Yisaya 40:1-31

 • Libɔndisi mpo na basaleli ya Nzambe (1-11)

  • Mongongo moko na esobe (3-5)

 • Bonene ya Nzambe (12-31)

  • Bikólo ezali lokola litangá ya mai na katini (15)

  • Nzambe afandi likoló “ya sɛrklɛ ya mabele” (22)

  • Nzambe abengaka minzoto nyonso na nkombo na yango (26)

  • Nzambe alɛmbaka te (28)

  • Kotyela Yehova elikya epesaka nguya ya sika (29-31)

40  Nzambe na bino alobi: “Bóbɔndisa, bóbɔndisa bato na ngai.”+   “Bóloba na motema ya* Yerusaleme,Mpe bósakwela ye ete mosala na ye ya makasi esili,Ete alongwe na ngambona ye.+ Mpo azwi na lobɔkɔ ya Yehova etumbu mobimba* mpo na masumu na ye nyonso.”+   Mongongo ya moto moko ezali koganga na esobe: “Bóbongisa nzela ya Yehova!+ Bósembolela Nzambe+ na biso balabala monene+ na mokili ekauká.   Mabwaku nyonso etombwama,Mpe bangomba minene ná bangomba mike nyonso ekitisama. Esika ya matutumatutu esengeli kokóma patatalu,Mpe esika ya mabulumabulu ekokóma lobwaku patatalu.+   Nkembo ya Yehova ekomonana,+Mpe bato nyonso bakomona* yango,+Mpo monɔkɔ ya Yehova nde elobi.”   Yoká! Moto moko azali koloba: “Belelá!” Mpe moto mosusu atuni: “Nabelela nini?” “Bato nyonso bazali* matiti ya mobesu. Bolingo na bango nyonso ya sembo ezali lokola fololo ya esobe.+   Matiti ya mobesu ekauki,Fololo elɛmbilɛmbi,+Mpo mpema* ya Yehova epɛpi likoló na yango.+ Ya solo, bato bazali kaka matiti ya mobesu.   Matiti ya mobesu ekauki,Fololo elɛmbilɛmbi,Kasi liloba ya Nzambe na biso ekoumela seko.”+   Matá na ngomba ya molai,Yo mwasi oyo ozali komemela Siona nsango malamu.+ Tombolá mongongo na yo makasi,Yo mwasi oyo ozali komemela Yerusaleme nsango malamu. Tombolá yango, kobanga te. Yebisá na bingumba ya Yuda ete: “Nzambe na bino ye oyo.”+ 10  Talá! Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso Yehova akoya na nguya,Mpe lobɔkɔ na ye ekoyangela mpo na ye.+ Talá! Azali na mbano ya kopesa,Mpe lifuti oyo azali kofuta ezali liboso na ye.+ 11  Lokola mobateli ya mpate, akobatela etonga na ye.+ Na lobɔkɔ na ye akoyanganisa bana-mpate,Mpe akomema yango na ntolo na ye. Oyo ezali komɛlisa bana na yango mabɛlɛ, akokamba yango malɛmbɛmalɛmbɛ.+ 12  Nani atyá mai nyonso ya mbu na lobɔkɔ na ye,+Mpe nani ameká bonene ya likoló na zerete?* Nani asangisá putulu ya mabele na emekeli moko,+To nani ameká bangombaMpe bangomba mike na bimekeli-kilo? 13  Nani ameká bonene* ya elimo ya Yehova,Nani akoki koteya ye to kopesa ye toli?+ 14  Apesanaki makanisi na nani mpo akanga ntina,To nani ateyaka ye nzela ya bosembo,To ateyaka ye boyebi,To alakisaka ye nzela ya mayele ya solosolo?+ 15  Talá! Bikólo ezali lokola litangá ya mai na katini,Mpe etalelami lokola mwa putulu likoló ya bimekeli-kilo.+ Talá! Atombolaka bisanga lokola mwa putulu moke. 16  Ata Liban ekoki te mpo na kobatela mɔtɔ ekoba kopela,*Mpe banyama na yango ya zamba ekoki te mpo na likabo ya kotumba mobimba. 