Ndenge ekomamá na Matai 26:1-75

  • Banganga-nzambe bayokani báboma Yesu (1-5)

  • Basopeli Yesu mafuta ya nsolo kitoko (6-13)

  • Elekeli ya nsuka mpe kotɛkama ya Yesu (14-25)

  • Ebandeli ya Bilei ya mpokwa ya Nkolo (26-30)

  • Yesu alobi ete Petro akowangana ye (31-35)

  • Yesu azali kobondela na Getesemane (36-46)

  • Bakangi Yesu (47-56)

  • Basambisi Yesu na Sanedrina (57-68)

  • Petro awangani Yesu (69-75)

26  Bongo ntango Yesu asilisaki koloba makambo nyonso wana, alobaki na bayekoli na ye:  “Boyebi ete etikali mikolo mibale mpo Elekeli esalema,+ mpe Mwana ya moto akokabama mpo abakama na nzete.”+  Bongo banganga-nzambe bakonzi mpe bankulutu ya ekólo bayanganaki na lopango ya nganga-nzambe monene, oyo nkombo na ye ezalaki Kaifa,+  mpe bayokanaki+ bákanga Yesu na mayele mabe* mpe báboma ye.  Kasi bazalaki koloba: “Na fɛti te, noki te yikiyiki ebima na kati ya bato.”  Ntango Yesu azalaki na Betani na ndako ya Simo moto ya maba,+  mwasi moko apusanaki epai na ye. Azalaki na molangi ya albatre oyo ezalaki na mafuta ya nsolo kitoko ya ntalo mingi, mpe abandaki kosopa yango na motó ya Yesu, ntango azalaki kolya.*  Ntango bayekoli bamonaki bongo basepelaki te, mpe balobaki: “Mpo na nini kobebisa biloko boye?  Mpo bakokaki kotɛka mafuta yango ntalo mingi mpe kopesa mbongo yango na babola.” 10  Lokola Yesu ayebaki likambo oyo bazalaki koloba, alobaki na bango: “Mpo na nini bozali kotungisa mwasi oyo? Asali likambo moko ya malamu mpo na ngai. 11  Mpo babola, bokozala na bango ntango nyonso,+ kasi ngai bokozala na ngai ntango nyonso te.+ 12  Ndenge atye mafuta oyo ya nsolo kitoko na nzoto na ngai, asali yango mpo na kobongisa ngai mpo na kokundama na ngai.+ 13  Ya solo nalobi na bino, epai nyonso oyo nsango malamu oyo ekosakolama na mokili mobimba, bakolobela mpe likambo oyo mwasi oyo asali, mpo na kokanisa ye.”+ 14  Bongo moko ya bantoma zomi na mibale, oyo babengi Yudasi Mokeriota,+ akendaki epai ya banganga-nzambe bakonzi+ 15  mpe alobaki na bango: “Bokopesa ngai nini mpo natɛkɛla bino ye?”+ Bayokanaki bápesa ye mbongo ya bibende 30 ya palata.+ 16  Bongo banda mokolo wana akobaki koluka libaku ya malamu mpo na kotɛka ye. 17  Na mokolo ya liboso ya fɛti ya Mampa ezangá levire,+ bayekoli bayaki epai ya Yesu, mpe batunaki ye: “Epai wapi olingi tóbongisela yo bilei ya Elekeli?”+ 18  Ye ayanolaki: “Bókende na engumba epai ya Songolo mpe bóloba na ye boye: ‘Moteyi alobi: “Ntango* na ngai ekoki; nakosala Elekeli elongo na bayekoli na ngai na ndako na yo.”’” 19  Na yango bayekoli balandaki malako oyo Yesu apesaki bango mpe babongisaki Elekeli. 20  Ntango mpokwa ekómaki,+ afandaki* na mesa ná bayekoli 12.+ 21  Ntango bazalaki kolya, alobaki: “Ya solo nalobi na bino, moko na bino akotɛka ngai.”+ 22  Bayekoli bayokaki mawa mingi na likambo yango, mpe mokomoko abandaki kotuna na ye: “Nkolo, ezali ngai te, boye te?” 23  Ye azongisaki: “Moto oyo azali kotya lobɔkɔ na ye na saani elongo na ngai, ye wana nde akotɛka ngai.+ 24  Ya solo, Mwana ya moto azali kokende, ndenge ekomamá mpo na ye, kasi mawa+ na moto oyo atɛki Mwana ya moto!+ Elingaki kozala malamu koleka mpo na moto yango, soki abotamaka te.”+ 25  Yudasi, oyo alingaki kotɛka ye, alobaki: “Ezali ngai te, boye te, Rabi?” Yesu azongiselaki ye: “Yo moko olobi yango.” 26  Ntango bazalaki kokoba kolya, Yesu azwaki limpa mpe, nsima ya kobondela mpo na kosɛnga lipamboli, abukaki yango+ mpe apesaki yango bayekoli, mpe alobaki: “Bózwa, bólya. Oyo elakisi nzoto na ngai.”