Epai ya Baebre 11:1-40

  • Ndimbola ya kondima (1, 2)

  • Bandakisa ya kondima (3-40)

    • Moto akoki kosepelisa Nzambe te soki azangi kondima (6)

11  Kondima ezali ezaleli ya kozela na motema mobimba biloko oyo ozali kolikya kozwa,+ ezali elembeteli oyo ezali komonisa bosolo ya makambo oyo ezali komonana te.  Mpo na nzela na yango, litatoli epesamaki mpo na bato ya kala* ete Nzambe asepelaki na bango.  Na kondima, tozali kososola ete na liloba ya Nzambe biloko oyo ezali na molɔ́ngɔ́* ebongisamaki, yango wana oyo ezali komonana euti na biloko oyo ezali komonana te.  Na kondima, Abele apesaki Nzambe mbeka ya motuya monene koleka oyo ya Kaina,+ mpe na nzela ya kondima yango azwaki litatoli ete azali moto ya sembo,* mpo Nzambe andimaki* makabo na ye;+ mpe atako akufá, azali kaka koloba+ na nzela ya kondima na ye.  Na kondima, Enoka+ amemamaki esika mosusu mpo amona liwa te, mpe amonanaki ata esika moko te mpo Nzambe amemaki ye esika mosusu;+ mpo liboso amemama, azwaki litatoli ete asepelisaki mpenza Nzambe.  Kutu, soki moto azali na kondima te akoki kosepelisa Nzambe ata moke te, mpo moto oyo azali kopusana epai ya Nzambe asengeli kondima ete ye azali mpe akómaka moto oyo apesaka mbano na baoyo bazali koluka ye na mposa makasi.+  Na kondima, Noa,+ nsima ya kozwa likebisi ya Nzambe mpo na makambo oyo emonanaki naino te,+ abangaki Nzambe mpe atongaki masuwa+ mpo na kobikisa libota na ye; mpe na kondima na ye, amonisaki ete mokili oyo ebongi kobebisama,+ mpe akómaki mozwi-ya-libula ya bosembo* oyo euti na kondima.  Na kondima, Abrahama+ atosaki ntango Nzambe asɛngaki ye abima, akendaki na esika oyo asengelaki kozwa libula; akendaki atako ayebaki te epai wapi azalaki kokende.+  Na kondima, afandaki mopaya na mokili ya elaka lokola nde na mokili ya bopaya,+ afandaki na bahema+ elongo na Yisaka ná Yakobo, bazwi-ya-libula ya elaka moko wana elongo na ye.+ 10  Mpo azalaki kozela engumba oyo ezali na miboko ya solosolo, engumba oyo Nzambe ye moko asali mpe atongi.+ 11  Na kondima mpe, Sara azwaki nguya ya kozwa zemi ya mwana,* atako alekaki mbula ya kobota,+ mpo atalelaki moto oyo apesaki elaka ete azali sembo.* 12  Yango wana na moto kaka moko oyo tokoki koloba ete azalaki mokufi,+ bana babotamaki+ ebele lokola minzoto ya likoló mpe lokola zɛlo oyo ezalaka pembeni ya mbu, bakokaki kotángama te.+ 13  Bango nyonso bakufaki na kati ya kondima, atako bilaka yango ekokisamaki te na ntango na bango;+ kasi bamonaki yango na mosika+ mpe basepelaki na yango mpe basakolaki polele ete bazali bapaya mpe bato oyo bafandi na mokili yango mpo na ntango mokuse. 14  Mpo baoyo bazali koloba ndenge wana bazali komonisa polele ete bazali koluka mpenza esika na bango moko. 15  Nzokande, soki bazalaki kaka kokanisakanisa esika oyo bautaki,+ mbɛlɛ bazwaki libaku ya kozonga. 16  Kasi sikoyo bazali na mposa ya esika moko oyo eleki malamu, elingi koloba, esika oyo euti na likoló. Yango wana Nzambe azali koyokela bango nsɔni te, ete abengama Nzambe na bango,+ mpo abongiseli bango engumba.+ 17  Na kondima, Abrahama, ntango amekamaki,+ ezali lokola asilaki kokaba Yisaka mbeka. Moto wana oyo azwaki bilaka na esengo alingaki kokaba mwana na ye kaka moko* mbeka,+ 18  atako elobamaki epai na ye ete: “Oyo ekobengama libota* na yo ekoya na nzela ya Yisaka.”+ 19  Kasi atalelaki Nzambe ete akokaki kosekwisa ye,* mpe azwaki ye uta na liwa na ndenge ya elilingi.