Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Nsango malamu ndenge ekomamá na Matai

Mikapo

Makambo oyo ezali na kati

 • 1

  • Molɔngɔ ya bankɔkɔ ya Yesu Kristo (1-17)

  • Kobotama ya Yesu (18-25)

 • 2

  • Banganga-minzoto bayei kotala Yesu (1-12)

  • Kokima na Ezipito (13-15)

  • Erode abomisi bana mibali (16-18)

  • Kozonga na Nazarete (19-23)

 • 3

  • Yoane Mobatisi azali kosakola (1-12)

  • Batisimo ya Yesu (13-17)

 • 4

  • Zabolo ameki Yesu (1-11)

  • Yesu abandi kosakola na Galile (12-17)

  • Yesu abengi bayekoli ya liboso (18-22)

  • Yesu azali kosakola, koteya, mpe kobikisa (23-25)

 • 5

  • LISOLO LIKOLÓ YA NGOMBA (1-48)

   • Yesu abandi koteya likoló ya ngomba (1, 2)

   • Bisengo libwa (3-12)

   • Mungwa mpe pole (13-16)

   • Yesu ayaki mpo na kokokisa Mobeko (17-20)

   • Toli na oyo etali nkanda (21-26), ekobo (27-30), koboma libala (31, 32), ndai (33-37), kozongisa mabe (38-42), kolinga banguna na biso (43-48)

 • 6

  • LISOLO LIKOLÓ YA NGOMBA (1-34)

   • Komimonisa te mpo na misala na yo malamu (1-4)

   • Ndenge ya kobondela (5-15)

    • Libondeli ya ndakisa (9-13)

   • Kokila bilei (16-18)

   • Biloko ya motuya na mabele mpe na likoló (19-24)

   • Bótika komitungisa (25-34)

    • Bókoba koluka liboso Bokonzi (33)

 • 7

  • LISOLO LIKOLÓ YA NGOMBA (1-27)

   • Bótika kosambisa (1-6)

   • Bókoba kosɛnga, koluka, kobɛta kɔkɔkɔ (7-11)

   • Salelá basusu makambo oyo olingaka básalela yo (12)

   • Porte ya moke (13, 14)

   • Eyebanaka na mbuma na yango (15-23)

   • Ndako likoló ya libanga, ndako likoló ya zɛlo (24-27)

  • Ebele ya bato bakamwaki mpo na mateya ya Yesu (28, 29)

 • 8

  • Moto moko ya maladi ya maba abikisami (1-4)

  • Kondima ya mokonzi moko ya basoda (5-13)

  • Yesu abikisi bato mingi na Kapernaume (14-17)

  • Ndenge ya kolanda Yesu (18-22)

  • Yesu akitisi mopɛpɛ makasi (23-27)

  • Yesu atindi bademo na kati ya bangulu (28-34)

 • 9

  • Yesu abikisi mobali moko oyo azali koningana te (1-8)

  • Yesu abengi Matai (9-13)

  • Motuna na oyo etali kokila bilei (14-17)

  • Mwana mwasi ya Yairuse; mwasi moko asimbi nsɔngɛ ya elamba ya Yesu (18-26)

  • Yesu abikisi bato bakufá miso ná baba moko (27-34)

  • Mbuma ya kobuka ezali mingi, kasi basali bazali moke (35-38)

 • 10

  • Bantoma 12 (1-4)

  • Malako mpo na mosala ya kosakola (5-15)

  • Bayekoli bakonyokwama (16-25)

  • Bóbanga Nzambe, kasi bato te (26-31)

  • Kimya te, kasi mopanga (32-39)

  • Koyamba bayekoli ya Yesu (40-42)

 • 11

  • Yesu akumisi Yoane Mobatisi (1-15)

  • Libota oyo ezangi kondima ekozwa etumbu (16-24)

  • Yesu asanzoli Tata na ye mpo atyeli bato ya komikitisa likebi (25-27)

  • Ekanganeli ya Yesu epemisaka (28-30)

 • 12

  • Yesu, “Nkolo ya Sabata” (1-8)

  • Moto moko oyo lobɔkɔ ekauká abikisami (9-14)

  • Mosaleli oyo Nzambe alingi (15-21)

  • Bademo babimisami na nzela ya elimo santu (22-30)

  • Lisumu oyo ekolimbisama te (31, 32)

  • Nzete eyebanaka na mbuma na yango (33-37)

  • Elembo ya Yona (38-42)

  • Ntango elimo ya mbindo ezongaka (43-45)

  • Mama mpe bandeko ya Yesu (46-50)

 • 13

  • BANDAKISA YA BOKONZI (1-52)

   • Moloni (1-9)

   • Ntina oyo Yesu asalelaki bandakisa (10-17)

   • Ndimbola ya ndakisa ya moloni (18-23)

   • Blé ná matiti mabe (24-30)

   • Mbuma ya mutarde ná levire (31-33)

   • Kosalela bandakisa ekokisi esakweli (34, 35)

   • Ndimbola ya ndakisa ya blé ná matiti mabe (36-43)

   • Eloko ya motuya oyo ebombami ná liyaka ya kitoko (44-46)

   • Monyama (47-50)

   • Biloko ya motuya ya sika ná ya kala (51, 52)

  • Baboyi Yesu na mboka na ye moko (53-58)

 • 14

  • Bakati Yoane Mobatisi motó (1-12)

