Yirimia 50:1-46

  • Esakweli mpo na oyo ekokómela Babilone (1-46)

    • Bókima, bóbima na Babilone (8)

    • Yisraele ekozonga na mokili na ye (17-19)

    • Mai ya Babilone ekokauka (38)

    • Bato bakofanda lisusu te na Babilone (39, 40)

50  Talá oyo Yehova alobaki na mosakoli Yirimia mpo na Babilone,+ mpo na mokili ya Bakaladea:   “Bóyebisa yango kati na bikólo mpe bósakola yango. Bótombola elembo mpe bósakola yango. Bóbomba eloko te! Bóloba: ‘Babilone ezwami!+ Bele apɔli na nsɔni.+ Merodake akómi kobanga. Bililingi na ye epɔli na nsɔni. Bikeko na ye ya bosɔtɔ* ekómi kobanga.’   Mpo ekólo moko euti na nɔrdi eyei kobundisa ye.+ Ekómisi mokili na ye eloko ya nsɔmɔ;Moto moko te azali kofanda kuna. Moto mpe nyama bakimi;Bakei na bango.”  Yehova alobi boye: “Na mikolo yango mpe na ntango yango, bato ya Yisraele, mpe bato ya Yuda, bakoya elongo.+ Bakolela wana bazali kotambola,+ mpe bango nyonso bakoluka Yehova Nzambe na bango.+  Bakotuna nzela ya kokende na Siona, bakotalisa bilongi na bango na nzela yango,+ bakoloba: ‘Bóya mpe tósala lisusu kondimana na Yehova oyo ekoumela mpo na libela, oyo bato bakobosana te.’+  Bato na ngai bakómi etonga ya bampate oyo ebungi.+ Babateli na bango babungisi bango nzela.+ Bamemaki bango likoló ya bangomba. Batambwisitambwisi bango longwa na ngomba monene tii na ngomba moke. Babosani esika na bango ya kopema.  Baoyo nyonso bamoni bango balei bango,+ mpe banguna na bango balobi: ‘Tomemi ngambo te, mpo basaleli Yehova lisumu, liziba ya bosembo mpe elikya ya bankɔkɔ na bango, Yehova.’”   “Bókima, bólongwa na kati ya Babilone,Bóbima na mokili ya Bakaladea,+Mpe bózala lokola banyama* oyo ezali kolakisa etonga nzela.   Mpo talá nazali kobengisa mpe komemaEtuluku moko ya bikólo minene uta na mokili ya nɔrdi mpo na kobundisa Babilone.+ Bakoya kobundisa bango na molɔngɔ lokola basoda;Akozwama kuna. Makula na bango ezali lokola oyo ya mobundi-etumbaAzali kozangisa moto bana;+Bakozonga nsima te kozanga kobimisa likambo. 10  Kaladea akokóma eloko ya kopunza.+ Baoyo nyonso bazali kopunza ye bakotonda mpenza,”+ Yehova alobi bongo. 11  “Mpo bokobaki kosepela,+ bokobaki kozala na esengoNtango bozalaki kopunza libula na ngai.+ Mpo bokobaki kobɛtabɛta makolo lokola mwana-ngɔmbɛ ya mwasi kati na matiti,Mpe bokobaki koganga lokola bampunda. 12  Mama na bino ayokisami nsɔni.+ Ye oyo abotaki bino alɛmbi nzoto. Talá! Azali moke koleka na kati ya bikólo,Esobe oyo ezangi mai mpe mokili ekauká.+ 13  Mpo na nkanda ya Yehova, bato bakofanda kati naye te;+Na mobimba na yeakokóma esika oyoetikalá mpamba.+ Moto nyonso oyo akoleka pene ya Babilone, akotala ye na nsɔmɔMpe akobɛta piololo mpo na bampasi na ye nyonso.+ 14  Bóya na molɔngɔ lokola basoda mpo na kobundisa Babilone bipai nyonso,Bino nyonso oyo bogumbaka* litimbo. Bóbwakela ye mbanzi, bóbatela ata mbanzimoko te,+Mpo asaleli Yehova lisumu.+ 15  Bóganga na mongongo ya etumba mpo na ye bipai nyonso. Azingami.* Makonzí na ye ekwei, bifelo na ye ebukani,+Mpo Yehova nde azongiseli ye mabe.+ Bózongisela ye mabe. Bósala ye kaka ndenge asalaki.