+ 27  Lisusu, azwaki kɔpɔ mpe abondelaki mpo na kopesa matɔndi, na nsima apesaki bango yango, mpe alobaki: “Bómɛla yango, bino nyonso,+ 28  mpo oyo elakisi makila na ngai, ‘makila+ ya kondimana,’+ oyo ekosopama mpo na bato mingi,+ mpo na kolimbisama ya masumu.+ 29  Kasi nalobi na bino: Nakomɛla lisusu vinyo oyo te tii mokolo oyo nakomɛla yango ya sika elongo na bino na Bokonzi ya Tata na ngai.”+ 30  Nsukansuka, nsima ya koyemba nzembo ya masanzoli, babimaki, bakei na Ngomba ya Olive.+ 31  Bongo Yesu alobaki na bango: “Na butu oyo, bino nyonso bokobɛta libaku mpo na makambo oyo ekokómela ngai, mpo ekomamá: ‘Nakobɛta mobateli ya mpate, mpe bampate ya etonga ekopanzana.’+ 32  Kasi nsima ya kosekwa,* nakokende liboso na bino na Galile.”+ 33  Bongo Petro azongiselaki ye: “Ata soki basusu nyonso babɛti libaku mpo na makambo oyo ekokómela yo, ngai nakobɛta libaku ata moke te!”+ 34  Yesu alobaki na ye: “Ya solo nalobi na yo: Na butu oyo, liboso nsoso elela, okowangana ngai mbala misato.”+ 35  Petro alobaki na ye: “Ata soki esengeli nakufa ná yo, nakowangana yo ata moke te.”+ Bayekoli mosusu nyonso mpe balobaki kaka bongo. 36  Bongo Yesu ayaki na bayekoli na ye tii na esika babengi Getesemane,+ mpe alobaki na bango: “Bófanda awa ntango ngai nakei kobondela kuna.”+ 37  Nsima ya kozwa elongo na ye Petro ná bana mibale ya Zebede, abandaki koyoka mawa mpe kotungisama makasi.+ 38  Bongo alobaki na bango: “Nazali* na mawa makasi mpenza, lokola nakufa. Bótikala awa mpe bókoba kosɛnzɛla elongo na ngai.”+ 39  Nsima ya kopusana mwa moke liboso, afukamaki atye elongi na nse, mpe abondelaki:+ “Tata na ngai, soki ekoki kosalema, kɔpɔ+ oyo eleka mosika na ngai. Nzokande, ezala te ndenge ngai nalingi, kasi ndenge yo olingi.”+ 40  Ntango azongaki epai bayekoli bazalaki, akutaki bango balali mpɔngi, bongo alobaki na Petro: “Bokoki kosɛnzɛla ata mpo na ngonga moko te elongo na ngai?+ 41  Bókoba kosɛnzɛla+ mpe kobondela ntango nyonso,+ mpo bókwea na komekama te.+ Ya solo, elimo ezali na molende,* kasi nzoto ezali na bolɛmbu.”+ 42  Lisusu, na mbala ya mibale, akendaki mpe abondelaki boye: “Tata na ngai, soki ekoki kosalema te ete kɔpɔ oyo eleka kozanga ete namɛla yango, tiká mokano na yo esalema.”+ 43  Ayaki lisusu mpe akutaki bango balali mpɔngi, mpo miso na bango ezalaki kilo. 44  Bongo atikaki bango, akei lisusu mpe abondeli mpo na mbala ya misato, alobi lisusu kaka likambo yango. 45  Bongo azongaki lisusu epai ya bayekoli mpe alobaki na bango: “Na ntango ya boye bozali kolala mpɔngi mpe kopema? Talá! Ngonga ekómi pene mpo Mwana ya moto atɛkama na mabɔkɔ ya basumuki. 46  Bótɛlɛma, tókende. Talá! Moto oyo azali kotɛka ngai akómi pene.” 47  Wana azalaki naino koloba, talá! Yudasi, moko ya bantoma zomi na mibale, ayaki elongo na ebele mpenza ya bato oyo basimbi mipanga ná mangenda. Banganga-nzambe bakonzi mpe bankulutu ya ekólo nde batindaki bango.+ 48  Nzokande motɛki na ye apesaki bango elembo, alobaki: “Moto oyo nakopesa lipwɛpwɛ, ye wana; bókanga ye.” 49  Mpe akendaki mbala moko epai ya Yesu mpe alobaki: “Mbote, Rabi!” mpe apesaki ye lipwɛpwɛ na boboto mpenza. 50  Kasi Yesu alobaki na ye: “Moninga, mpo na nini ozali awa?”+ Bongo bapusanaki, batyaki Yesu mabɔkɔ mpe bakangaki ye. 51  Kasi, talá! moko ya baoyo bazalaki ná Yesu asembolaki lobɔkɔ na ye, abimisaki mopanga na ye, abɛtaki moombo ya nganga-nzambe monene mpe akataki ye litoi.