  • Yesu aleisi mibali 5 000 (13-21)

  • Yesu atamboli likoló ya mai (22-33)

  • Abikisi bato na Genezarete (34-36)

 • 15

  • Yesu atɛmɛli mimeseno ya bonkɔkɔ (1-9)

  • Makambo oyo ekómisaka moto mbindo eutaka na motema (10-20)

  • Kondima makasi ya mwasi Mofenisia (21-28)

  • Yesu abikisi bato ya maladi ndenge na ndenge (29-31)

  • Yesu aleisi mibali 4 000 (32-39)

 • 16

  • Bafarisai ná Basadukai basɛngi elembo (1-4)

  • Levire ya Bafarisai ná Basadukai (5-12)

  • Bafungola ya Bokonzi (13-20)

   • Lisangá ekotongama na libanga (18)

  • Yesu alobeli liwa na ye (21-23)

  • Kozala moyekoli ya solosolo (24-28)

 • 17

  • Kobongwana ya Yesu (1-13)

  • Kondima lokola mbuma ya mutarde (14-21)

  • Yesu alobeli lisusu liwa na ye (22, 23)

  • Mpako efutami na mbongo ya ebende oyo ebimi na monɔkɔ ya mbisi (24-27)

 • 18

  • Moto oyo aleki basusu na kati ya Bokonzi (1-6)

  • Biloko oyo ebɛtisaka libaku (7-11)

  • Ndakisa ya mpate oyo ebungi (12-14)

  • Ndenge ya kozongisa ndeko na yo na nzela (15-20)

  • Ndakisa ya moombo oyo aboyaki kolimbisa (21-35)

 • 19

  • Libala mpe koboma libala (1-9)

  • Likabo ya bonzemba (10-12)

  • Yesu apamboli bana mike (13-15)

  • Motuna ya elenge mobali moko mozwi (16-24)

  • Komipimela mpo na Bokonzi (25-30)

 • 20

  • Basali na elanga ya vinyo bazwi lifuti ndenge moko (1-16)

  • Yesu alobeli lisusu liwa na ye (17-19)

  • Basɛngi bisika ya lokumu na Bokonzi (20-28)

   • Yesu, lisiko mpo na bato mingi (28)

  • Bato mibale oyo bakufá miso babikisami (29-34)

 • 21

  • Yesu akɔti na Yerusaleme lokola mokonzi (1-11)

  • Yesu apɛtoli tempelo (12-17)

  • Yesu alakeli nzete ya figi mabe (18-22)

  • “Bokonzi nini ozali na yango ya kosala makambo oyo?” (23-27)

  • Ndakisa ya bana mibale (28-32)

  • Ndakisa ya basali-bilanga oyo bazali babomi (33-46)

   • Babwaki libanga monene ya ntina mingi (42)

 • 22

  • Ndakisa ya fɛti ya libala (1-14)

  • Nzambe ná Kaisala (15-22)

  • Motuna mpo na lisekwa (23-33)

  • Mibeko mibale oyo eleki monene (34-40)

  • Kristo azali mwana ya Davidi? (41-46)

 • 23

  • Bómekola bakomeli ná Bafarisai te (1-12)

  • Mawa na bakomeli ná Bafarisai (13-36)

  • Yesu aleli Yerusaleme (37-39)

 • 24

  • ELEMBO YA KOZALA YA KRISTO (1-51)

   • Bitumba, nzala, koningana ya mabele (7)

   • Kosakolama ya nsango malamu (14)

   • Bolɔzi monene (21, 22)

   • Elembo ya Mwana ya moto (30)

   • Nzete ya figi (32-34)

   • Lokola na mikolo ya Noa (37-39)

   • Bókoba kosɛnzɛla (42-44)

   • Moombo ya sembo mpe moombo moko ya mabe (45-51)

 • 25

  • ELEMBO YA KOZALA YA KRISTO (1-46)

   • Ndakisa ya bangɔndɔ zomi (1-13)

   • Ndakisa ya talanta (14-30)

   • Bampate ná bantaba (31-46)

 • 26

  • Banganga-nzambe bayokani báboma Yesu (1-5)

  • Basopeli Yesu mafuta ya nsolo kitoko (6-13)

  • Elekeli ya nsuka mpe kotɛkama ya Yesu (14-25)

  • Ebandeli ya Bilei ya mpokwa ya Nkolo (26-30)

  • Yesu alobi ete Petro akowangana ye (31-35)

  • Yesu azali kobondela na Getesemane (36-46)

  • Bakangi Yesu (47-56)

  • Basambisi Yesu na Sanedrina (57-68)

  • Petro awangani Yesu (69-75)

 • 27

  • Bapesi Yesu na mabɔkɔ ya Pilate (1, 2)

  • Yudasi amitye nsinga na nkingo (3-10)

  • Yesu liboso ya Pilate (11-26)

  • Basoda batyoli Yesu (27-31)

  • Babaki Yesu na nzete na bansɛtɛ na Golgota (32-44)

  • Liwa ya Yesu (45-56)

  • Kokundama ya Yesu (57-61)

  • Lilita ebatelami malamu mpenza (62-66)

 • 28

  • Yesu asekwi (1-10)

  • Bapesi basoda mbongo mpo bákosa (11-15)

  • Etinda ya kokómisa bato bayekoli (16-20)