Yirimia 5:1-31

  • Bato baboyi disiplini ya Yehova (1-13)

  • Libebi kasi kosilisama nyonso te (14-19)

  • Yehova asɛngi bato bázongisa monɔkɔ (20-31)

5  Bótambola epai na epai na babalabala ya Yerusaleme. Bótala zingazinga na bino mpe bóluka koyeba. Bóluka na bisika na yango minene ya bato nyonso soki bokomonaMoto moko oyo azali kosala na bosembo,+Moto moko oyo azali koluka kozala moyengebene,Mpe nakolimbisa engumba yango.   Ata soki balobi: “Lokola Yehova azali solo na bomoi!” Bakolapa kaka ndai ya lokuta.+   Ee Yehova, miso na yo elukaka bosembo te?+ Obɛtaki bango, kasi esalaki bango eloko te.* Osilisaki bango nyɛɛ, kasi baboyaki kondima disiplini.+ Bakómisaki bilongi na bango makasi koleka libanga,+Mpe baboyaki kozonga nsima.+   Yango wana ngai nalobaki boye: “Ya solo bazali mpenza bato mpamba. Basali makambo na bozoba, mpo baboyi nzela ya Yehova,Bikateli ya Nzambe na bango.   Nakokende kosolola na bato ya lokumu,Mpo bayebaki malamu mokano* ya Yehova,Bikateli ya Nzambe na bango.+ Kasi bango nyonso babukaki ekanganeliMpe bakataki bansinga.”   Yango wana nkɔsi ya zamba ebundisi bango,Mbwa ya zamba ya mokili patatalu oyo ekauká ezali kopunza bango,Nkoi ezali kosɛnzɛla na bingumba na bango. Moto nyonso oyo azali kobima kuna azali kopasolama bitenibiteni. Mpo makambo na bango ya kobuka mibeko ezali mingi;Misala na bango ya kozanga bosembo ezali ebele.+   Ndenge nini nakoki kolimbisa yo na likambo oyo? Bana na yo basundoli ngai,Mpe balapi ndai na nkombo ya eloko oyo ezali Nzambe te.+ Nakokisaki bamposa na bango,Kasi bakobaki kosala ekobo,Mpe bazalaki kosopana ebele na ndako ya mwasi ya ndumba.   Bazali lokola bampunda oyo ezali na mposa makasi ya kosangisa nzoto.Moto na moto azali kobelela mwasi ya moto mosusu.+   “Nasengeli te kosɛnga bango bázongisa monɔkɔ mpo na makambo wana?” Yehova alobi bongo. “Nasengeli te* kozongisa mabe na ekólo ya boye?”+ 10  “Bómata na milɔngɔ na ye ya banzete ya vinyo mpe bóbebisa yango,Kasi bósilisa yangonyonso te.+ Bólongola bitape na yango ya sika,Mpo ezali ya Yehova te. 11  Mpo libota ya Yisraele mpe libota ya YudaEsaleli ngai mpenza makambo na bokosi,” Yehova alobi bongo.+ 12  “Bawangani Yehova, mpe bazali kaka koloba,‘Akosala eloko te.*+ Mpasi moko te ekoyela biso;Tokomona etumba te to nzala te.’+ 13  Maloba ya basakoli ezali mpamba,Liloba ya Nzambe ezali na kati na bango te. Bakokómisama mpamba ndenge maloba na bango ezali.” 14  Na yango, talá oyo Yehova, Nzambe ya mampinga, alobi: “Lokola bato oyo bazali koloba boye,Talá! nazali kokómisa maloba na ngai mɔtɔ na monɔkɔ na yo,+Mpe bato oyo bazali nkoni,Mpe mɔtɔ ekozikisa bango.”+ 15  “Ee libota ya Yisraele, talá! nazali komemela bino ekólo moko uta na mosika,”+ Yehova alobi bongo. “Ezali ekólo moko oyo eumeli. Ekólo moko ya kala,Ekólo oyo oyebi monɔkɔ na yango te,Mpe oyo okoki kokanga ntina ya maloba nayango te.