika bazali kotonga.

28/04/2017​—Ndako F

Mobali moko ná mwasi na ye oyo bazali na ekipi ya botongi bazali kosala plan ya bifelo na kulware na etajɛ ya nse.

5/05/2017​—Bandako

Na ngámbo ya ɛsti, soki ozali na likoló okomona bandako mitano oyo ezali kotongama. Na sanza ya 09/2017, nsamba ya béton esilaki, bazali kosala misala mikemike ya nsuka na kati ya ndako F (na nsima na lobɔkɔ ya mobali), mpe kotya ba-plastiki mpe mosala ya kotya langi ebandaki na ndako yango. Kaka na ntango yango, basali babandaki kotya bifelo na kati mpe bafenetre ya ndako E (na nsima na lobɔkɔ ya mwasi). Bandako B, C, mpe D (liboso) ebongisamaki mpo batongi-ndako, bato ya kura, bato oyo babongisaka mituka, mpe baekipi ya bato oyo basalaka baeskalye bábanda mosala na bango.

18/05/2017​—Biro oyo ezali kotambwisa mosala

Robert Luccioni, mosungi na Komite ya kobimisa mikanda ya Lisangani ya Mikóló-Bakambi mpe mokɛngɛli ya Departema ya kosala baplan mpe ya kotonga na mokili mobimba (WDC), alendisaki baekipi ya botongi na lisolo oyo euti na Biblia. WDC nde etambwisaka misala ya koyeisa monene mpe kotonga babiro ya filiale ya sika mpe elandelaka mpo mosala esalema malamu mpe básalela mosolo na ndenge oyo ebongi.

25/05/2017​—Lopango ya Betele

Basali bazali kobongisa esika bakosopa béton oyo ekosalisa mpo na kobatela gaze, biloko mosusu mpe bisaleli ya kura. Na lobɔkɔ ya mobali, basali bazali kosalela pɔmpi oyo ezali na béton mpo na kosopa na fondasyo ya lopango mpo makelele ya bamasini ekita.

7/06/2017​—Ndako E

Ekipi ya batongi-ndako bazali kotalela lisusu baplan oyo basalaki, liboso ya kobongisa mabele mpo na kotya kadre ya bibende mpo na pavema.

13/06/2017​—Ndako F

Mosali moko azali kotya kadre ya bibende mpo na bifelo ya libándá.

22/06/2017​—Ndako E

Bazali komatisa eskalye to motalaka (échafaudage) pene na ndako E, oyo ezali kopesa basali likoki ya komata na bifelo ya libándá.

11/07/2017​—Ndako F

Mopakoli langi moko azali kopakola langi na bafenetre ya sika mpo na kobatela yango. Langi yango ekauki mpo ekóma plastiki oyo ekosala ete ebatela bafenetre ntango bazali kotonga mpe ekoki kolongolama na nsima.

13/07/2017​—Ndako F

Ekipi ya bato oyo babongisaka mituka ezali komeka ndenge batiyo oyo ekomema mai ya mɔtɔ uta na mabele kino na bandako oyo bato bafandi. Soki kaka makambo wana ebongisami malamu, bakoki kosopa béton ya nsuka oyo ekozipa batiyo yango.

19/07/2017​—Lopango ya Betele

Moto moko ya jardin azali kokata matiti oyo ezali lokola peluze na esika banzela ekutani na libándá liboso ya porte ya Betele. Matiti yango epekisaka matiti mabe ekola, yango esalaka ete balekisa ntango mpe milende mingi te mpo na kobongisa bafololo oyo ezali na esika banzela ekutani na libándá ya lopango.

1/08/2017​—Babiro

Na lisalisi ya aparɛyi babengi GPS, mokaboli-mapango (géomètre) ayebaka esika oyo ekokóma porte ya kokɔtela na biro ya Betele, ayebaka yango na nzela ya ntonga moko, mpe bapakolaka ntonga yango langi mpo emonana polele. Esika yango ekozala na esika ya kolamba bilei mpe esika ya kolya mpe ndako oyo losambo ekobanda kosalema (auditorium). Bandako yango ekoki komonana na ndenge ya nsima.

8/08/2017​—Bandako

Mobali moko ná mwasi na ye bazali kobongisa coffre oyo bakotya béton mpo na esika bakobanda kotala ndenge mai ya mbula ezali kokita. Na nsima, ezali ndako E mpe F oyo ezingami na basaki ya plastike oyo ezali kopesa nzela mpo mosala esalema malamu na eleko ya malili.

9/08/2017​—Lopango ya Betele

Mobali moko azali koyekola ndenge ya kosalela aparɛyi oyo ebendaka mai (aspirateur). Aparɛyi yango esalelamaka mpo na komema mpe kofandisa bandelo oyo ekoki kokóma pene na kilo 70. Ntango kaka mindelo na yango etyami malamu, bakoki kosopa béton pembenipembeni ya mindelo yango.

16/08/2017​—Lopango ya Betele

Wana bazali kobongisa tiyo ya mai malamu, moto moko ya ekipi ya baoyo babongisaka mituka azali kotya na esika oyo ebongi tiyo yango. Pene ya kilomɛtrɛ mitano ya tiyo ya mai esɛngisami mpo na kosalisa biro ya Filiale ya sika.

22/08/2017​—Ndako E

Moto moko ya ekipi ya bato ya libándá azali kosalela sii ya kura oyo batongi-ndako basalelaka mpo na kopasola babriki. Bandambo ya babriki yango esalelami mpo na kokómisa mindelo ya bandako yango kitoko to décoration flamande. Bandako yango ekozingama na babriki koleka 300000.