+ 52  Bongo Yesu alobaki na ye: “Zongisá mopanga na yo na esika na yango,+ mpo baoyo nyonso babundaka na mopanga bakokufa na mopanga.+ 53  To okanisi nde ete nakoki te kosɛnga Tata na ngai apesa ngai kaka sikoyo mampinga koleka 12 ya baanzelu?+ 54  Bongo ndenge nini Makomami oyo elobi ete yango esengeli kosalema bongo, ekokokisama?” 55  Na ngonga wana, Yesu alobaki na ebele ya bato yango: “Bobimi mpo na kokanga ngai na mipanga mpe na mangenda lokola nde boyeli moyibi moko boye? Mokolo na mokolo nafandaki na tempelo, nazali koteya,+ kasi bokangaki ngai te.+ 56  Kasi nyonso oyo esalemi mpo makomi* ya basakoli ekokisama.”+ Bongo bayekoli nyonso basundolaki ye mpe bakimaki.+ 57  Baoyo bakangaki Yesu bamemaki ye epai ya nganga-nzambe monene Kaifa,+ esika bakomeli mpe bankulutu bayanganaki.+ 58  Kasi Petro alandaki ye na mosika, tii na lopango ya nganga-nzambe monene. Nsima ya kokɔta na kati, afandaki esika moko na bato ya misala mpo na komona ndenge makambo ekosuka.+ 59  Banganga-nzambe bakonzi mpe Sanedrina mobimba bazalaki koluka litatoli moko ya lokuta mpo na kokweisa Yesu, mpo abomama.+ 60  Kasi bazwaki ata likambo moko te, atako batatoli mingi ya lokuta bayaki.+ Na nsima bato mibale bayaki 61  mpe balobaki: “Moto oyo alobaki: ‘Ngai nakoki kobuka tempelo ya Nzambe mpe kotonga yango lisusu na mikolo misato.’”+ 62  Bongo nganga-nzambe monene atɛlɛmaki mpe alobaki na ye: “Okozongisa eloko te? Olobi nini mpo na makambo oyo bato oyo bazali kofunda yo na yango?”+ 63  Kasi Yesu afandaki kaka nyɛɛ.+ Bongo nganga-nzambe monene alobaki na ye: “Nalapisi yo ndai na nkombo ya Nzambe ya bomoi ete oyebisa biso soki ozali Kristo Mwana ya Nzambe!”+ 64  Yesu alobaki na ye: “Yo moko olobi yango. Kasi nalobi na bino: Banda sikoyo bokomona Mwana ya moto+ afandi na lobɔkɔ ya mobali ya Nzambe ya nguya*+ mpe azali koya na mapata ya likoló.”+ 65  Bongo nganga-nzambe monene apasolaki bilamba na ye ya likoló, alobi: “Afingi Nzambe! Ntina nini tóluka lisusu batatoli? Talá! Boyoki ndenge afingi Nzambe. 66  Likanisi na bino ezali nini?” Bayanolaki: “Abongi na liwa.”+ 67  Bongo babwakelaki ye nsoi na elongi+ mpe babɛtaki ye makofi.+ Basusu babɛtaki ye bambata na elongi,+ 68  balobi: “Yo Kristo, sakwelá biso. Nani abɛti yo?” 69  Nzokande Petro afandaki libándá, na kati ya lopango yango. Mosaleli moko ya mwasi apusanaki pene na ye, mpe alobaki: “Yo mpe ozalaki na Yesu moto ya Galile!”+ 70  Kasi awanganaki yango liboso na bango nyonso, alobi: “Makambo oyo ozali koloba nayebi yango te.” 71  Ntango akendaki na porte ya lopango, mosaleli mosusu ya mwasi amonaki ye mpe alobaki na baoyo bazalaki wana: “Moto oyo azalaki ná Yesu moto ya Nazarete.”+ 72  Awanganaki yango lisusu mpe alapaki ndai ete: “Nayebi moto yango te!” 73  Nsima ya mwa ntango moke, baoyo batɛlɛmaki wana bayaki mpe balobaki na Petro: “Ya solo yo mpe ozali moko na bango, kutu elobeli* na yo ezali kofunda yo.” 74  Bongo abandaki komilakela mabe mpe kolapa ndai ete: “Nayebi moto yango te!” Mpe na mbala moko nsoso elelaki. 75  Mpe Petro akanisaki makambo oyo Yesu alobaki, ete: “Liboso nsoso elela, okowangana ngai mbala misato.”+ Bongo abimaki na libándá mpe alelaki na mawa makasi mpenza.

Maloba na nse

To, “na mayele.”
To, “atandamaki na mesa.”
To, “Ntango oyo etyamá mpo na ngai.”
To, “atandamaki.”
Lil., “kolamuka.”
To, “molimo na ngai ezali.”
To, “elingaka kosala oyo ezali malamu.”
To, “makomami.”
Lil., “lobɔkɔ ya mobali ya nguya.”
To, “lokotá.”