Banzembo mosusu

Banzembo oyo maloba na yango ezali komonisa ete tozali kosepela na bozwi na biso ya elimo.

Kolɛmba te

Kolɛmba te kokende liboso elongo na ebongiseli ya Yehova!

Koyekola monɔkɔ mosusu

Mapamboli nini okoki kozwa ntango ozali koyekola monɔkɔ mosusu?

Na mbangu te

Tokoki kobongisa mosala na biso ya kosakola mpe makambo mosusu ya bomoi soki tozali kokende mbangu te.

Tótika te koyamba bapaya

Na makambo nini okoki komonisa ezaleli ya koyamba bapaya?

Topesi yo matondi

Yehova azali kopesa biso elimo santu na ye mpo na tókoka koyikela mikakatano na biso mpiko. Yango ez’otinda biso tópesa matondi na nzembo.

Esika na ngai

Ndenge nini okoki kopona baninga malamu?

Tólimbisanaka

Luká mabaku ya kolimbisaka basusu na bomoi na yo; ndenge wana nde okomekola Yehova.

Yango oyo na miso

Kokanisa na paradiso oyo ezali koya ekosalisa biso tóyika mpiko.

Koyekola epesaka mpiko

Boyekoli ya Liloba ya Nzambe ekosalisa bilenge bákola malamu na elimo.

Liloba na yo ekoumela seko

Tókumisa Nzambe ndenge abateli Liloba na ye mpo na biso!

Kanisá, bondelá

Tokoki kosala nini ntango tokutani na mikakatano?

Kobongisa avenire na Yehova

Sepelisá Yehova mikolo nyonso na makambo ozali kopona.

Kondima ekoki kosala makambo ya kokamwa

Esɛngaka milende mpo na kokóma na kondima ya makasi, kasi Yehova akopesa biso mbano soki tosali milende yango.

Nazali kotosa malako na yo

Na maloba mpe na misala, tólakisa ete tolingaka mpenza makundoli ya Yehova.

Nakoki lisusu kotɛlɛma

Talá ndenge oyo mosaleli moko ya Yehova oyo azalaká molende ndenge azwi lisusu makasi ya kozonga na lisangá, epai akomona bolingo ya bandeko.

Tozali kokamwa misala na yo

Sepelá na libaku ozali na yango ya kosala elongo na Yehova!

Mwana na biso ya mwasi

Bambula ezali koleka, mpe tata azali komona ndenge mwana na ye mwasi azali kokola mpe komipesa na solo.

Tótya motó

Tótya motó

Talá ngai

Lekisáká ntango mingi na bandeko na yo bakristo.

Misala na yo ya kokamwa etindi ngai nayemba

Misala ya Yehova etikaka biso monɔkɔ polele mpe etindaka biso tóyembela ye.

Makambo ya ntina

Tóbomba ntango mpo na oyo eleki ntina​—kobondela, koyekola Biblia, kotosa Yehova.

Nalangwe bolingo na yo

Soki bokɔtisi Yehova na libala na biso, ekokóma makasi!

Esika oyo ekokumisa yo

Ezali lokumu kopesa ye esika oyo ekokumisa nkombo na ye monene.

Yo nde elikya na ngai

Kotánga mpe komanyola Liloba ya Nzambe ekosalisa biso na ntango ya mikakatano.

Sikoyo, naz’obongola makambo

Esí ekómelá yo osala mbongwana moko na mosala ya kosakola?

Nazali ngai moko te

Lokola Yehova azali na biso, tozali biso moko te!

Bolingo ya bondeko

Basaleli ya Yehova basunganaka koleka bato mosusu na mokili oyo.

Kobanga te

Ntango tokutani na mpasi, tóyeba ete tozali biso moko te.

Koluka

Baoyo balingi mpenza koyeba Nzambe mpe mikano na ye basengeli kosala makasi báluka ye.

Baninga ya solo

Epai wapi tokozwa baninga ya solo?

Ngai nazali

Tango toza kobunda na makambo, tokoki kotya motema na baninga ya solosolo.

