Epai ya Baroma 15:1-33

  • Bóyambanaka ndenge Kristo asalaki (1-13)

  • Paulo, mosaleli epai ya bikólo (14-21)

  • Paulo azali kobongisa mobembo na ye (22-33)

15  Kasi, biso baoyo tozali makasi tosengeli komema bolɛmbu ya baoyo bazali makasi te.+ Mpe tómisepelisa biso moko te.+  Mokomoko na biso asengeli koluka kosepelisa mozalani na ye mpe kosalela ye malamu mpo alendisa ye.+  Kutu Kristo asalaki makambo te mpo na komisepelisa.+ Kaka ndenge ekomamá ete: “Kosambwisa ya baoyo bazali kosambwisa yo ekweli ngai.”+  Mpo makambo nyonso oyo ekomamaki kala ekomamaki mpo na koteya biso,+ mpo tózwa elikya na nzela ya ezaleli na biso ya koyika mpiko+ mpe na libɔndisi oyo euti na Makomami.+  Tiká ete Nzambe apesa bino ezaleli yango ya koyika mpiko mpe libɔndisi. Apesa bino nyonso makanisi lokola oyo Kristo Yesu azalaki na yango,  na ndenge yango bokozala na bomoko+ wana bozali kokumisa Nzambe, oyo azali Tata ya Nkolo na biso Yesu Kristo.  Yango wana, bóyambanaka+ ndenge Kristo mpe ayambaki bino,+ mpo na nkembo ya Nzambe.  Nazali koloba ete Kristo akómaki mosaleli ya Bayuda*+ mpo na komonisa ete Nzambe alobaka solo mpe kondimisa bilaka oyo Nzambe apesaki bankɔkɔ na bango,+  mpe mpo bikólo mosusu bákumisa Nzambe mpo na motema mawa na ye.+ Kaka ndenge ekomamá ete: “Yango wana nakondima yo polele kati na bikólo mpe nakoyemba mpo na kosanzola nkombo na yo.”+ 10  Mpe lisusu Nzambe alobaki ete: “Bósepela, bino bikólo, elongo na bato na ye.”+ 11  Mpe lisusu ete: “Bósanzola Yehova,* bino bikólo nyonso, mpe bato ya mikili nyonso básanzola ye.”+ 12  Mpe lisusu Yisaya alobi ete: “Mosisa ya Yese akozala,+ ye moto oyo akobima mpo na koyangela bikólo;+ bikólo ekotyela ye elikya.”+ 13  Nzambe oyo apesaka elikya atondisa bino na esengo mpe na kimya nyonso wana bozali kotyela ye motema. Ɛɛ bótonda na elikya na nguya ya elimo santu.+ 14  Bandeko, nandimi ete bozali mpe pene ya kosala makambo ya malamu, bozali na boyebi mpe bozali na likoki ya koteyana.* 15  Nzokande, nakomeli bino polelepolele mwa makambo mosusu, mpo na kokundwela bino yango lisusu, mpo na boboto monene oyo Nzambe amoniselaki ngai. 16  Nazali mosaleli ya Kristo Yesu epai ya bikólo.+ Nazali kosala mosala mosantu ya kopalanganisa nsango malamu ya Nzambe,+ mpo bikólo wana ekóma likabo oyo ezali kosepelisa Nzambe, likabo oyo esantisami mpo na ye na nzela ya elimo santu. 17  Nazali na esengo ya kozala moyekoli ya Kristo Yesu mpe kosala mosala ya Nzambe. 18  Nakolobela ata likambo moko te oyo ngai moko nasali, kasi kaka oyo Kristo asali mpe alobi na nzela na ngai mpo na kosalisa bato ya bikólo mosusu bátosa ye, 19  mpo na nguya ya bilembo mpe makamwisi*+ oyo elimo ya Nzambe esali. Na ndenge yango, kobanda na Yerusaleme tii na Ilirikume nasakoli malamumalamu mpenza nsango malamu etali Kristo.+ 20  Ɛɛ, na ndenge yango nde nazwaki mokano ya kosakola te nsango malamu esika bato bayoká nkombo ya Kristo, noki natonga likoló ya moboko ya moto mosusu; 21  kasi, kaka ndenge ekomamá ete: “Baoyo bayebisá bango te makambo etali ye bakomona ye, mpe baoyo bayoki te bakokanga ntina.”+ 22  Ezali lisusu mpo na yango nde mbala mingi nazwaki nzela te ya kokóma epai na bino. 23  Kasi sikoyo nasilisi mosala na ngai ya kosakola na bitúká oyo, mpe uta bambula mingi* nazali na mposa makasi ya koya epai na bino. 24  Na yango ntango nakokende na Espanye, nazali na elikya ya komona bino. Nsima ya kolekisa mwa ntango elongo na bino, nazali na elikya ete bokokende kotika ngai na nzela mpo nakende na Espanye. 25  Kasi sikoyo nalingi kokende na Yerusaleme mpo na kosalela basantu.+ 26  Bandeko oyo bazali na Masedonia mpe na Akaya basepeli kopesa likabo epai ya babola oyo bazali na kati ya bato ya Nzambe* na Yerusaleme.+ 27  Ya solo, basepeli kosala bongo, kasi bazalaki na nyongo ya basantu oyo bazali na Yerusaleme; mpo lokola bikólo bazwi biloko ya elimo epai na bango, bikólo yango bazali mpe na nyongo ya kosalela bango na biloko na bango ya kobikela.+ 28  Bongo ntango nakosilisa kopesa bango likabo* yango, nakoleka epai na bino ntango nakokende na Espanye. 29  Lisusu, nayebi ete ntango nakoya epai na bino, nakoya na ebele ya mapamboli oyo euti epai ya Kristo. 30  Bandeko, lokola tozali na kondima epai ya Nkolo na biso Yesu Kristo, mpe nguya ya Nzambe esali ete tólingana, bóbondela Nzambe na molende mpo na ngai ndenge nazali kosala.+ 31  Mpo bato oyo bazali na kondima te, oyo bazali na Yudea, básala ngai mabe te+ mpe basantu oyo bazali na Yerusaleme bándima mosala oyo nakosalela bango.+ 32  Bongo soki ezali mokano ya Nzambe, nakoya epai na bino na esengo mpe tokolendisana. 33  Nzambe oyo apesaka kimya azala na bino nyonso.+ Amen.

Maloba na nse

Lil., “Baoyo bakatamá ngenga.”
Talá Ap. A5.
To, “ya kopesana toli.”
To, “makamwisi oyo ezali komonisa makambo oyo ekoya.”
To mbala mosusu, “mwa bambula.”
Lil., “basantu.”
Lil., “mbuma.”