+ 20  Na kondima mpe, Yisaka apambolaki Yakobo+ ná Esau+ mpo na makambo oyo esengelaki koya. 21  Na kondima, Yakobo, ntango akómaki pene na liwa,+ apambolaki mwana mokomoko ya Yozefe+ mpe asambelaki Nzambe wana agumbami na nsɔngɛ ya lingenda na ye.+ 22  Na kondima, Yozefe, ntango akómaki na nsuka ya bomoi na ye, alobelaki kobima ya bana ya Yisraele mpe apesaki malako* mpo na mikuwa na ye.*+ 23  Na kondima, baboti ya Moize babombaki ye sanza misato nsima ya kobotama na ye,+ mpo bamonaki ete mwana yango azalaki kitoko+ mpe babangaki te etinda ya mokonzi.+ 24  Na kondima, Moize, ntango akolaki,+ aboyaki kobengama mwana ya mwana mwasi ya Farao,+ 25  aponaki konyokwama elongo na bato ya Nzambe na esika ya kozwa esengo ya ntango mokuse oyo euti na lisumu, 26  mpo atalelaki nsɔni ya Kristo lokola bomɛngo ya monene koleka biloko ya motuya ya Ezipito, mpo azalaki kotala na likebi mpenza epai mbano ekofutama. 27  Na kondima, alongwaki na Ezipito,+ kasi abangaki nkanda ya mokonzi te.+ Moise akobaki koyika mpiko na motema molai mpenza lokola nde azalaki komona Moto oyo amonanaka te.+ 28  Na kondima asalaki Elekeli mpe apakolaki makila na makonzí ya porte, mpo mobomi asala bana na bango ya liboso mabe te.*+ 29  Na kondima, bakatisaki Mbu Motane lokola nde na mabele oyo ekauki,+ kasi ntango Baezipito bamekaki kokatisa yango, mai emɛlaki bango.+ 30  Na kondima, bato batambolaki zingazinga ya bifelo ya Yeriko na boumeli ya mikolo nsambo mpe na nsima bifelo ekweaki.+ 31  Na kondima, Rahaba mwasi ya ndumba akufaki te elongo na baoyo bazangaki botosi, mpo ayambaki banɔngi na kimya.+ 32  Mpe nakoloba lisusu nini? Mpo ntango ekozanga ngai soki nalobeli lisusu Gideone,+ Barake,+ Samsone,+ Yefeta,+ Davidi+ mpe Samwele+ ná basakoli mosusu. 33  Na nzela ya kondima balongaki makonzi,+ basalaki makambo ya bosembo, bazwaki bilaka,+ bakangaki minɔkɔ ya bankɔsi,+ 34  basilisaki makasi ya mɔtɔ,+ bakimaki mino ya mopanga,+ bazalaki na bolɛmbu kasi bakómaki na nguya,+ bakómaki bilombe na etumba,+ bakimisaki mampinga ya basoda oyo babundisaki ekólo na bango.+ 35  Basi bazwaki bakufi na bango na lisekwa,+ kasi bato mosusu banyokwamaki makasi mpo bandimaki te kosikolama na nzela ya lisiko moko boye, mpo bázwa lisekwa moko oyo eleki malamu. 36  Ɛɛ, bamosusu bamekamaki na ndenge basɛkaki bango mpe babɛtaki bango fimbo, kutu koleka oyo wana, bakangamaki na minyɔlɔlɔ+ mpe na bolɔkɔ.+ 37  Babambaki bango mabanga,+ kondima na bango emekamaki, bakatamaki biteni mibale na sii, babomamaki na mopanga,+ bazalaki koyengayenga balati mposo ya bampate, mposo ya bantaba,+ bazalaki kokelela, kozwa bolɔzi,+ konyokwama;+ 38  mpe mokili ebongaki na bango te. Bazalaki kotelengana na bisobe, na bangomba, na mibenga+ mpe na mabulu ya mabele. 39  Nzokande bango nyonso, atako litatoli ya malamu epesamaki mpo na kondima na bango, bazwaki te eloko oyo elakamaki, 40  mpo Nzambe abongiselaki biso eloko moko ya malamu koleka,+ mpo bango bákómisama te bato ya kokoka kozanga biso.

Maloba na nse

To, “bankɔkɔ na biso.”
To, “ndenge makambo ebongisamá na molɔ́ngɔ́,” na Grɛki, aionas.
To, “moyengebene.” Talá Ndimbola ya maloba.
To, “Nzambe apesaki litatoli ndenge andimaki.”
To, “boyengebene.” Talá Ndimbola ya maloba.
Lil., “momboto.”
To, “abongi kotyelama motema.”
Lil., “mwana na ye se moko oyo abotamaki.”
Lil., “momboto.”
Lil., “kolamwisa ye uta na bakufi.”
To, “mpo na kokundama na ye.”
To, “etinda.”
Lil., “asimba bana na bango ya liboso te.”