Ndenge ekomamá na Matai 16:1-28

  • Bafarisai ná Basadukai basɛngi elembo (1-4)

  • Levire ya Bafarisai ná Basadukai (5-12)

  • Bafungola ya Bokonzi (13-20)

    • Lisangá ekotongama na libanga (18)

  • Yesu alobeli liwa na ye (21-23)

  • Kozala moyekoli ya solosolo (24-28)

16  Awa, Bafarisai ná Basadukai bapusanaki epai na ye, mpe mpo na komeka ye, basɛngaki ye alakisa bango elembo moko oyo euti na likoló.+  Yesu azongiselaki bango: “Ntango mpokwa ekómaka, bolobaka: ‘Mokolo ekozala malamu, mpo likoló ezali motane,’  mpe na ntɔngɔ bolobaka: ‘Lelo malili ekozala makasi mpe mbula ekonɔka, mpo likoló ezali motane kasi mwa molili.’ Boyebi kolimbola ndenge oyo likoló ezali komonana, kasi bilembo ya bantango bokoki kolimbola yango te.  Libota mabe mpe ya ekobo* ezali kaka koluka elembo, kasi bakopesa yango elembo moko te,+ longola elembo ya Yona.”+ Bongo atikaki bango wana, akei.  Ntango bayekoli bakatisaki na ngámbo mosusu ya mbu, babosanaki komema mampa.+  Yesu alobaki na bango: “Bófungola miso mpe bókeba na levire ya Bafarisai ná Basadukai.”+  Bongo babandaki kolobana bango na bango: “Mbala mosusu alobi bongo mpo tomemi mampa te.”  Lokola Yesu ayebaki yango, alobaki: “Mpo na nini bozali kolobana bino na bino ndenge wana, ete bozali na mampa te, bino bato ya kondima moke?  Bozali kaka kokanga ntina te? Bobosani mampa mitano oyo eleisaki bato 5 000 mpe kitunga boni bolɔkɔtaki?+ 10  To mampa nsambo oyo eleisaki bato 4 000 mpe kitunga boni ya minene* bolɔkɔtaki?+ 11  Ndenge nini bososoli te ete nazalaki koloba na bino mpo na mampa te? Bókeba na levire ya Bafarisai ná Basadukai.”+ 12  Bongo bayaki koyeba ete alobaki na bango bákeba mpo na levire ya mampa te, kasi mpo na mateya ya Bafarisai ná Basadukai. 13  Ntango akómaki na etúká ya Kaisaria ya Filipi, Yesu atunaki bayekoli na ye: “Bato bazali koloba ete Mwana ya moto azali nani?”+ 14  Bazongisaki: “Bato mosusu balobaka Yoane Mobatisi,+ basusu Eliya,+ basusu mpe Yirimia to moko ya basakoli.” 15  Atunaki bango: “Bongo bino, bolobi ete ngai nazali nani?” 16  Simo Petro ayanolaki: “Ozali Kristo,+ Mwana ya Nzambe ya bomoi.”+ 17  Na yango Yesu alobaki na ye: “Esengo na yo, Simo mwana ya Yona, mpo nzoto ná makila* emonisi yo yango te, kasi Tata na ngai oyo azali na likoló.+ 18  Lisusu nalobi na yo ete: Yo ozali Petro,+ mpe likoló ya libanga oyo+ nakotonga lisangá na ngai, mpe baporte ya Nkunda* ekolonga yango te. 19  Nakopesa yo bafungola ya Bokonzi ya likoló, mpe nyonso oyo okokanga awa na mabele ekozala oyo esilaki kokangama na likoló, mpe nyonso oyo okofungola awa na mabele ekozala oyo esilaki kofungwama na likoló.” 20  Bongo apesaki bayekoli mitindo ya makasi ete báyebisa moto moko te ete azali Kristo.+ 21  Banda ntango wana, Yesu abandaki kolimbolela bayekoli na ye ete asengeli kokende na Yerusaleme, akomona mpasi mingi na mabɔkɔ ya bankulutu, ya banganga-nzambe bakonzi ná ya bakomeli, akobomama, mpe na mokolo ya misato akosekwa.+ 22  Bongo Petro abendaki ye pembeni mpe abandaki kopamela ye, alobi: “Zalá na boboto epai na yo moko, Nkolo; likambo wana ekokómela yo te.”+ 23  Kasi apesaki Petro mokɔngɔ mpe alobaki na ye: “Leká nsima na ngai, Satana! Ozali eloko oyo ezali kobɛtisa ngai libaku, mpo lolenge na yo ya kokanisa ezali ya Nzambe te, kasi ya bato.”+ 24  Bongo Yesu alobaki na bayekoli na ye: “Soki moto alingi kolanda ngai, amiboya ye moko mpe amema nzete na ye ya mpasi* mpe akoba kolanda ngai.+ 25  Mpo moto oyo alingi kobikisa bomoi* na ye akobungisa yango; kasi moto oyo abungisi bomoi* na ye mpo na ngai akozwa yango.+ 26  Mpo litomba nini moto akozala na yango soki azwi mokili mobimba kasi abungisi bomoi*+ na ye? To eloko nini moto akopesa na esika ya bomoi*+ na ye? 27  Mpo Mwana ya moto asengeli koya na nkembo ya Tata na ye elongo na baanzelu na ye, mpe akofuta moto na moto na kolanda etamboli na ye.+ 28  Ya solo nalobi na bino ete bato mosusu na kati ya baoyo batɛlɛmi awa bakokufa te liboso bámona Mwana ya moto ayei na Bokonzi na ye.”+

Maloba na nse

To, “ya kozanga bosembo.”
To, “kitunga ya kobomba biloko.”
To, “ezali moto te.”
To, “Hadesi,” elingi koloba, nkunda ya bato nyonso. Talá Ndimbola ya maloba.
To, “molimo.”
To, “molimo.”
To, “molimo.”
To, “molimo.”