Mokanda ya mibale epai ya Bakorinti 7:1-16

  • Tómipɛtola na mbindo (1)

  • Esengo ya Paulo mpo na Bakorinti (2-4)

  • Tito amemi nsango ya malamu (5-7)

  • Mawa oyo esepelisaka Nzambe mpe kobongola motema (8-16)

7  Na yango, lokola tozali na bilaka wana,+ bandeko ya bolingo, tómipɛtola na eloko nyonso oyo ekómisaka nzoto mpe elimo mbindo,+ tómonisaka ete tozali kobanga Nzambe mpo bosantu na biso ekóma ya kokoka.  Bópesa biso esika na mitema na bino.+ Tosaleli moto mabe te, tobebisi moto te, tolyeli moto te.+  Nazali koloba bongo te mpo na kokweisa bino. Mpo nautaki koloba yango liboso ete ezala tozali na bomoi to tokufi bozali na kati ya mitema na biso.  Nazali koloba na bino polele mpenza mpe na bosembo. Nazali komikumisa mingi mpo na bino. Nabɔndisami mingi mpenza, natondi na esengo mingi na mpasi nyonso oyo tozali komona.+  Ya solo, ntango tokómaki na Masedonia,+ topemaki te,* tokobaki konyokwama na ndenge nyonso—ezalaki na bitumba libándá, kobanga na kati.  Kasi Nzambe, oyo abɔndisaka baoyo balɛmbi nzoto,+ abɔndisaki biso na kozala ya Tito;  kaka na kozala na ye te, kasi mpe na libɔndisi oyo azwaki epai na bino, mpo ayebisaki biso mposa makasi oyo bozali na yango ya komona ngai lisusu, mawa makasi na bino mpe likebi* na bino epai na ngai; bongo nasepelaki mingi lisusu koleka.  Yango wana ata soki nayokisaki bino mawa na mokanda na ngai,+ nazali koyoka mpasi te mpo na yango. Ata soki na ebandeli nayokaki mpasi mpo na yango, (lokola mokanda yango eyokisaki bino mawa, atako mpo na mwa ntango moke kaka),  sikoyo nazali kosepela, kaka te mpo boyokaki mawa, kasi mpo boyokaki mawa tii na kobongola motema. Mpo boyokaki mawa oyo esepelisaka Nzambe, na yango likambo moko te ya mabe ezwaki bino mpo na biso. 10  Mpo mawa oyo esepelisaka Nzambe ememaka na kobongola motema mpo na lobiko mpe mpo na yango moto akoyoka mawa te na nsima;+ kasi mawa ya mokili ebotaka liwa. 11  Ezali polele ete boyoki mawa oyo Nzambe alingaka mpe mpo na yango bosali milende mingi, bopɛtoli bankombo na bino, boyokaki nkanda mpo na mabe oyo esalemaki, bobangaki Nzambe, bozalaki na mposa ya kobongola motema, bosalelaki Nzambe na motema na bino, bobongisaki mabe oyo esalemaki,+ eloko nyonso esalemaki na ndenge oyo ebongi mpo na kosilisa likambo yango. 12  Soki nakomelaki bino, nasalaki yango te mpo na moto oyo asalaki mabe,+ to mpo na moto oyo basalelaki mabe, kasi nakomelaki bino mpo na komona soki bokomonisa mpenza liboso ya Nzambe ete bozalaki na mposa makasi ya koyoka biso. 13  Yango wana biso tobɔndisami. Kasi, longola kobɔndisama na biso, tosepelaki lisusu mingi koleka mpo na esengo ya Tito, mpamba te bino nyonso bobɔndisaki ye. 14  Mpo ata soki nakumisaki bino epai na ye, nayokisami nsɔni te; kasi kaka ndenge makambo nyonso oyo toyebisaki bino ezalaki ya solo, ndenge moko mpe komikumisa na biso liboso ya Tito emonani ete ezali ya solo. 15  Lisusu, bolingo na ye ya motema mpo na bino ekómi lisusu makasi, ntango azali kokanisa botosi na bino nyonso,+ ndenge boyambaki ye na kobanga mpe na kolɛnga. 16  Nazali kosepela mpo nazali kotyela bino motema na makambo nyonso.*

Maloba na nse

Lil., “mosuni na biso epemaki te.”
Lil., “molende.”
To mbala mosusu, “nakoki kozala na mpiko mpenza mpo na bino.”