Ndenge ekomamá na Matai 18:1-35

  • Moto oyo aleki basusu na kati ya Bokonzi (1-6)

  • Biloko oyo ebɛtisaka libaku (7-11)

  • Ndakisa ya mpate oyo ebungi (12-14)

  • Ndenge ya kozongisa ndeko na yo na nzela (15-20)

  • Ndakisa ya moombo oyo aboyaki kolimbisa (21-35)

18  Na ngonga wana, bayekoli bayaki pene na Yesu mpe batunaki ye: “Nani mpenza aleki basusu na Bokonzi ya likoló?”+  Bongo abengaki mwana moko ya moke, atɛlɛmisaki ye na katikati na bango  mpe alobaki: “Ya solo nalobi na bino: Soki bobongwani te* mpe bokómi te lokola bana mike,+ bokokɔta soki moke te na Bokonzi ya likoló.+  Yango wana, moto nyonso oyo akomikitisa mpe akokóma lokola mwana oyo ya moke, ye nde moto oyo aleki basusu na Bokonzi ya likoló.+  Mpe moto oyo ayambi mwana moke lokola oyo mpo na nkombo na ngai ayambi mpe ngai.  Kasi moto oyo abɛtisi moko ya bato mike oyo, oyo bandimelaka ngai libaku, ekokaki kozala malamu mpo na ye bákangisa ye na nkingo libanga oyo banikaka na yango mbuma oyo mpunda ebalolaka, mpe bázindisa ye na kati mpenza ya mbu.+  “Mawa na mokili mpo na biloko oyo ebɛtisaka libaku! Ya solo, biloko oyo ebɛtisaka libaku ekozanga te, kasi mawa na moto oyo atye eloko oyo ebɛtisaka libaku!  Yango wana, soki lobɔkɔ na yo to lokolo na yo ezali kobɛtisa yo libaku, katá yango mpe bwaká yango mosika na yo.+ Eleki malamu ozwa bomoi ozali ebɔsɔnɔ to motɛngumi na esika obwakama na mɔtɔ ya seko ná mabɔkɔ mibale to makolo mibale.+  Lisusu, soki liso na yo ezali kobɛtisa yo libaku, pikolá yango mpe bwaká yango mosika na yo. Eleki malamu ozwa bomoi ozali na liso moko na esika obwakama ná miso mibale na mɔtɔ ya Gehena.*+ 10  Bókeba, bótyola moko te ya bato mike oyo, mpo nazali koyebisa bino ete baanzelu na bango na likoló bazalaka ntango nyonso liboso ya* Tata na ngai oyo azali na likoló.+ 11  *—— 12  “Bokanisi nini? Soki moto moko azali na bampate 100 mpe moko na yango ebungi,+ akotika te bampate 99 na bangomba mpo na kokende koluka oyo ebungi?+ 13  Mpe soki amoni yango, ya solo nazali koyebisa bino, akosepela mingi mpo na yango koleka mpo na 99 oyo ebungaki te. 14  Ndenge moko mpe Tata na ngai* oyo azali na likoló alingaka te ete moko ya bato mike oyo abeba.+ 15  “Lisusu, soki ndeko na yo asali lisumu, kende komonisa ye libunga na ye,* wana bozali kaka bino mibale.+ Soki ayokeli yo, ozongisi ndeko na yo na nzela.+ 16  Kasi soki ayokeli yo te, zwá moto moko to bato mibale, mpo, na litatoli* ya bato mibale to misato likambo nyonso endimama.+ 17  Soki ayokeli bango te, lobá na lisangá. Soki ayokeli ata lisangá te, azala na miso na yo kaka lokola moto moko ya bikólo+ mpe lokola mokɔngɔli-mpako.+ 18  “Ya solo nalobi na bino, makambo nyonso oyo bokokanga awa na mabele, ekozala oyo esilaki kokangama na likoló, mpe makambo nyonso oyo bokofungola awa na mabele, ekozala oyo esilaki kofungwama na likoló. 19  Lisusu nazali koyebisa bino ya solo, soki awa na mabele, bato mibale na kati na bino bayokani mpo básɛnga ata likambo nini ya ntina na libondeli, Tata na ngai oyo azali na likoló akosalela bango likambo oyo basɛngi.+ 20  Mpo esika bato mibale to misato bayangani na nkombo na ngai,+ nazali wana na katikati na bango.” 21  Bongo Petro ayaki mpe alobaki na ye: “Nkolo, soki ndeko na ngai asaleli ngai lisumu, nalimbisa ye mbala boni, tii mbala nsambo?” 22  Yesu azongiselaki ye: “Nalobi na yo, tii mbala nsambo te, kasi tii mbala 77.+ 23  “Yango wana Bokonzi ya likoló ezali lokola mokonzi moko oyo alingaki kotalela makambo ya mbongo na ye ná baombo na ye. 24  Ntango abandaki kotalela yango, bayelaki ye moto moko oyo azalaki na nyongo na ye ya talanta 10 000.* 25  Kasi lokola azalaki na makoki te ya kofuta nyongo yango, nkolo na ye apesaki mitindo ete bátɛka ye ná mwasi na ye, mpe bana na ye, ná biloko na ye nyonso mpo nyongo efutama.+ 26  Bongo moombo yango afukamaki mpe agumbamelaki ye,* alobi: ‘Tikelá ngai ntango mpe nakofuta nyongo na yo nyonso.’ 27  Nkolo ya moombo yango ayokelaki ye mawa, bongo atikaki ye akende mpe alimbisaki nyongo na ye.+ 28  Kasi moombo wana akendaki mpe akutanaki na moko ya baninga na ye baombo oyo azalaki na nyongo na ye ya denari* 100; akangaki ye, abandaki kofina ye nkingo mpe koloba: ‘Futá nyongo na ngai nyonso.’ 29  Bongo moninga na ye moombo afukamelaki ye, mpe abandaki kobondela ye, alobi: ‘Tikelá ngai ntango mpe nakofuta nyongo na yo.’ 30  Kasi alingaki te, bongo akendaki kobwaka ye na bolɔkɔ tii ntango akofuta nyongo oyo azalaki na yango. 31  Ntango baninga na ye baombo bamonaki makambo oyo esalemaki, bayokaki mawa mingi, mpe bakendaki koyebisa nkolo na bango makambo nyonso oyo esalemaki. 32  Na yango nkolo na ye abengisaki ye mpe alobaki na ye: ‘Moombo mabe, nalimbisaki nyongo na yo nyonso, ntango obondelaki ngai. 33  Yo mpe osengelaki te koyokela moninga na yo moombo mawa, ndenge ngai mpe nayokelaki yo mawa?’+ 34  Bongo nkolo na ye ayokaki nkanda mpe akabaki ye na mabɔkɔ ya bakɛngɛli ya bolɔkɔ, tii ntango akofuta nyongo na ye nyonso. 35  Tata na ngai ya likoló akosala bino mpe ndenge wana+ soki mokomoko na bino alimbisaka ndeko na ye na motema mobimba te.”+

Maloba na nse

To, “bobaluki te.”
Lil., “bazali ntango nyonso kotala elongi ya.”
Talá Ap. A3.
To mbala mosusu, “na bino.”
Lil., “kende kopamela ye.”
Lil., “na monɔkɔ.”
Talanta 10 000 ezali denari 60 000 000. Talá Ap. B14.
To, “akumisaki ye.”
Talá Ap. B14.