Ndenge ekomamá na Matai 24:1-51

 • ELEMBO YA KOZALA YA KRISTO (1-51)

  • Bitumba, nzala, koningana ya mabele (7)

  • Kosakolama ya nsango malamu (14)

  • Bolɔzi monene (21, 22)

  • Elembo ya Mwana ya moto (30)

  • Nzete ya figi (32-34)

  • Lokola na mikolo ya Noa (37-39)

  • Bókoba kosɛnzɛla (42-44)

  • Moombo ya sembo mpe moombo moko ya mabe (45-51)

24  Ntango Yesu azalaki kobima na tempelo, bayekoli na ye bapusanaki epai na ye mpo na kolakisa ye ndenge tempelo etongamá.  Bongo alobaki na bango: “Bomoni biloko oyo nyonso? Ya solo nalobi na bino, ata libanga moko te ekotikala likoló ya libanga mosusu awa, nyonso ekobebisama.”+  Ntango afandaki na Ngomba ya Olive, bayekoli bapusanaki epai na ye kaka bango moko mpe batunaki ye: “Yebisá biso: Makambo yango ekosalema ntango nini, mpe elembo nini ekomonisa kozala*+ na yo mpe eleko ya nsuka ya mokili?”*+  Yesu azongiselaki bango: “Bókeba, moto akosa bino te,+  mpo mingi bakoya na nkombo na ngai, mpe bakoloba: ‘Ngai nazali Kristo,’ mpe bakokosa bato mingi.+  Bokoyoka lokito ya bitumba mpe bansango ya bitumba. Kasi bóbanga te, mpo makambo yango esengeli kosalema, kasi wana ekozala naino nsuka te.+  “Mpo ekólo ekobunda na ekólo mpe bokonzi ekobunda na bokonzi,+ nzala ekozala+ mpe koningana ya mabele ekosalema na bisika ndenge na ndenge.+  Makambo nyonso wana ekozala ebandeli ya bampasi.  “Bongo bato bakonyokola bino*+ mpe bakoboma bino,+ mpe bikólo nyonso ekoyina bino mpo na nkombo na ngai.+ 10  Bongo bato mingi mpe bakobɛta libaku, bakotɛkana mpe bakoyinana. 11  Basakoli mingi ya lokuta bakobima mpe bakokosa bato mingi;+ 12  mpe lokola kobuka mibeko ekokóma mingi, bolingo ya bato mingi ekokita.* 13  Kasi moto oyo akoyika mpiko* tii na nsuka, akobika.+ 14  Mpe nsango malamu oyo ya Bokonzi ekosakolama na mabele mobimba esika bato bafandi mpo ezala litatoli na bikólo nyonso,+ bongo nsuka ekoya. 15  “Yango wana, ntango bokomona eloko ya bosɔtɔ oyo eyeisaka libebi, oyo mosakoli Danyele alobelaki, etɛlɛmi na esika mosantu,+ (tiká motángi asalela bososoli), 16  na ntango yango, baoyo bazali na Yudea bábanda kokima na bangomba.+ 17  Moto oyo azali likoló ya ndako akita te mpo na kozwa biloko oyo ezali na ndako na ye, 18  mpe moto oyo azali na bilanga azonga te mpo na kozwa elamba na ye ya likoló. 19  Mawa na basi ya zemi mpe na baoyo bakomɛlisa bana mabɛlɛ na mikolo yango! 20  Bókoba kobondela mpo ntango oyo bokokima ezala na eleko ya malili makasi te, to na mokolo ya Sabata te; 21  mpo na ntango wana ekozala na bolɔzi* moko monene+ oyo esalemá naino te banda ebandeli ya mokili tii sikoyo, mpe ekosalema lisusu te.+ 22  Kutu, soki mikolo yango eyeisamaka mokuse te, ata moto moko te alingaki kobika; kasi mpo na bato oyo baponami, mikolo yango ekoyeisama mokuse.+ 23  “Bongo soki moto alobi na bino: ‘Talá! Kristo azali awa,’+ to ‘Azali kuna!’ bóndima te.+ 24  Mpo ba-Kristo ya lokuta mpe basakoli ya lokuta+ bakobima mpe bakosala bilembo minene mpe bakosala makamwisi mpo na kokosa+ ata bato oyo baponami, soki likoki ezali. 25  Talá! Nakebisi bino libela. 26  Na yango, soki bato balobi na bino ete: ‘Talá! Azali na esobe,’ bóbima te; ‘Talá! Azali na kati ya ndako,’* bóndima yango te.