Mokanda ya liboso epai ya Timote 6:1-21

  • Baombo basengeli kopesa bankolo na bango lokumu (1, 2)

  • Bateyi ya lokuta mpe bolingo ya mbongo (3-10)

  • Malako oyo bapesi na moto ya Nzambe (11-16)

  • “Bázala bazwi na misala ya malamu” (17-19)

  • “Batelá eloko oyo bapesaki yo” (20, 21)

6  Baoyo bazali baombo* bákoba kotalela bankolo na bango ete babongi na lokumu mpenza,+ mpo nkombo ya Nzambe mpe mateya na ye efingama te.+  Lisusu, baoyo bazali na bankolo oyo bazali bandimi bázanga te botosi epai na bango, kaka mpo bazali bandeko. Kutu, básalela bango lisusu nde malamu koleka, mpo baoyo bazali kozwa litomba na mosala na bango ya malamu bazali bandimi mpe bandeko ya bolingo. Kobá koteya makambo wana mpe kopesa bilendiseli wana.  Soki moto azali koteya liteya mosusu mpe azali kondima te malako oyo epesaka litomba,*+ oyo euti epai ya Nkolo na biso Yesu Kristo, mpe liteya oyo eyokani na ezaleli ya kokangama na Nzambe,+  moto yango avimbi na lolendo, azali kokanga ntina ya eloko ata moko te,+ akangamaka makasi na makanisi na ye* mpe atyaka ntembe na maloba.+ Makambo wana ebimisaka likunya, koswana, kotɔnga,* kokanisela bamosusu mabe,  kobimisa maloba mabe ntango nyonso mpo na makambo mikemike epai ya bato oyo makanisi na bango ebebá,+ bato oyo bazali na solo te, balingi komonisa ezaleli ya kokangama na Nzambe kaka mpo na kozwa litomba moko.+  Ya solo, soki moto akangami na Nzambe+ mpe azali kosepela na oyo azali na yango,* akozwa matomba mingi.  Mpo toyaki na eloko te na mokili mpe tokokende na eloko te.+  Yango wana, soki tozali na bilei mpe na elamba,* tósepela na biloko yango.+  Kasi bato oyo balingaka kaka kozala bazwi bakweaka na komekama, na motambo,+ na bamposa mingi ya bozoba mpe ya mabe, oyo ezindisaka bato na libebi mpe na likama.+ 10  Mpo bolingo ya mbongo ezali mosisa ya makambo mabe ya ndenge nyonso, mpe lokola bamosusu bakolisi bolingo wana babungi nzela, batiki kondima mpe bamitɔbɔlitɔbɔli na ebele ya bampasi.+ 11  Nzokande, Ee, yo moto ya Nzambe, kimá makambo wana. Kasi landá bosembo,* ezaleli ya kokangama na Nzambe, kondima, bolingo, koyika mpiko mpe boboto.+ 12  Bundá etumba ya malamu mingi ya kondima; simbá makasi bomoi ya seko oyo babengelaki yo mpe ondimaki polele liboso ya batatoli mingi. 13  Liboso ya Nzambe oyo abatelaka biloko nyonso na bomoi mpe liboso ya Kristo Yesu, motatoli oyo alobaki polele mpenza liboso ya Ponse Pilate,+ nazali kopesa yo mitindo 14  ete otosa mobeko yango na bopɛto mpe ofundama na likambo te tii komonana ya Nkolo na biso Yesu Kristo,+ 15  komonana oyo Nkumu ya esengo mpe kaka moko akolakisa na ntango na yango oyo etyamá. Azali Mokonzi ya baoyo bazali bakonzi mpe Nkolo ya baoyo bazali bankolo,+ 16  kaka ye moko nde akoki kokufa te,+ afandaka na pole oyo likoki ya kopusana penepene na yango ezali te,+ oyo moto moko te amoná mpe akoki komona te.+ Azwa lokumu ná nguya ya seko. Amen. 17  Pesá bazwi ya mokili oyo* mitindo ete bázala na lolendo te, mpe bátya elikya na bango te na bomɛngo oyo ekoki kobunga lelo to lobi,+ kasi nde epai ya Nzambe, oyo apesaka biso biloko ebele mpenza mpo tósepela.+ 18  Yebisá bango básala makambo ya malamu, bázala bazwi na misala ya malamu, bázala lobɔkɔ pɛtɛɛ, bato oyo bayebi kokaba,+ 19  bámibombela biloko ya motuya, elingi koloba, moboko malamu oyo bakotonga likoló na yango na mikolo oyo ezali koya,+ mpo básimba makasi bomoi ya solosolo.+ 20  Timote, batelá eloko oyo bapesaki yo,+ koyoka te bilobaloba ya mpamba oyo etɛmɛlaka Nzambe mpe makanisi oyo euti epai ya bato oyo bakanisaka ete bazali na boyebi, kasi “boyebi” na bango eyokani te na oyo ezali solo.+ 21  Lokola bamosusu bamonisaki na lolendo ete bazali na boyebi yango batiki kondima. Boboto monene ezala na bino.

Maloba na nse

Lil., “baombo na nse ya ekanganeli.”
To, “malako ya pɛto.”
To, “abɛli maladi ya kokangama na makanisi na ye.”
To, “maloba ya kofinga.”
Lil., “na ezaleli ya kosepela na oyo azali na yango.”
To, “libateli.” Lil., “eloko ya kozipa nzoto.”
To, “boyengebene.” Talá Ndimbola ya maloba.
To, “makambo ya ntango oyo.” Talá Ndimbola ya maloba.