Yisaya 65:1-25

  • Yehova apesi basambeli ya bikeko etumbu (1-16)

    • Banzambe ya Makila malamu mpe ya Makambo oyo etángamá (11)

    • “Basaleli na ngai bakolya” (13)

  • Likoló ya sika mpe mabele ya sika (17-25)

    • Bakotonga bandako; bakolona bilanga ya vinyo (21)

    • Bakoboma nzoto kaka mpamba te (23)

65  “Nandimaki koyanola baoyo balukaki litambwisi na ngai te;Natikaki baoyo balukaki ngai te bámona ngai.+ Nalobaki boye na ekólo oyo ezalaki kobelela nkombo na ngai te: ‘Ngai oyo, ngai oyo!’+   Natandi mabɔkɔ na ngai mokolo mobimba epai ya bato ya motó makasi,+Epai ya baoyo bazali kotambola na nzela oyo ezali malamu te,+Baoyo bazali kolanda makanisi na bango moko;+   Bato oyo bazali ntango nyonso kofinga ngai na miso na ngai,+Bazali kopesa mbeka na bilanga+ mpe bazali kobimisa milinga ya mbeka likoló ya babriki.   Bazali kofanda na malita,+Mpe bazali kolekisa butu na bisika oyo ebombani,*Bazali kolya mosuni ya ngulu,+Mpe supu ya biloko ya mbindo ezali na bambɛki na bango.+   Bazali koloba ete: ‘Fandá esika oyo ozali; kopusana pene na ngai te,Mpo nazali mosantu koleka yo.’* Baoyo wana bazali milinga na zolo na ngai, mɔtɔ oyo ezali kopela mokolo mobimba.   Talá! Ekomami liboso na ngai;Nakokanga monɔkɔ te,Nakopesa bango etumbu,+Nakopesa bango etumbu mpo na likambo nyonso*   Mpo na mabunga na bango moko mpe mpo na mabunga ya bankɔkɔ na bango,+ Yehova alobi bongo. “Lokola babimisi milinga ya mbeka na bangombaMpe basambwisi ngai na bangomba mike,+Ya liboso nakopesa bango etumbu mpo na misala na bango nyonso ya mabe.”*   Talá oyo Yehova alobi: “Kaka ndenge vinyo ya sika ezwamaka na etukaMpe moto moko alobi ete: ‘Kobebisa yango te, mpo eloko moko ya malamu* ezali na kati,’ Ndenge wana nde nakosala mpo na basaleli na ngai;Nakoboma bangonyonso te.+   Nakobimisa bana* na YakoboMpe na Yuda moto oyo akozwa libula na bangomba na ngai;+Bato oyo naponi bakozwa yango,Mpe basaleli na ngai bakofanda kuna.+ 10  Sharone+ ekokóma esika bampate ekolya matitiMpe Lobwaku* ya Akore+ ekokóma esika ya bangɔmbɛ,Mpe bato na ngai oyo bakoluka ngai bakopema. 11  Kasi bozali na kati ya baoyo bazali kosundola Yehova,+Baoyo bazali kobosana ngomba mosantu na ngai,+Baoyo bazali kotyela nzambe ya Makila Malamu biloko na mesa,Mpe baoyo bazali kotondisela nzambe ya Makambo Nyonso Etángamá vinyo oyo esangisami. 12  Nakokaba bino na mopanga,+Mpe bino nyonso bokogumbama mpo bóbomama,+Mpo nabengaki, kasi boyanolaki te,Nalobaki, kasi boyokaki te;+Bokobaki kosala oyo ezali mabe na miso na ngai,Mpe boponaki likambo oyo esepelisaka ngai te.”+ 13  Na yango talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi: “Talá! Basaleli na ngai bakolya, kasi bino bokozala na nzala.+ Talá! Basaleli na ngai bakomɛla,+ kasi bino bokozala na mposa ya mai. Talá! Basaleli na ngai bakosepela,+ kasi bino bokozala na nsɔni.+ 14  Talá! Basaleli na ngai bakoganga na esengo na ndenge bakoyoka malamu na motema,Kasi bino bokoganga mpo na mpasi na motemaMpe bokoganga na kolela mpo elimo elɛmbi. 15  Nsima na bino bokotika nkombo oyo bato oyo naponi bakosalela mpo na kolakela mabe,Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso akoboma bino mokomoko,Kasi akobenga basaleli na ye na nkombo mosusu;+ 16  Mpo ete moto nyonso oyo akoluka kozwa lipamboli na mabeleNzambe ya solo* akopambola ye,Mpe moto nyonso oyo akolapa ndai na mabeleAkolapa ndai na nkombo ya Nzambe ya solo.*+ Mpo bakobosana bampasi* ya kala;Mpe ekomonana te na miso na ngai.+ 17  Mpo talá nazali kozalisa likoló ya sika mpe mabele ya sika;+Makambo ya kala ekokanisama lisusu te,Mpe ekoya na motema te.+ 18  Na yango bósepela, mpe bózala na esengo libela mpo na oyo nazali kozalisa. Mpo talá nazali kozalisa Yerusaleme mpo ezala eloko oyo ezali kopesa esengoMpe bato na yango mpo bázala ntina ya kosepela.+ 19  Nakozala na esengo mpo na Yerusaleme mpe nakosepela na bato na ngai;+Makɛlɛlɛ ya kolela to makɛlɛlɛ ya komilelalela ekoyokana lisusu te epai na ye.”+ 20  “Na esika oyo, ekozala lisusu te na mwana oyo azali komɛla mabɛlɛ oyo akozala na bomoi kaka mikolo moke,To mobange akokufa te liboso ete bambula na ye ekoka. Mpo moto nyonso oyo akokufa na mbula nkama bakotalela ye ete azalaki naino elenge,Mpe mosumuki akolakelama mabe ata soki azali na mbula nkama.* 21  Bakotonga bandako mpe bakofanda kuna,+Bakolona bilanga ya vinyo mpe bakolya mbuma na yango.+ 22  Bakotonga te mpo moto mosusu afanda kuna,Bakolona te mpo moto mosusu alya. Mpo mikolo ya bato na ngai ekozala lokola mikolo ya nzete,+Mpe bato oyo naponi bakozwa mpenza litomba na mosala ya mabɔkɔ na bango. 23  Bakoboma nzoto* mpamba te,+Bakobota mpo na kotungisama te,Mpo bango ná bana* na bango+ bakozala libota ya bato oyo Yehova apamboli.+ 24  Liboso ete bábelela, ngai nakoyanola;Ntango bazali naino koloba, ngai nakoyoka. 25  Mbwa ya zamba mpe mwana-mpate bakolya esika moko,Nkɔsi ekolya matiti ya kokauka lokola ngɔmbɛ,+Mpe bilei ya nyoka, ekozala putulu. Bakosala mabe te mpe bakobebisa eloko moko te na ngomba na ngai mosantu mobimba,”+ Yehova alobi bongo.

Maloba na nse

To mbala mosusu, “bazali kokɛngɛla na mwa ndako ya matiti.”
To mbala mosusu, “nakopesa yo bosantu na ngai.”
To, “nakofutisa bango na ntolo na bango.”
To, “nakofutisa bango na ntolo na bango.”
Lil., “lipamboli.”
Lil., “momboto.”
To, “Lobwaku patatalu.”
To, “bosembo.” Lil., “Amen.”
To, “bosembo.” Lil., “Amen.”
To, “mitungisi.”
To mbala mosusu, “moto oyo akokokisa mbula nkama te, akotalelama lokola moto oyo alakelami mabe.“
To, “bakosala mosala makasi.”
Lil., “momboto.”