Ndenge ekomamá na Matai 8:1-34

  • Moto moko ya maladi ya maba abikisami (1-4)

  • Kondima ya mokonzi moko ya basoda (5-13)

  • Yesu abikisi bato mingi na Kapernaume (14-17)

  • Ndenge ya kolanda Yesu (18-22)

  • Yesu akitisi mopɛpɛ makasi (23-27)

  • Yesu atindi bademo na kati ya bangulu (28-34)

8  Nsima ya kokita na ngomba, ebele ya bato balandaki ye.  Mpe talá! moto moko ya maladi ya maba ayaki epai na ye mpe agumbamelaki ye,* alobi: “Nkolo, soki olingi, okoki kokómisa ngai pɛto.”+  Bongo Yesu asembolaki lobɔkɔ na ye, asimbaki ye, mpe alobaki: “Nalingi! Kómá pɛto.”+ Na mbala moko maladi na ye ya maba esilaki, akómaki pɛto.+  Yesu alobaki na ye lisusu: “Kebá ete oyebisa yango moto te,+ kasi kende komilakisa epai ya nganga-nzambe,+ mpe pesá likabo ndenge Moize atindaki,+ mpo ezala litatoli mpo na bango.”  Ntango akɔtaki na Kapernaume, mokonzi moko ya basoda ayaki epai na ye mpe abondelaki ye,+  alobi: “Nkolo, mosaleli na ngai alali na ndako, azali koningana te* mpe azali konyokwama makasi mpenza.”  Yesu alobaki na ye: “Ntango nakokóma kuna nakobikisa ye.”  Mokonzi ya basoda azongisaki: “Nkolo, nabongi te ete okɔta na ndako na ngai, kasi lobá se liloba moko mpe mosaleli na ngai akobika.  Mpo ngai mpe nazali na bakonzi oyo natosaka, mpe nazali na basoda oyo napesaka mitindo. Soki nalobi na oyo: ‘Kende!’ akendaka, mpe na mosusu: ‘Yaká!’ ayaka, mpe na moombo na ngai: ‘Salá boye!’ asalaka yango.” 10  Ntango Yesu ayokaki bongo, akamwaki mpenza mpe alobaki na baoyo bazalaki kolanda ye: “Nazali koyebisa bino solo ete: namoná naino kondima ya monene+ boye te epai ya moto moko na Yisraele. 11  Kasi nazali koyebisa bino ete bato mingi bakouta na ɛsti mpe na wɛsti bakoya mpe bakofanda* na mesa elongo na Abrahama, Yisaka mpe Yakobo na Bokonzi ya likoló.+ 12  Kasi bana ya Bokonzi bakobwakama libándá, na molili. Kuna nde bakolela mpe bakolya mino.”+ 13  Bongo Yesu alobaki na mokonzi wana ya basoda: “Kende. Lokola omonisi kondima, tiká likambo oyo osɛngi esalema.”+ Mpe mosaleli yango abikaki kaka na ngonga wana.+ 14  Ntango Yesu akómaki na ndako ya Petro, akutaki mama-bokilo ya Petro+ alali mpe azalaki na fiɛvrɛ.+ 15  Na yango Yesu asimbaki lobɔkɔ na ye,+ mpe fiɛvrɛ na ye esilaki; atɛlɛmaki mpe abandaki kosalela ye. 16  Kasi ntango mpokwa ekómaki, bamemelaki Yesu bato mingi oyo bazalaki na bademo; abimisaki bilimo yango na liloba kaka moko, mpe abikisaki bato nyonso ya maladi, 17  mpo likambo oyo elobamaki na nzela ya mosakoli Yisaya ekokisama: “Amemaki bamaladi na biso mpe akumbaki bampasi na biso.”+ 18  Ntango Yesu amonaki ebele ya bato zingazinga na ye, apesaki bayekoli na ye mitindo ete bákende na ngámbo mosusu.+ 19  Mpe mokomeli moko ayaki mpe alobaki na ye: “Moteyi, nakolanda yo esika nyonso okokende.”+ 20  Kasi Yesu alobaki na ye: “Bagambala ezali na mabulu mpe bandɛkɛ ya likoló ezali na bazumbu,* kasi Mwana ya moto azali na esika ya kolalisa motó te.”+ 21  Bongo moyekoli na ye mosusu alobaki na ye: “Nkolo, pesá ngai naino nzela nakende kokunda tata na ngai.”+ 22  Yesu alobaki na ye: “Kobá kolanda ngai, mpe tiká bakufi bákunda bakufi na bango.”+ 23  Bongo Yesu amataki na masuwa, mpe bayekoli na ye balandaki ye.+ 24  Kasi talá! mopɛpɛ moko makasi ebɛtaki likoló ya mbu, mpe mbonge ezalaki se kozipa masuwa; nzokande Yesu azalaki kolala mpɔngi.+ 25  Bayaki kolamwisa ye, balobi: “Nkolo, bikisá biso, tolingi kokufa!” 26  Kasi alobaki na bango: “Mpo na nini bozali kobanga boye, bino bato ya kondima moke?”+ Bongo atɛlɛmaki, apamelaki mopɛpɛ mpe mbu, mpe kimya moko monene ekɔtaki.+ 27  Bongo bayekoli bakamwaki mpe balobaki: “Moto oyo azali nani? Ata mopɛpɛ ná mbu ezali kotosa ye.” 28  Ntango akómaki na ngámbo mosusu, na etúká ya Gadara,* mibali mibale oyo bazalaki na bademo bautaki na malita* mpe bakutanaki na ye;+ bazalaki na nkanda makasi mpenza, mpe moto moko azalaki na mpiko ya koleka na nzela wana te. 29  Bato yango bagangaki, balobi: “Biso ná yo likambo nini, Mwana ya Nzambe?+ Oyei awa mpo na konyokola biso+ liboso ya ntango oyo etyamá?”+ 30  Mwa mosika na bango, etonga moko ya ebele ya bangulu ezalaki kolya.+ 31  Bongo bademo babandaki kobondela ye mpe koloba: “Soki obimisi biso, tindá biso na etonga wana ya bangulu.”+ 32  Alobaki na bango: “Bókende!” Bongo babimaki mpe bakɔtaki na bangulu; mpe talá! etonga yango nyonso ya bangulu emibwakaki longwa na likoló ya lobwaku tii na mbu mpe ekufaki na mai. 33  Kasi babateli ya etonga yango bakimaki, bakɔtaki na engumba mpe bayebisaki makambo nyonso, ezala lisolo ya bato oyo bazalaki na bademo. 34  Mpe bato nyonso ya engumba babimaki mpo na kokutana na Yesu. Ntango bamonaki ye, basɛngaki ye alongwa na etúká na bango.+

Maloba na nse

To, “akumisaki ye.”
To, “mokatatali.”
To, “bakotandana.”
To, “bazála; ndako ya ndɛkɛ.”
Lil., “ya Bagadara.”
To, “malita ya kokanisama.”