Epai ya Baroma 11:1-36

  • Nzambe aboyi Yisraele nyonso te (1-16)

  • Ndakisa ya nzete ya olive (17-32)

  • Bwanya ya Nzambe ezali mingi mpenza (33-36)

11  Yango wana, nazali kotuna: Nzambe abwakaki nde bato na ye?+ Te, ata moke te! Mpo ngai mpe nazali Moyisraele, mwana* ya Abrahama, na libota ya Benyamina.  Nzambe abwakaki bato na ye te, oyo ye andimaki libosoliboso.+ Boyebi nde te oyo makomami elobi mpo na Eliya, ntango afundaki Yisraele epai ya Nzambe?  “Yehova,* babomi basakoli na yo, bakweisi bitumbelo na yo, natikali kaka ngai moko, mpe sikoyo bazali koluka koboma ngai.”*+  Kasi, Nzambe apesaki ye eyano nini? “Natiki mibali 7 000 mpo na ngai moko oyo bafukameli Baala te.”+  Ndenge moko mpe na eleko oyo, ezali na bato oyo batikali,+ baoyo baponami mpo na boboto monene.  Nzokande soki ezali mpo na boboto monene,+ ezali lisusu mpo na misala te;+ soki bongo, boboto monene ezali lisusu boboto monene te.  Sikoyo tóloba nini? Eloko oyo Yisraele azali mpenza koluka azwaki yango te, kasi bato oyo baponami bazwaki yango.+ Bamosusu nyonso baboyaki koyoka;*+  kaka ndenge ekomamá ete: “Tii mokolo ya lelo mpenza, Nzambe apesi bango elimo ya mpɔngi makasi,+ miso ya komona te mpe matoi ya koyoka te.”+  Lisusu, Davidi alobi ete: “Mesa na bango ekóma motambo, eloko oyo ebɛtisaka libaku mpe etumbu mpo na bango; 10  miso na bango ekóma molili mpo bámona te, mpe gumbá bango mokɔngɔ ntango nyonso.”+ 11  Nazali kotuna: Ntango Bayuda babɛtaki libaku, bakweaki tii na libebi? Te, ata moke te! Kasi na libaku oyo babɛtaki, bato ya bikólo mosusu bazwaki lobiko. Mpe yango esalaki ete Bayuda báyoka zuwa.+ 12  Nzokande soki libaku oyo babɛtaki epesi mapamboli na mokili, mpe kokita na bango epesi bato ya bikólo mapamboli,+ bongo motángo na bango mobimba ekopesa mapamboli mingi koleka te! 13  Sikoyo nazali koloba na bino bato ya bikólo. Lokola nazali ntoma ya bikólo,+ nakumisaka mosala na ngai,*+ 14  mpo nayeba na ndenge moko to mosusu, soki nakoki koyokisa bato ya ekólo na ngai zuwa mpo nabikisa bato mosusu na kati na bango. 15  Kobwakama na bango+ esalisi bato mosusu na mokili bákóma na boyokani na Nzambe. Sikoyo soki andimi bango bázonga, ekozala lokola bakufaki mpe bazongi na bomoi. 16  Lisusu, soki ndambo ya pɔtɔpɔtɔ ya farini oyo bapesi lokola likabo ya mbuma ya liboso ezali mosantu, pɔtɔpɔtɔ mobimba ya farini mpe ezali bongo; mpe soki mosisa ezali mosantu, bitape mpe ezali bongo. 17  Nzokande, soki bitape mosusu ekatamaki mpe yo, atako ozali nzete ya olive ya zamba, obakamaki na yango mpe okómaki kozwa bolamu na mosisa oyo eleisaka nzete ya olive, 18  kozala na lolendo te epai ya bitape. Nzokande, soki ozali komikumisa liboso na yango,+ kobosana te ete yo omemi mosisa te, kasi mosisa nde ememi yo. 19  Bongo okoloba: “Bakataki bitape mpo ngai nabakama.”+ 20  Ezali ya solo! Bakataki yango mpo ezalaki na kondima te,+ kasi yo ozali kotɛlɛma mpo na kondima.+ Kozala na lolendo te, kasi zalá nde na kobanga. 21  Mpo soki Nzambe atikaki te bitape na yango mpenza, akotika mpe yo te. 22  Yango wana, talá ete Nzambe azali boboto+ mpe apesaka etumbu. Azali kopesa etumbu epai ya baoyo bakweaki+ to bazangaki kondima. Kasi Nzambe azali na boboto epai na yo, ntango nyonso oyo okotikala na boboto na ye; soki bongo te, yo mpe okokatama. 23  Bango mpe, soki batiki kozala bato oyo bazangi kondima, bakobakama,+ mpo Nzambe akoki kobaka bango lisusu. 24  Mpo soki yo bakataki yo na nzete ya olive ya zamba mpenza mpe babakaki yo na nzete ya olive ya elanga atako esengelaki kozala bongo te, bongo bitape ya nzete yango mpenza ekobakama malamu koleka na nzete na yango moko ya olive te? 25  Bandeko, nalingi te ete bino bózanga boyebi ya sekele mosantu oyo,+ mpo bózala bato ya mayele na miso na bino moko te: bato mosusu ya Yisraele bakómi motó makasi tii motángo mobimba ya bato ya bikólo ekokɔta, 26  mpe na ndenge yango Yisraele mobimba ekobika.+ Kaka ndenge ekomamá ete: “Mosikoli* akouta na Siona+ mpe akolongola epai ya Yakobo misala ya kotyola Nzambe. 27  Mpe wana ezali kondimana na ngai ná bango,+ ntango nakolongola masumu na bango.”+ 28  Ya solo, na kotalela nsango malamu bazali banguna mpo na bolamu na bino; kasi na kotalela kopona oyo Nzambe aponi, bazali bato oyo Nzambe alingi mpo na bankɔkɔ na bango.+ 29  Mpo Nzambe akoyoka mawa te mpo na makabo oyo apesi mpe kobenga oyo abengi. 30  Mpo kaka ndenge bozalaki kotosa Nzambe te na ntango ya kala,+ kasi sikoyo ayokeli bino mawa+ mpo na kozanga botosi ya Bayuda,+ 31  ndenge wana nde bango mpe sikoyo batosi te mpe ayokeli bino mawa, mpo ayokela mpe bango moko mawa sikoyo. 32  Mpo Nzambe akangi bango nyonso na bolɔkɔ ya kozanga botosi,+ mpo ayokela bango nyonso mawa.+ 33  Ee bomɛngo* ya Nzambe mpe bwanya na ye mpe boyebi na ye ezali mingi mpenza! Tokoki kokanga ntina ya bikateli na ye ya lisambisi te mpe banzela na ye ekoki koyebana te! 34  Mpo “nani ayebi makanisi ya Yehova,* to nani akómá mopesi-toli na ye”?+ 35  To, “Nani akabelá ye liboso, mpo azongisela ye?”+ 36  Mpo biloko nyonso euti na ye mpe na nzela na ye mpe mpo na ye. Azwa nkembo libela na libela. Amen.

Maloba na nse

Lil., “momboto.”
Talá Ap. A5.
To, “molimo na ngai.”
Lil., “Mitema ya baoyo batikali ekómaki makasi.”
To, “napesaka mosala na ngai nkembo.”
To, “Mobikisi.”
To, “bokabi.”
Talá Ap. A5.