Lakisá makambo oyo ezali na kati

BIBLIA EBONGOLAKA BATO

“Nayokaka lisusu nsɔni te”

“Nayokaka lisusu nsɔni te”
  • Abotamá na: 1963

  • Ekólo: Mexique

  • Bomoi na ye ya kala: Mwana akimá ndako; azalaki komimona mpamba

NDENGE NAZALAKI

Nabotamá na Ciudad Obregón na nɔrdi ya Mexique mpe nazali mwana ya mitano na libota ya bana libwa. Tozalaki kofanda na nsuka mpenza ya engumba yango, epai tata azalaki na mwa ferme na ye. Ezalaki esika moko kitoko mpo na kofanda mpe libota na biso ezalaki na bomoko mpe na esengo. Likambo ya mawa, ntango nazalaki kaka na mbula mitano, mopɛpɛ moko makasi ebebisaki ferme na biso mpe esɛngaki tólongwa wana mpe tókende kofanda na engumba mosusu.

Tata akómaki na mwa mbongo, kasi na ntango yango mpe akómaki komɛla masanga mingi. Yango ebebisaki libala na ye; ebebisaki mpe biso bana. Tokómaki komɛla makaya oyo tozalaki koyiba epai ya tata. Ntango nazalaki kaka na mbula motoba, nalangwaki masanga mpo na mbala ya liboso. Nsima na yango, eumelaki te, tata ná mama bakabwanaki mpe bizaleli na ngai ebebaki lisusu makasi.

Mama azwaki mobali mosusu mpe amemaki biso mpo tófanda na ye kuna. Mobali yango azalaki kopesa mama mbongo te mpe mwa mbongo oyo ye moko azalaki kozwa ezalaki kokoka biso te. Yango wana, ngai ná bandeko na ngai tozalaki kosala nyonso mpo na kopesa mama mabɔkɔ, kasi mwa mbongo tozalaki kozwa ezalaki kosalisa kaka na kozwa mwa eloko ya kobikela. Nakómaki mwana-cirage, kotɛka mampa, bazulunalo, bazoka mpe biloko mosusu. Nazalaki mpe kotambolatambola na engumba mpo na koluka biloko ya kolya na fulu to ekunde ya bato ya mbongo.

Ntango nakómaki na mbula zomi, mobali moko alobaki nasalaka na ye mosala ya kobwaka bafulu. Nandimaki, nakataki kelasi mpe nalongwaki na ndako. Mbongo azalaki kofuta ngai na mokolo ekokaki ata dolare moko te mpe azalaki kopesa ngai ndambo ya biloko ya kolya oyo tozalaki kokuta na bafulu. Nazalaki kofanda na mwa ndako moko oyo natongaki na biloko oyo nalokotaki na bafulu yango. Na esika yango, bato bazalaki koloba makambo ya salite mpe bazalaki na bomoi ya mbindo. Mingi bazalaki baombo ya masanga mpe ya bangi. Ezalaki eleko moko mabe mpenza na bomoi na ngai mpe nazalaki kolela butu nyonso mpe kobanga makasi. Nazalaki koyoka mpenza nsɔni ndenge nazalaki mobola mpe natángaki kelasi mpenza te. Nafandaki mbula misato mobimba na mwa ndako yango na esika wana oyo bazalaki kobwaka fulu, na nsima nalongwaki mpe nakendaki na etúká mosusu ya Mexique. Kuna, nakómaki kosala na bilanga, mosala ya kobuka bafololo, ntokia to coton, bankoko mpe mbálá to mabɛngɛ.

Mbula misato mobimba, nafandaki na esika babwaka salite lokola oyo

Mbula minei na nsima, nazongaki na Ciudad Obregón. Tata-mwasi na ngai, oyo azalaki kobikisa bato na nkisi ya bonkɔkɔ, apesaki ngai shambrɛ moko na ndako na ye. Nakómaki kolɔta bandɔtɔ ya mabe mpe komitungisa na makanisi na boye ete makanisi ya komiboma ekómaki koyela ngai. Mokolo moko na butu, nabondelaki Nzambe boye: “Nkolo, soki ozalaka mpenza, salisá ngai nayeba yo mpe nakosalela yo libela. Soki lingomba ya solo ezalaka, nalingi koyeba yango.”