17  Liboso na ye, bikólo nyonso ezali lokola eloko oyoezali te;+Atalaka yango lokola eloko mpamba, eloko oyo ezali ya solo te.+ 18  Bokoki kokokanisa Nzambe na nani?+ Eloko nini bokoki kotya pembeni na ye oyo ekokani na ye?+ 19  Moto oyo ayebi malamu misala ya mabɔkɔ anyangwisi ekeko,*Mosali-bibende azipi yango na wolo,+Mpe atye minyololo ya palata. 20  Aponi nzete mpo ezala likabo na ye,+Nzete oyo ekopɔla te. Aluki moto oyo ayebi malamu mosala ya mabɔkɔMpo na kobongisa ekeko* oyo ekotengatenga te.+ 21  Boyebi te? Boyoká te? Bayebisá yango bino te banda na ebandeli? Bokangá naino ntina te banda ntango miboko ya mabele etyamaki?+ 22  Ezali na Moto oyo afandi likoló ya sɛrklɛ* ya mabele,+Mpe bafandi na yango bazali lokola mabanki.* Moto oyo atandaka likoló lokola mwa elamba ya pɛtɛpɛtɛ,Mpe asembolaka yango lokola hema mpo ezala esika ya kofanda.+ 23  Moto oyo akómisaka bankumu biloko mpambaMpe akómisaka basambisi* ya mabele eloko moko ya solo te. 24  Bauti kokonama sika,Bauti kolonama sika,Ekumu na bango ebimisi misisa ya sika na mabele.Bafuli bango mopɛpɛ mpe bakauki,Mpe mopɛpɛ ekumbi bango lokola matiti ya blé.+ 25  “Bokoki kokokanisa ngai na nani mpo nazala ndenge moko na ye?” Mosantu alobi bongo. 26  “Bótombola miso na bino na likoló mpe bómona. Nani azalisaki biloko oyo nyonso?+ Ezali Moto oyo abimisaka limpinga na yango na kolanda motángo na yango;Abengaka yango nyonso na nkombo.+ Mpo na makasi mingi oyo azali na yango, mpe nguya na ye ya kokamwa,+Ata moko te kati na yango ezali kozanga. 27  Ee Yakobo, mpo na nini ozali koloba, Ee Yisraele, mpo na nini ozali kolobaloba ete:‘Yehova azali komona makambo ya bomoi na ngai te,Nzambe azali kotya likebi te na kozanga bosembo oyo nazali kokutana na yango?’+ 28  Oyebi te, oyoká te? Yehova, Mozalisi ya mabele nsuka tii nsuka, azali Nzambe mpo na seko.+ Alɛmbaka te, asilaka makasi mpe te.+ Mayele na ye ekoki kososolama te.+ 29  Apesaka nguya na moto oyo alɛmbiMpe baoyo bazangi makasi, atondisaka bango na nguya.*+ 30  Bana mibali bakolɛmba mpe bakosila makasi,Mpe bilenge mibali bakobɛta libaku mpe bakokwea, 31  Kasi baoyo batyeli Yehova elikya bakozwa nguya ya sika. Bakopumbwa likoló na mapapu lokola bampongo.+ Bakokima mbangu mpe bakosila makasi te;Bakotambola mpe bakolɛmba te.”+

Maloba na nse

To, “bóloba na boboto na.”
To, “mbala mibale.”
Lil., “mosuni nyonso ekomona.”
Lil., “mosuni nyonso ezali.”
To, “elimo.”
Ntaka oyo ezali kobanda na nsuka ya mosapi ya monene tii na mosapi ya nsuka ya moke ntango lobɔkɔ ezali ya kofungwama. Talá Ap. B14.
To mbala mosusu, “nani akangá ntina.”
To, “ekoki te kopesa nkoni oyo ebongi mpo na kopelisa mɔtɔ.”
To, “ekeko oyo enyangwisami.”
To, “ekeko oyo eyemami.”
To, “etando.”
Na bisika mosusu babengaka yango, mapalela to mankɔkɔ.
To, “bayangeli.”
To, “makasi.”