Epai ya Baebre 10:1-39

  • Bambeka ya banyama ekoki ata moke te (1-4)

    • Mibeko ezali elili (1)

  • Mbeka ya Yesu epesamaki mbala moko mpo na libela (5-18)

  • Nzela ya kokɔta ya sika mpe ya bomoi (19-25)

    • “Tótika te koyanganaka na makita na biso” (24, 25)

  • Likebisi mpo na lisumu oyo esalemi na nko (26-31)

  • Kotya motema mpe kondima ezali na ntina mpo na koyika mpiko (32-39)

10  Mpo lokola Mibeko ezali kaka elili+ ya makambo malamu oyo ekoya,+ kasi bosolo mpenza ya makambo te, na bambeka wana kaka oyo bazali ntango nyonso kopesa mbula na mbula, ekoki* ata moke te kokómisa baoyo bazali kopusana pene na Nzambe bato ya kokoka.+  Soki bongo, bambeka elingaki kopesama lisusu te, mpo soki kaka baoyo bazali kosala mosala mosantu bapɛtolami mbala moko, balingaki lisusu koyeba masumu te, boye te?  Kutu, bambeka wana ezali nde kokundola masumu mbula na mbula,+  mpo makila ya bangɔmbɛ-mibali mpe ya bantaba ekoki kolongola masumu te.  Yango wana ntango ayei na mokili azali koloba ete: “‘Olingaki mbeka ná likabo te, kasi obongiselaki ngai nzoto.  Ondimaki te makabo ya kotumba mobimba mpe makabo mpo na lisumu.’+  Bongo nalobaki ete: ‘Talá! Nayei (ndenge ekomami na rulo* mpo na ngai) kosala mokano na yo, Ee Nzambe.’”+  Nsima ya koloba liboso ete: “Olingaki te mpe ondimaki te bambeka, makabo, makabo ya kotumba mobimba mpe makabo mpo na lisumu”—bambeka oyo ezali kopesama na kolanda Mibeko—  na nsima alobi ete: “Talá! Nayei kosala mokano na yo.”+ Alongoli eloko ya liboso mpo atya eloko ya mibale. 10  Na “mokano” yango+ biso tosantisami na likabo ya nzoto ya Yesu Kristo mbala moko mpo na libela.+ 11  Lisusu, nganga-nzambe nyonso atɛlɛmaka mokolo na mokolo mpo na kosala mosala mosantu*+ mpe mpo na kopesa bambeka wana kaka mbala na mbala,+ oyo ekoki ata moke te kolongola masumu nyonso.+ 12  Kasi moto wana apesaki mpo na libela mbeka moko kaka mpo na masumu mpe afandaki na lobɔkɔ ya mobali ya Nzambe,+ 13  banda ntango wana, azali kozela tii banguna na ye bakotyama lokola ebonga ya makolo na ye.+ 14  Mpo na likabo ya mbeka kaka moko akómisi baoyo bazali kosantisama bato ya kokoka+ mpo na libela. 15  Lisusu, elimo santu ezali mpe kotatola mpo na biso, mpo na nsima elobi ete: 16  “Yehova* alobi ete: ‘Talá kondimana oyo nakosala ná bango nsima ya mikolo yango. Nakotya mibeko na ngai na mitema na bango mpe nakokoma yango na makanisi na bango.’”+ 17  Na nsima elobi ete: “Mpe nakokanisa lisusu te masumu na bango mpe misala na bango ya kobuka mibeko.”+ 18  Nzokande epai balimbisi masumu wana, likabo mpo na lisumu ezali lisusu te. 19  Yango wana, bandeko, lokola tozali na mpiko ya kosalela nzela ya kokɔta na esika mosantu yango+ na lisalisi ya makila ya Yesu, 20  oyo ye afungolelaki biso* lokola nzela ya sika mpe ya bomoi oyo eleki na rido,+ elingi koloba, nzoto na ye, 21  mpe lokola tozali na nganga-nzambe moko monene oyo azali kokamba ndako ya Nzambe,+ 22  tópusana penepene na Nzambe na mitema oyo ezangi bokosi mpe na kondima nyonso, lokola mitema na biso epɛtolami* na lisosoli ya mabe+ mpe nzoto na biso esukolami na mai ya pɛto.