+ 27  Mpo kaka ndenge mokalikali ebimaka na ɛsti mpe engɛngaka tii na wɛsti, kozala* ya Mwana ya moto ekozala mpe bongo.+ 28  Esika nyonso oyo ebembe ezali, bampongo ekoyangana wana.+ 29  “Nokinoki nsima ya bolɔzi ya mikolo yango, moi ekoyinda,+ sanza ekopesa pole na yango te, minzoto ekouta na likoló ekwei, mpe banguya ya likoló ekoningana.+ 30  Bongo elembo ya Mwana ya moto ekomonana na likoló, mpe mabota nyonso ya mabele bakomibɛtabɛta na mawa,+ mpe bakomona Mwana ya moto+ azali koya na mapata ya likoló na nguya mpe na nkembo mingi.+ 31  Mpe akotinda baanzelu na ye na lokito makasi ya kelelo, mpe bakoyanganisa esika moko bato oyo ye aponá longwa na bansuka minei ya mabele,* longwa na nsuka moko ya likoló tii na nsuka na yango mosusu.+ 32  “Sikoyo bózwa liteya oyo na ndakisa ya nzete ya figi: Ntango kaka etape na yango ya sika ekómi pɛtɛpɛtɛ mpe ebimisi nkasa, boyebaka ete eleko ya molunge ekómi pene.+ 33  Bino mpe ndenge moko, ntango bokomona makambo yango nyonso, bóyeba ete azali pene, na porte.+ 34  Ya solo nalobi na bino ete libota oyo ekoleka ata moke te tii makambo nyonso wana ekosalema. 35  Likoló ná mabele ekoleka, kasi maloba na ngai ekoleka soki moke te.+ 36  “Mpo na mokolo yango mpe ngonga yango moto moko ayebi te,+ ezala baanzelu ya likoló, ezala Mwana, kaka Tata nde ayebi.+ 37  Mpo kaka ndenge ezalaki na mikolo ya Noa,+ kozala* ya Mwana ya moto ekozala mpe bongo.+ 38  Mpo ndenge bazalaki na mikolo wana liboso ya Mpela, bato bazalaki kolya mpe komɛla, mibali bazalaki kobala mpe basi bazalaki kobalisama, tii mokolo oyo Noa akɔtaki na masuwa;+ 39  mpe batyaki likebi te tii Mpela eyaki mpe ekɔmbɔlaki bango nyonso,+ kozala ya Mwana ya moto ekozala mpe bongo. 40  Bongo mibali mibale bakozala na kati ya elanga; moko akozwama mpe mosusu akosundolama. 41  Na basi mibale oyo bazali konika na enikelo moko ya mabɔkɔ; moko akozwama mpe mosusu akosundolama.+ 42  Yango wana, bókoba kosɛnzɛla mpo boyebi te mokolo nini Nkolo na bino akoya.+ 43  “Kasi bóyeba likambo oyo: Soki nkolo-ndako ayebaka ntango nini* moyibi akoya,+ alingaki kolala te mpe kotika te ete moyibi abuka ndako na ye mpe akɔta.+ 44  Yango wana, bino mpe bómilɛngɛla,+ mpamba te Mwana ya moto akoya na ngonga oyo bozali kokanisa te. 45  “Nani azali mpenza moombo ya sembo mpe ya mayele* oyo nkolo na ye atye abatela basali ya ndako na ye, mpo na kopesa bango bilei na bango na ntango oyo ebongi?+ 46  Esengo na moombo yango, soki nkolo na ye ntango akoya, akuti ye azali kosala bongo!+ 47  Ya solo nalobi na bino, akotya ye likoló ya biloko na ye nyonso. 48  “Kasi soki moombo yango azali mabe mpe alobi na motema na ye: ‘Nkolo na ngai azali koumela,’+ 49  mpe abandi kobɛta baninga na ye baombo mpe abandi kolya mpe komɛla elongo na balangwi minene ya masanga, 50  nkolo ya moombo yango akoya mokolo oyo ye azali kokanisa te mpe na ngonga oyo ye ayebi te,+ 51  mpe akopesa ye etumbu ya makasi mpenza mpe akotya ye esika moko na bato oyo bazali bakosi. Kuna nde akolela mpe akolya mino.+

Maloba na nse

To, “makambo ya ntango oyo.” Talá Ndimbola ya maloba.
Lil., “bakokaba bino na bolɔzi.”
To, “ekokóma mpiɔ.”
To, “oyo ayiki mpiko.”
To, “mpasi.”
To, “na shambrɛ ya kati.”
Lil., “mipɛpɛ minei.”
To, “na eleko nini ya kokɛngɛla na butu.”
To, “bwanya.”