+ 16  Bóboma moloni na BabiloneMpe moto oyo azali kosimba likwangola na ntango ya kobuka mbuma.+ Mpo na mopanga oyo ezali komonisa mpasi, moto na moto akobaluka epai ya bato na ye,Moto na moto akokima na mokili na ye moko.+ 17  “Bato ya Yisraele bazali bampate oyo epanzani.+ Bankɔsi epalanganisi bango.+ Liboso mokonzi ya Asiri alyaki bango,+ na nsima Nebukadenezare mokonzi ya Babilone abukabukaki mikuwa na bango.+ 18  Bongo talá oyo Yehova ya mampinga, Nzambe ya Yisraele, alobi: ‘Nakopesa mokonzi ya Babilone ná mokili na ye etumbu ndenge kaka napesaki mokonzi ya Asiri etumbu.+ 19  Mpe nakozongisa Yisraele na esika na ye ya koleisa bibwɛlɛ matiti,+ mpe akolya matiti na Karamele, na Bashane+ mpe na etúká ya ngombangomba ya Efraime+ mpe ya Gileade,+ akotonda.’”* 20  Yehova alobi boye: “Na mikolo yango mpe na ntango yango,Bakoluka libunga ya Yisraele,Kasi ekozala te;Mpe masumu ya Yuda ekomonana te,Mpo nakolimbisa bato oyo natikaki na bomoi.”+ 21  “Matá mpo na kobundisa mokili ya Merataime mpe bafandi ya Pekode.+ Bábomama mpe bábebisama mpenza,” Yehova alobi bongo, “Salá nyonso oyo napesi yo mitindo. 22  Makɛlɛlɛ ya etumba ezali na kati ya mokili,Likama moko monene. 23  Talá ndenge marto ya kotula oyo epanzaka bikólo ya mabele mobimba ekatami mpe ebukani!+ Talá ndenge Babilone ekómi eloko ya nsɔmɔ na kati ya bikólo!+ 24  Natyeli yo motambo mpe okangami, Ee Babilone,Mpe oyebaki yango te. Ozwamaki mpe okangamaki,+Mpo otɛmɛlaki Yehova. 25  Yehova afungoli ndako na ye ya kobomba biloko,Mpe abimisi bibundeli ya nkanda na ye.+ Mpo Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso, Yehova ya mampinga,Azali na mosala na mokili ya Bakaladea. 26  Bóyela ye uta na bisika ya mosika.+ Bófungola bisika na ye ya kobomba milona.+ Bótondisa biloko na ye oyo apunzi, lokola mipiko ya mbuma. Bóbebisa ye mpenza.+ Moto ata moko te atikala. 27  Bóboma bana-ngɔmbɛ na ye nyonso ya mibali;+Bámemama mpo na kobomama. Mawa na bango, mpo mokolo na bango ekómi,Ntango na bango ya kozwa etumbu! 28  Ezali na makɛlɛlɛ ya bato oyo bazali kokima,Baoyo bazali kolongwa na mokili ya Babilone,Mpo na kosakola na Siona ndenge Yehova Nzambe na biso azongisi mabe,Ndenge azongisi mabe mpo na tempelo na ye.+ 29  Bóbengisa bato oyo babwakaka mbanzi mpo na kobundisa Babilone,Baoyo nyonso bagumbaka* litimbo.+ Bótyela ye kaa zingazinga, ata moto moko te akima. Bózongisela ye na kolanda mosala na ye.+ Bósalela ye kaka ndenge asalaki.+ Mpo asali na lofundo nyonso epai ya Yehova,Epai ya Mosantu ya Yisraele.+ 30  Yango wana bilenge na ye ya mibali bakokwea na bisika minene ya bato nyonso,+Mpe basoda na ye nyonso bakokufa* na mokolo yango,” Yehova alobi bongo. 31  “Talá! Nazali monguna na yo,+ Ee motomboki,”+ Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso, Yehova ya mampinga alobi bongo,“Mpo mokolo na yo ekoya mpenza, ntango oyo nakopesa yo etumbu. 32  Ee yo motomboki okobɛta libaku mpe okokwea,Moto moko te akotɛlɛmisa yo.+ Nakotya mɔtɔ na bingumba na yo,Mpe ekozikisa eloko nyonso zingazinga na yo.” 33  Talá oyo Yehova ya mampinga alobi: “Bato ya Yisraele mpe ya Yuda banyokwami,Mpe baoyo nyonso bazwaki bango bakangami bakangi bango.