Lakisá makambo oyo ezali na kati

27/05/2020
ESPAGNE

Espagne: Lifulume moko atindeli mwasi moko ná mobali na ye oyo bazali Batatoli ya Yehova mokanda mpo na kopesa bango matɔndi

Espagne: Lifulume moko atindeli mwasi moko ná mobali na ye oyo bazali Batatoli ya Yehova mokanda mpo na kopesa bango matɔndi

Na ntango oyo ya maladi mabe, bandeko mingi bazali kosala makasi bábɔndisa bato ya kartye na bango wana bazali kotindela bango mikanda oyo ezali kolendisa. Ndeko Josué Laporta ná mwasi na ye, Vanesa, bakomelaki minganga mpe bato oyo bazali kobɛla maladi ya Coronavirus, na lopitalo moko na Barcelone, na Espagne. Lifulume moko azongiselaki bango eyano. Mokanda na ye ezali awa na nse, ye moko andimi ete tóbimisa mokanda yango. *

Nazali lifulume . . . nazali kokoma na nkombo ya nkɔkɔ moko ya mwasi ya mbula 97 [tolongoli nkombo na ye]. Totángeli ye mokanda na yo na ntɔngɔ ya lelo. Mikanda oyo batindelaka bato nyonso tokabolaka yango nokinoki te, kasi namoni ete mokanda oyo ekomami kaka mpamba boye te. Mokanda oyo esalisi bato koleka mibale, ngai ná [moto ya maladi] . . . , tómona ete tokoki kozala na elikya. [Moto ya maladi] atikali lisusu na bomoi molai te, mpe ayebisi ngai ete akoki kotika mokili oyo te soki atuni yo, Josué, motuna oyo te: “Ata lokola nakómi na mbula 97 boye, nakoki kaka kozwa bolamu ya elikya oyo Biblia elobeli?”

Nazwaki miniti zomi na ntɔngɔ ya lelo natángela [ye] mwa moke makambo oyo ezali na site Internet oyo olobeli. Afungoli miso, atondi na nsai, elongi na ye ezali komonisa esengo mpe kimya, ayoká bongo kala mpenza. Na nsima totalaki video “Mpo na nini Yesu akufaki?”

Natángaki mpe zulunalo [“Lamuká!”] oyo elobeli kotungisama na makanisi mpe esalisaki ngai nayikela mikakatano ya mikolo oyo mpiko. Ndenge boyebi, makambo ezali pɛtɛɛ te.

Awa minganga bazali na bato ya mayele na pisikoloji te oyo tokoki kosolola na bango, kasi makambo oyo bopesi biso tozali na yango mokolo mobimba, mpe tokoki komanyola likoló na yango. Ntango maladi oyo ekosila, nakozala na mposa ya koyeba makambo mingi, nazali na elikya ete bokozala na ngonga mpenza ya koteya ngai makambo oyo nazali na mposa ya koyeba, oyo ekondimisa ngai ete moto akoki kofanda na mokili ya malamu koleka oyo. Nazangi maloba ya kopesa Nzambe matɔndi ndenge mokanda yango ekómeli biso lelo, kaka na ntango oyo nakómi na mosala, mpo nakoka kotika yango na bandako ya [bato ya maladi].

Nazali na elikya ete yo ná libota na yo bozali malamu, mpe namoni ete elikya na bino ekosalisa bino bóyikela mikakatano oyo mpiko koleka bato ebele. Matɔndi mingi mpo na ngonga bozwaki mpo na kokomela bato lokola ngai ná [bato ya maladi]. Ata toyebani te, opesi biso esengo oyo tozalaki na yango eleki sikoyo pɔsɔ motoba.

Totɔndi bino na motema mobimba.

Maloba ya komonisa botɔndi boye ezali kotinda biso tókoba kosakola ata na ntango oyo ya maladi mabe. Tozali kobondela Nzambe ete maloba oyo tokopona kosalela na mosala ya kosakola ebɔndisa bato.​—Masese 15:23.

^ par. 2 Mokanda yango bakomaki yango na monɔkɔ ya Espagnol.