Lakisá makambo oyo ezali na kati

Botángi ya Biblia oyo okoki koyoka ofele, oyo bato ebele bakɔtisi mongongo

Botángi ya Biblia oyo okoki koyoka ofele, oyo bato ebele bakɔtisi mongongo

“Batángi yango malamu, ezali kotinda moto akanisa mpe ezali malilimalili te.”

“Batángi yango lokola nde makambo yango ezali kosalema sikoyo.”

“Ezali kosimba motema! Masolo ya Biblia oyo nayebá banda kala ekómi lokola nde nazali komona yango boye na miso.”

Yango nde mwa bakomantɛrɛ oyo tozali kozwa mbala na mbala epai ya baoyo bazali koyoka botángi ya mokanda ya Matai na Lingelesi na jw.org.

Batatoli ya Yehova bakɔtisaki botángi ya Biblia na kasɛti mpo na mbala ya liboso na 1978. Na nsima, bakɔtisaki botángi ya Biblia mobimba to ndambo na kasɛti na minɔkɔ 20.

Lokola na 2013 babimisaki Biblia Libongoli ya Mokili ya Sika oyo babongisaki lisusu, esɛngaki bábongisa lisusu botángi ya Biblia oyo maloba na yango bakɔtisaki na bakasɛti. Na kokesana na bakasɛti oyo babimisá liboso, oyo ezalaki kaka na mingongo ya bato misato, oyo ya sika ezali na mingongo ekeseni ya bato koleka 1000 oyo Biblia elobeli.

Lokola bato ebele bakɔtisaki mingongo, yango ezali kosalisa bayoki bámona ndenge makambo oyo Biblia elobeli esalemaki. Atako batángi yango te lokola drame oyo ezalaka na makelele ya nsense mpe miziki, bakɔtisi mingongo na ndenge oyo ebongi mpenza.

Likambo oyo ezali kosɛnga ebele ya bato bátánga, esɛngaka kobongisa yango malamu mpenza. Ya liboso, esɛngaka koyeba nani azali koloba na vɛrsɛ mokomoko, ndimbola ya vɛrsɛ yango mpe mayoki oyo esɛngi kobimisa. Na ndakisa, soki batángi ntoma moko kasi lisolo ya Biblia elobeli ye mpenzampenza te, okopona mongongo ya ndenge nini? Na ndakisa, soki ezali maloba ya ntembe tokopesa yango Toma, kasi ya moto oyo azali mɔtɔmɔtɔ tokopesa yango Petro.

Totalelaka mpe mbula ya moto oyo Biblia elobeli. Na ndakisa, mpo na ntoma Yoane oyo azali elenge tokopona mpe mongongo ya elenge mobali, kasi mpo na ntoma Yoane oyo akómi mobange tokopona mpe mongongo ya mobange moko.

Esengeli mpe koluka baoyo bayebi kotánga malamu. Toponaka mingi bandeko oyo basalaka awa na Betele ya États-Unis. Mpo na kozwa bandeko yango, toponaka paragrafe moko ya Lamuká! mpe toyebisaka bango bámibongisa mpo na kotánga yango. Batángaka mpe ndambo ya lisolo ya Biblia oyo esɛngi kobimisa mayoki lokola nkanda, mawa, esengo to kolɛmba nzoto. Kosala bongo esalisaka biso tóyeba makoki ya batángi mpe tóyeba soki tosengeli kosalela bango na botángi ya ndenge nini.

Ntango kaka bapesi moto mokumba yango, moto yango ayaka na moko ya bastidio na Brooklyn to Patterson. Ndeko oyo alandelaka ndenge moto azali kokɔtisa mongongo na stidio asengeli kotala soki moto azali koloba na ndenge oyo esengeli mpe mongongo na ye ezali malamu. Ezala ye to motángi basalelaka maloba oyo ezali na plan oyo ebongisami malamu mpe ezali na malako oyo emonisi esika ya kopema mpe konyata maloba ya ntina. Ndeko yango asalelaka mpe botángi ya Biblia Libongoli ya Mokili ya Sika oyo basí bakɔtisá mingongo mpo esalisa ye.

Ndeko oyo asalaka na stidio aponaka maloba oyo etángami malamu ntango bazali kokɔtisa mingongo. Mpo mosala yango ebimisa mbuma malamu, asangisaka maloba to bafraze ya mingongo oyo akɔtisaki.

Eyebani te soki ekosɛnga ntango boni mpo na kosilisa kokɔtisa mingongo ya botángi ya Biblia Libongoli ya mokili ya sika ya 2013 oyo babongisi lisusu. Kasi, soki basilisi kokɔtisa botángi ya mokanda moko ya Biblia, moto akoki kozwa yango na jw.org, mpe elembo moko ekomonana pembeni ya nkombo ya “Mikanda ya Biblia.”