Ndenge ekomamá na Marko 11:1-33

  • Yesu akɔti na Yerusaleme lokola mokonzi (1-11)

  • Yesu alakeli nzete ya figi mabe (12-14)

  • Yesu apɛtoli tempelo (15-18)

  • Abimisi liteya na nzete ya figi oyo ekauki (19-26)

  • “Bokonzi nini ozali na yango ya kosala makambo oyo?” (27-33)

11  Ntango bazalaki kopusana na Yerusaleme, mpe bakómaki pene na Betefage mpe Betani+ na Ngomba ya Olive, atindaki bayekoli na ye mibale+  mpe ayebisaki bango: “Bókende na mboka oyo bozali komona liboso na bino. Ntango kaka bokokɔta kuna, bokomona mwana ya mpunda oyo bakangi nsinga, oyo likoló na yango moto moko afandá naino te. Bófungola yango mpe bóya na yango awa.  Soki moto moko alobi na bino: ‘Mpo na nini bozali kosala bongo?’ bóloba: ‘Nkolo azali na mposa na yango, mpe akozongisa yango noki.’”  Bongo bakendaki mpe bakutaki mwana ya mpunda oyo bakangisá nsinga pembeni ya porte moko, libándá na balabala, mpe bafungolaki yango.+  Kasi bato mosusu oyo batɛlɛmaki wana balobaki na bango: “Mpo na nini bozali kofungola mwana ya mpunda yango?”  Bayebisaki bango kaka ndenge Yesu alobaki, mpe batikaki bango bákende.  Bongo bamemaki mwana ya mpunda+ yango epai ya Yesu, mpe batyaki likoló na yango bilamba na bango ya likoló, mpe Yesu afandaki likoló na yango.+  Lisusu, bato mingi batandaki bilamba na bango ya likoló na nzela, kasi basusu bakataki nkasa ya nzete na bilanga.+  Mpe bato oyo bazalaki kotambola liboso ya Yesu mpe baoyo bazalaki koya na nsima bazalaki se koganga: “Tobondeli yo, bikisá!+ Moto oyo azali koya na nkombo ya Yehova* apambwama!+ 10  Bokonzi ya tata na biso Davidi+ oyo ezali koya epambwama! Tobondeli yo, bikisá, kuna na likoló!” 11  Yesu akɔtaki na Yerusaleme, na nsima akendaki na tempelo, mpe kuna, atalaki biloko nyonso. Kasi lokola ngonga epusanaki, abimaki, akei na Betani elongo na bantoma zomi na mibale.+ 12  Na mokolo oyo elandaki, ntango bazalaki kobima na Betani, ayokaki nzala.+ 13  Na mosika, amonaki nzete moko ya figi oyo ezalaki na nkasa, mpe akendaki kotala soki akokaki kokuta mbuma na nzete yango. Kasi ntango akómaki pembeni na yango, akutaki eloko te kaka nkasa, mpo ezalaki eleko ya bafigi te. 14  Bongo alobaki na yango: “Moto moko te akolya lisusu mbuma na yo.”+ Mpe bayekoli na ye bazalaki koyoka. 15  Bongo bakómaki na Yerusaleme. Kuna akɔtaki na tempelo mpe abandaki kobwaka libándá baoyo bazalaki kotɛka mpe kosomba na tempelo. Abalolaki mpe bamesa ya bato oyo basenzaka mbongo mpe bakiti ya baoyo bazalaki kotɛka bibenga,+ 16  mpe azalaki kotika nzela te ete moto aleka na esaleli moko na kati ya tempelo. 17  Azalaki koteya mpe koloba na bango: “Ekomamá te ete: ‘Ndako na ngai ekobengama ndako ya mabondeli mpo na bikólo nyonso’?+ Kasi bino bokómisi yango mobenga ya miyibi.”+ 18  Banganga-nzambe bakonzi ná bakomeli bayokaki yango, mpe babandaki koluka ndenge ya koboma ye;+ mpo bazalaki kobanga ye, mpo ebele ya bato wana nyonso bazalaki ntango nyonso kokamwa na mateya na ye.+ 19  Ntango mpokwa ekómaki, Yesu ná bayekoli na ye babimaki na engumba yango. 20  Na ntɔngɔntɔngɔ ntango bazalaki koleka na nzela, bamonaki nzete yango ya figi esili kokauka banda na misisa na yango.+ 21  Petro akanisaki likambo yango mpe alobaki na Yesu: “Rabi, talá! nzete ya figi oyo olakelaki mabe ekauki.”+ 22  Yesu azongiselaki bango: “Bózala na kondima epai ya Nzambe. 23  Ya solo nalobi na bino ete moto oyo ayebisi ngomba oyo: ‘Longwá awa mpe kende komibwaka na mbu,’ mpe soki atye ntembe te na motema na ye, kasi azali na kondima ete likambo oyo alobi ekosalema, ekosalema mpe bongo epai na ye.+ 24  Yango wana nazali koyebisa bino, biloko nyonso oyo bozali kobondela mpo na yango mpe kosɛnga, bózala na kondima ete bozwi yango, mpe bokozala na yango.+ 25  Mpe ntango botɛlɛmi, bozali kobondela, bólimbisa mabe nyonso oyo moto asalaki bino, mpo Tata na bino oyo azali na likoló alimbisa mpe bino mabunga na bino.”+ 26  *—— 27  Bakómaki lisusu na Yerusaleme. Mpe ntango azalaki kotambola na tempelo, banganga-nzambe bakonzi mpe bakomeli ná bankulutu bayaki 28  mpe balobaki na ye: “Bokonzi nini ozali na yango ya kosala makambo oyo? To nani apesi yo bokonzi oyo ya kosala makambo yango?”+ 29  Yesu alobaki na bango: “Nakotuna bino motuna moko. Soki boyanoli ngai, ngai mpe nakoyebisa bino na bokonzi nini nazali kosala makambo oyo. 30  Batisimo ya Yoane+ eutaki na likoló to epai ya bato? Bóyanola ngai.”+ 31  Bongo babandaki kolobana bango na bango: “Soki tolobi: ‘Na likoló,’ akoloba: ‘Bongo mpo na nini bondimelaki ye te?’ 32  Kasi soki tomeki koloba: ‘Epai ya bato’?” Bazalaki kobanga ebele wana ya bato, mpo bango nyonso bazalaki komona ete Yoane azalaki mpenza mosakoli.+ 33  Na yango, bazongiselaki Yesu ete: “Toyebi te.” Bongo Yesu alobaki na bango: “Ngai mpe nakoyebisa bino te na bokonzi nini nazali kosala makambo oyo.”

Maloba na nse

Talá Ap. A5.
Talá Ap. A3.