NDENGE BIBLIA EBONGOLI NGAI

Nazalaki ntango nyonso na mposa ya koyeba makambo mingi ya Nzambe. Ata ntango nazalaki mwana moke, nazalaki kokende na mangomba ndenge na ndenge, kasi nyonso wana elɛmbisaki ngai nzoto. Mangomba yango ezalaki kolobela Biblia mingi te mpe eyanolaki ata moko te na mituna na ngai. Mangomba yango mosusu ezalaki kolobela kaka makambo etali mbongo, mosusu bandimi na yango bazalaki kosangisa nzoto na ndenge ebongi te.

Ntango nazalaki na mbula 19, mobali ya yaya na ngai moko ayebisaki ngai ete Batatoli ya Yehova balakisaki ye oyo Biblia elobi na likambo etali kosalela bikeko na losambo. Atángelaki ngai Kobima 20:4, 5 esika elobi ete tosengeli te kosala bikeko oyo eyemami. Vɛrsɛ 5 elobi: “Osengeli te kogumbamela yango to kobendama mpo na kosalela yango, mpamba te ngai Yehova Nzambe na yo, nazali Nzambe oyo asɛngaka kokangama kaka na ye.” Na nsima, mobali ya yaya atunaki ngai, “Soki Nzambe asalelaka bililingi mpo na kosala makamwisi to alingaka ete tósalela yango na losambo, mpo na nini apekisaki yango lisusu?” Motuna yango etindaki ngai nakanisa. Na nsima, tosololaki makambo mosusu ya Biblia. Nasepelaki na masolo yango mingi, na boye ete namonaki lokola nde ntango ezalaki kokende nokinoki.

Na nsima, amemaki ngai na makita moko ya Batatoli ya Yehova. Makambo namonaki mpe nayokaki kuna ekamwisaki ngai. Ata bana mike bazalaki kosangana na likita yango, bazalaki koloba liboso na estrade kozanga kokakatana! Namilobelaki boye, ‘Oyo nde mateya kitoko bato bazwaka awa!’ Batatoli ya Yehova bayambaki ngai na esengo atako nazalaki nsuki milai mpe nabongisaki nzoto malamu te. Libota moko ebengisaki ngai kutu epai na bango nsima ya makita mpo tólya elongo!

Koyekola Biblia na Batatoli ya Yehova esalisaki ngai nayeba ete Yehova Nzambe azali Tata oyo alingaka biso mpe atyelaka biso likebi, ata soki tozali babola to te, na lokumu to te, bato ya mposo nini to totángá mingi to te. Aponaka bilongi ata moke te. (Misala 10:34, 35) Nsukansuka, mposa na ngai ya koyeba makambo ya Nzambe ekokisamaki. Nazalaki lisusu te komiyoka lokola nazangi eloko moko.

MATOMBA OYO NAZWI

Bomoi na ngai mobimba ekómaki kobonga mpenza! Natikaki komɛla makaya, kolangwa masanga mpe koloba maloba mabe. Nkanda oyo nabombaki na motema banda bomwana elongwaki, natikaki mpe kolɔta bandɔtɔ ya mabe. Nalongolaki mpe ezaleli ya komimona mpamba oyo ekɔtelaki ngai mpenza mpo na bampasi oyo namoná na bomwana, mpe mpo natángaki kelasi mpenza te.

Nabalá mwasi moko malamu mpenza oyo alingaka Yehova mpe asalisaka ngai mingi. Lelo oyo, nazali mokɛngɛli ya zongazonga mpe nakendaka kotala masangá ya Batatoli ya Yehova mpo na kolendisa mpe koteya bandeko ya lingomba na ngai. Na lisalisi ya Biblia oyo ekitisaka motema mpe na mateya kitoko oyo Nzambe apesaka biso, nayokaka lisusu nsɔni te.

Ngai ná mwasi na ngai tosepelaka kosalisa basusu ndenge ngai mpe basalisaki ngai