+ Baboyi kotika bango bákende.+ 34  Kasi mosikoli na bango azali makasi.+ Yehova ya mampinga nde nkombo na ye.+ Akosamba mpenza likambo na bango,+Mpo apemisa mokili+Mpe amema yikiyiki na bafandi ya Babilone.”+ 35  “Mopanga ezali mpo na kobunda na Bakaladea,” Yehova alobi bongo,“Mpo na kobunda na bato oyo bafandi na Babilone, kobunda na bankumu na ye mpe kobunda na bato na ye ya bwanya.+ 36  Mopanga ezali mpo na kobunda na basakoli ya lokuta,* mpe bakosala mpenza na bozoba. Mopanga ezali mpo na kobunda na babundi-bitumba na ye, mpe bakokóma na nsɔmɔ.+ 37  Mopanga ezali mpo na kobunda na bampunda na bango, mpe na makalo na bango ya etumba,Mpe kobunda na bato ya ndenge nyonso oyo bazali kati na ye,Mpe bakokóma lokola basi.+ Mopanga ezali mpo na kobunda na biloko na ye ya motuya, mpe bakopunzama.+ 38  Libebi ekweli mai na ye, mpe ekokauka.+ Mpo ezali mokili ya bikeko,*+Mpe mpo na bimonaneli na bango ya kobangisa, bazali kaka kosala makambo na ndenge ya ligboma. 39  Bongo banyama oyo efandaka na mokili ekauká ekofanda elongo na banyama oyo egangaka,Mpe bamaligbanga* ekofanda epai na ye.+ Moto ata moko te akofanda lisusu epai na ye,Ekozala mpe esika oyo moto akofanda te mabota na mabota.”+ 40  “Ndenge Nzambe abebisaki Sodoma ná Gomora+ mpe bingumba na yango oyo ezalaki zingazinga,”+ Yehova alobi bongo, “moto moko te akofanda kuna mpe moto moko te akotya esika na ye ya kofanda kuna.+ 41  Talá! Bato ya ekólo moko bazali koya longwa na nɔrdi;Ekólo moko monene mpe bakonzi minene+ bakotɛlɛma na nguya mpe bakoyaUta na bisika eleki mosika na mabele.+ 42  Basalelaka mbanzi mpe likɔnga moke.+ Bazali na nko mpe bakoyokela moto mawa te.+ Lokito ya batambwisi-mpunda na bango,Ezali lokola mbu oyo ezali kotomboka.+ Lokola moto moko; batɛlɛmi na molɔngɔ ya etumba mpo na kobundisa yo, Ee mwana mwasi ya Babilone.+ 43  Mokonzi ya Babilone ayoki nsango na bango,+Mpe makasi esili ye.+ Akómi komitungisa,Mpasi lokola ya mwasi oyo azali kobota. 44  “Talá! Moto moko akomata lokola nkɔsi oyo ezali kobima na mwa bazamba oyo ekangamakangamá oyo ezali pembenipembeni ya Yordani, kasi na mbala moko nakosala ete bákima mosika na esika yango. Nakotyela bango moto oyo naponi mpo atambwisa bango.+ Mpo nani azali lokola ngai, mpe nani akoki kotɛlɛmɛla ngai? Mobateli ya mpate nani akoki kotɛlɛma liboso na ngai?+ 45  Na yango, Ee bino bato, bóyoka ekateli* oyo Yehova azwi mpo na Babilone,+ mpe likambo oyo akanisi mpo na mokili ya Bakaladea. Ya solo, bakobengana bana-mpate ya etonga. Mpo na bango, akosala ete esika na bango ya kofanda etikala mpamba.+ 46  Mabele eningani mpo na lokito ya kokwea ya BabiloneMpe makɛlɛlɛ ekoyokana na kati ya bikólo.”+

Maloba na nse

Mbala mosusu, liloba ya Ebre oyo esalelami awa ezali komonisa liloba nyɛi. Ezali kolobela eloko ya koyokela mpii.
To, “bampate-mibali mpe bantaba-mibali.”
Lil., “bonyataka.”
Lil., “Apesi lobɔkɔ na ye.”
To, “molimo na ye ekotonda.”
Lil., “banyataka.”
Lil., “bakokangisama monɔkɔ.”
To, “bato ya bilobaloba.”
To, “bikeko oyo eyemami.”
To, “ba-otrishe.”
To, “toli.”