+ 16  Libenga ya makula na bango ezali lokola lilita oyo efungwami;Bango nyonso bazali babundi-bitumba. 17  Bakolya mbuma oyo obuki na bilanga na yo mpe limpa na yo.+ Bakolya bana na yo ya mibali mpe ya basi. Bakolya bitonga na yo ya bampate mpe ya bangɔmbɛ. Bakolya nzete na yo ya vinyo mpe ya figi. Bakobebisa na mopanga bingumba na yo oyo ebatelami makasi, oyo ozali kotyela motema.” 18  Yehova alobi boye: “Ata na mikolo yango, nakosilisa bino nyonso te.”+ 19  Mpe ntango bakotuna ete: ‘Mpo na nini Yehova Nzambe na biso asali biso makambo oyo nyonso?’ Okoyanola bango boye: ‘Kaka ndenge bosundolaki ngai mpo na kosalela nzambe mopaya na mokili na bino, ndenge wana nde bokosalela bapaya na mokili oyo ezali ya bino te.’”+ 20  Bóyebisa likambo oyo na libota ya Yakobo,Mpe bósakola yango na Yuda, bóloba ete: 21  “Bóyoka likambo oyo, bino bazoba mpe bato oyo bozangá bososoli:*+ Bazali na miso, kasi bakoki komona te;+Bazali na matoi, kasi bakoki koyoka te.+ 22  Yehova alobi boye: ‘Bozali kobanga ngai te?Bozali kolɛnga liboso na ngai te? Ngai nde natyá zɛlo mpo ezala ndelo ya mbu,Mobeko ya seko oyo mbu ekoki koleka te. Ata soki mbonge na yango ezali kotombwatombwana, ekolonga te;Ata soki etomboki, ekoki koleka ndelo na yango te.+ 23  Kasi bato oyo bazali na motema makasi mpe ya botomboki;Batiki ngai mpe balandi nzela na bango moko.+ 24  Mpe balobi na motema na bango te ete: “Sikoyo, tiká tóbanga Yehova Nzambe na biso,Moto oyo apesaka biso mbula na ntango na yango,Mbula ya eleko ya otɔnɛ mpe mbula ya eleko ya prɛnta,Moto oyo abatelaka mpo na biso bapɔsɔ oyo etyamá mpo na kobuka mbuma.”+ 25  Mabunga na bino moko nde esali ete bózwa bolamu oyo te;Masumu na bino moko nde epekisi bino bózwa biloko ya kitoko.+ 26  Mpo bato mabe bazali na kati ya bato na ngai. Bazali kaka kotala na likebi, lokola ntango bakangi-ndɛkɛ bagunzamaka. Batye motambo oyo ebomaka. Bazali kokanga nde bato. 27  Lokola mwa ndako ya banyama oyo etondi na bandɛkɛ,Bandako na bango mpe etondi na bokosi.+ Yango wana bakómi bato minene mpe bazwi. 28  Bakómi nzoto mafutamafuta mpe loposo na bango ebandi kongɛnga;Batondi na makambo mabe. Mpo na kobatela bomɛngo na bango,Basambi te mpo na kokɔtela mwana oyo tata akufá,+Baboyaka kokata na bosembo likambo ya babola.’”+ 29  “Nasengeli te kosɛnga bango bázongisa monɔkɔ mpo na makambo wana?” Yehova alobi bongo. “Nasengeli te* kozongisa mabe na ekólo ya boye? 30  Likambo moko ya kokamwisa mpe ya nsɔmɔ esalemi na mokili: 31  Basakoli bazali kosakola makambo ya lokuta,+Mpe banganga-nzambe bazali kosalela bokonzi na bango mpo na kokonza bato. Mpe bato na ngai balingi ezala ndenge wana.+ Kasi bokosala nini ntango nsuka ekoya?”

Maloba na nse

Lil., “kasi balɛmbaki te.”
Lil., “nzela.”
To, “molimo na ngai esengeli te.”
To mbala mosusu, “Azali te.”
Lil., “bozali na motema te.”
To, “elimo na ngai esengeli te.”