+ 23  Tólobelaka elikya na biso polelepolele mpe tótengatenga te,+ mpo moto oyo apesaki elaka azali sembo. 24  Mpe tótyelanaka likebi* mpo tólendisana mpo tózala na bolingo mpe tósala misala ya malamu,+ 25  tótika te koyanganaka na makita na biso,+ ndenge bamosusu basalaka, kasi tólendisanaka,+ mpe tósalaka bongo mingi koleka awa tozali komona mokolo yango ezali kopusana.+ 26  Mpo soki tozali na momeseno ya kosala lisumu na nko nsima ya kozwa boyebi ya sikisiki ya solo,+ mbeka mosusu ezali te mpo na masumu,+ 27  kasi tozali kaka kozela lisambisi moko ya nsɔmɔ mpe nkanda moko ya makasi oyo ekozikisa batɛmɛli.+ 28  Moto nyonso oyo atyoli Mobeko ya Moize akufaka na litatoli ya bato mibale to misato, mpe bayokelaka ye mawa te.+ 29  Bokanisi nini mpo na moto oyo anyati Mwana ya Nzambe mpe oyo amoni mpamba makila ya kondimana+ oyo basantisaki ye na yango, mpe oyo afingi elimo ya boboto monene mpe atyoli yango; asengeli te kozwa etumbu makasi koleka?+ 30  Mpo toyebi moto oyo alobaki ete: “Kozongisa mabe ezali likambo na ngai; ngai nde nakozongisa mabe.” Mpe lisusu ete: “Yehova* akosambisa bato na ye.”+ 31  Ezali likambo ya nsɔmɔ kokwea na mabɔkɔ ya Nzambe ya bomoi. 32  Nzokande, bókanisa ntango nyonso mikolo ya kala oyo, nsima ya kongɛngisama,+ boyikaki mpiko na etumba moko monene elongo na bampasi. 33  Na bantango mosusu, bafingaki bino mpe banyokolaki bino liboso ya bato* mpe na bantango mosusu, bonyokwamaki elongo na baoyo bazalaki kokutana na makambo wana. 34  Mpo boyokelaki baoyo bazalaki na bolɔkɔ mawa mpe bondimaki na esengo bato bápunza biloko na bino,+ mpo boyebaki ete bozali na eloko moko ya malamu koleka mpe oyo eumelaka.+ 35  Yango wana, bótika te mpiko na bino,* mpo na nzela na yango bokozwa mbano monene.+ 36  Mpamba te bosengeli kozala na ezaleli ya koyika mpiko,+ mpo nsima ya kosala mokano ya Nzambe, bózwa eloko oyo alakaki. 37  Mpo etikali “mwa ntango moke mpenza,”+ mpe “moto oyo azali koya akoya mpe akoumela te.”+ 38  “Kasi moto na ngai ya sembo akozala na bomoi mpo na kondima,”+ mpe “soki azongi nsima, nakosepela na ye te.”*+ 39  Nzokande biso tozali te bato oyo bazongaka nsima mpo na libebi,+ kasi tozali nde bato oyo bazali na kondima mpo na kobatela bomoi* na biso.

Maloba na nse

To mbala mosusu, “bato bakoki.”
Lil., “rulo ya buku.”
To, “mosala mpo na bolamu ya bato nyonso.”
Talá Ap. A5.
Lil., “abandiselaki biso.”
Lil., “emwangisami,” elingi koloba, bamwangiseli yango makila ya Yesu.
To, “tómibanzabanzaka mpo na basusu.”
Talá Ap. A5.
Lil., “liboso ya bato lokola na esika ya masano.”
Lil., “koloba polele mpe na bosembo.”
To, “molimo na ngai ekosepela na ye te.”
To, “molimo.”