Epai ya Baroma 16:1-27

  • Paulo asɛngi báyamba Foebe, mosaleli ya lisangá (1, 2)

  • Mbote epai ya Bakristo ya Roma (3-16)

  • Likebisi mpo na bato oyo bakɔtisaka bokabwani (17-20)

  • Mbote oyo euti epai ya baninga ya mosala ya Paulo (21-24)

  • Sikoyo sekele mosantu emonisami (25-27)

16  Nazali kosɛnga bino ete bóyamba* Foebe, ndeko na biso ya mwasi, oyo azali mosaleli ya lisangá oyo ezali na Kenkrea,+  bóyamba ye na kati ya Nkolo na ndenge oyo ebongi na basantu. Bósalisa ye na likambo nyonso oyo akozala na mposa na yango,+ mpo ye mpe asungaki bato mingi, ata ngai mpe.  Bópesa mbote na Priska ná Akila,+ baninga na ngai ya mosala na kati ya Kristo Yesu,  oyo batyaki bomoi na bango na likama mpo na ngai,+ kaka ngai moko te kasi mpe masangá nyonso ya bikólo mosusu tozali na botɔndi epai na bango.  Mpe bópesa mbote na lisangá oyo ezali na ndako na bango.+ Bópesa mbote na ndeko na ngai ya bolingo Epenete, oyo azali na kati ya bato ya liboso* oyo bakómaki bayekoli ya Kristo na Azia.  Bópesa Maria mbote, oyo asalaki mosala makasi mpo na bino.  Bópesa Andronikusi mpe Yuniasi mbote, mpo bazali bandeko ya libota na ngai+ mpe bakangami lokola ngai. Bantoma bayebi bango malamu mpe baumeli mingi na bomoko na Kristo koleka ngai.  Bópesa mbote na Ampliatusi, oyo azali ndeko na ngai ya bolingo na kati ya Nkolo.  Bópesa mbote na Urbano moninga na biso ya mosala na kati ya Kristo, mpe na ndeko na ngai ya bolingo Stakisi. 10  Bópesa Apelesi mbote, moto oyo andimamá na kati ya Kristo. Bópesa bato ya ndako ya Aristobule mbote. 11  Bópesa Herodione mbote, moto ya libota na ngai. Bópesa mbote na bato ya ndako ya Narsise oyo bazali na kati ya Nkolo. 12  Bópesa Trifene ná Trifoze mbote, basi oyo bazali kosala mosala makasi na kati ya Nkolo. Bópesa Persisi mbote, ndeko na biso ya bolingo, mpo asalaki mosala makasi na kati ya Nkolo. 13  Bópesa mbote na Rufusi, moto oyo aponami na kati ya Nkolo. Bópesa mpe mama na ye mbote, oyo azali mpe lokola mama na ngai. 14  Bópesa mbote na Asinkrite, Filegone, Hermesi, Patrobasi, Hermasi mpe bandeko oyo bazali elongo na bango. 15  Bópesa mbote na Filologe mpe na Yulia, Nere mpe na ndeko na ye ya mwasi, na Olimpasi mpe na bato nyonso ya Nzambe* oyo bazali elongo na bango. 16  Bópesana mbote na koyambana.* Masangá nyonso ya Kristo epesi bino mbote. 17  Bandeko, sikoyo nazali kolendisa bino ete, bókeba na bato oyo bakɔtisaka bokabwani mpe makambo oyo ebɛtisaka libaku oyo eyokani te na mateya oyo boyekolaki. Bóboya kozala elongo na bango.+ 18  Mpo bato yango bazali baombo ya Nkolo na biso Kristo te, kasi bazali baombo ya bamposa na bango moko;* bazali kokosa bato na maloba sukali mpe na maloba ya kokumisakumisa. 19  Kasi moto nyonso ayebi ete botosaka mpe nazali na esengo mpenza mpo na yango. Nalingi bózala bato ya bwanya mpe bósala oyo ezali malamu, kasi bózala na ngambo te mpe bóboya mabe.+ 20  Mosika te, Nzambe oyo apesaka kimya akopanza Satana+ na nse ya makolo na bino. Nkolo na biso Yesu amonisela bino boboto monene na ye. 21  Timote moninga na ngai ya mosala apesi bino mbote, ná Lukiusi, Yasona mpe Sosipatere bato ya libota na ngai.+ 22  Ngai Tertiusi, moto nakomi mokanda oyo, napesi bino mbote na kati ya Nkolo. 23  Gayusi,+ moto oyo ayambi ngai ná lisangá mobimba, apesi bino mpe mbote. Eraste mobombi-mosolo* ya engumba apesi bino mbote, ná Kwartusi ndeko na ye. 24 *⁠—— 25  Nzambe akoki kokómisa bino makasi na nzela ya nsango malamu oyo nazali kosakola mpe na nzela ya mosala ya kosakola oyo etali Yesu Kristo. Nsango yango emonisami na nzela ya sekele mosantu+ oyo ebombamaki ntango molai mpenza, 26  kasi emonisami sikoyo epai na biso mpe eyebisami na nzela ya makomi ya basakoli. Nzambe na biso ya seko apesi mitindo ete eyebisama na kati ya bikólo nyonso mpo bámonisa kondima mpe bátosa ye; 27  Nzambe, oyo kaka ye moko nde azali moto ya bwanya,+ azwa nkembo na nzela ya Yesu Kristo libela na libela. Amen.

Maloba na nse

To, “Nazali kolakisa bino.”
Lil., “mbuma ya liboso.”
Lil., “basantu nyonso.”
To, “na lipwɛpwɛ mosantu.”
To, “mabumu na bango moko.”
To, “kapita.”
Talá Ap. A3.