Na Yehova bomoko

Atako tozali na mokili oyo mabe, tozali na kimya mpe bolingo kati na bandeko.

Pesá ngai mpiko

Yehova akopesa biso mpiko tólonga mikakatano nyonso oyo tozali na yango.

Nyonso nakoki kopesa

Ebongi mpenza tómipesa mobimba na Yehova mpe tóboma nzoto mpo na ye.

Tómitungisa te mpo na lobi

Tokoki kozala na kimya mpe na esengo atako mitungisi.

Zalá na mpiko mpe zalá na makasi

Nzembo kitoko oyo ezali kosalisa biso tózala na mpiko.

Botondi mpo na biloko Nzambe akelá

Fandá mpe manyolá na biloko Nzambe asalá mpe pesá ye mersi na libondeli.

Libota na yo nde biso

Ata tofandaka wapi, tozali bana ya libota ya Yehova.

‘Bundá etumba mpo na kondima’

Atako tozali kokutana na mikakatano mpe botɛmɛli, kasi tokoki kotikala sembo epai ya Yehova.

Yah aza’ ná yo mpe ná nga’

Yehova alingaka kosimba biso na loboko.

Na mokili ya sika

Bilili oyo tomonaka ekoki kozala na bopusi likoló ya makanisi na biso. Nzembo oyo esalisi biso tótya makanisi na biso na mokili ya sika.

Napesi yo bomoi na ngai

Bolingo na biso mpo na Yehova nde etindaka biso tomipesá na ye mpe tozwa batisimo.

Bolingo ekosuka te

Bolingo ya Yehova ekosuka te. Epesaka biso esengo mpe ebɔndisaka biso.

Talelá ye

Ntango otungisami na makanisi, kobá kosɛnga Yehova apesa yo makasi mpe libɔndisi.

Lokola mwana ya moke

Ndenge nini tokoki komekola bana na likambo etali komonisela basusu bolingo?

Ndimelá Yah

Tosengeli kondima ete Yehova alingaka biso, atako tozali kokutana na mikakatano.

Limbisá mpe bosaná

Moto moko alobaki na yo likambo moko oyo eyokisaki yo mpasi? Ozalaka na mokakatano ya kolimbisa mpe kobosana? Luká ndenge ya kolimbisa mpe kobosana.

Tókima mbangu ya bomoi

Yebá kozwa bikateli ya malamu mpo olonga na momekano ya mbangu ya bomoi.

Tótika te

Kondima makasi etongamaka na bisaleli ya malamu mpe oyo ebongi.

Oza’ wa nga’

Sepelá na likabo ya Yehova ya libala.

Zalá na kimya

Na lisalisi ya Yehova okoki kolonga makanisi mabe.

“Tósepela”

Nzembo moko ya esengo oyo ezali kokundwela biso bantina mingi oyo tosengeli kosepela.

Tozali na bomoko

Ezala minyoko to bolozi nyonso, tozali na bomoko.

Salelá Yah na makasi na yo

Salelá Yah na makasi n’o. Lifuti’ezali!

Esengo ya seko

Yehova azali mpe akokoba kozala liziba na biso ya esengo.

Ekoya

Sepelá na elikya ya bomoi ya seko.

Zwá ntango mpo na Yah

Kosala mingi mpo na Yehova ezali lolenge ya bomoi oyo eleki malamu.

Na Kondima . . .

Kanisá makambo kitoko Nzambe akosalela bato mosika te.

Libota ya Yehova

Bato mingi na mokili bazali koluka solo. Video oyo ekolendisa yo okoba koluka bato ya ndenge wana.

Bomoko, makasi na biso!

Na lisalisi ya Yehova mpe ya bomoko ya bandeko na biso mokili mobimba, tokoki kolonga mikakatano nyonso.

Kimya ya solo! (Loyembo ya Liyangani ya 2022)

Kotya makanisi te na bampasi na yo kasi moná nde motema na elaka ya Nzambe ya kotya kimya ya solo.