Mokanda ya liboso ya Petro 2:1-25

  • Bózala na mposa makasi ya liloba (1-3)

  • Mabanga ya bomoi oyo batongeli ndako moko ya elimo (4-10)

  • Kozala bapaya na mokili oyo (11, 12)

  • Botosi oyo ebongi (13-25)

    • Kristo, ndakisa na biso (21)

2  Yango wana bólongola mabe nyonso,+ lokuta, bokosi, likunya mpe kotɔnga nyonso.  Lokola bana oyo babotami sika,+ bózala na mposa makasi ya mabɛlɛ ya pɛto* ya liloba ya Nzambe, mpo bókola mpe bóbika na nzela na yango,+  wana bosili komeka* ete Nkolo azali boboto.  Wana bozali koya epai na ye, libanga ya bomoi oyo bato babwaki+ kasi eponami, mpe ezali na motuya na miso ya Nzambe,+  bino moko mpe bozali lokola mabanga ya bomoi oyo bazali kotongela ndako moko ya elimo+ mpo bózala bonganga-nzambe moko mosantu, mpo na kopesa bambeka ya elimo+ oyo Nzambe akoki kondima na nzela ya Yesu Kristo.+  Mpo Likomami elobi boye: “Talá! Nazali kotya na Siona libanga moko oyo eponami, libanga moko ya ntina mingi ya moboko, oyo ezali na motuya, mpe moto oyo azali komonisa kondima na yango akoyoka nsɔni ata moke te.”*+  Na yango, azali na motuya nde epai na bino, mpamba te bozali bandimi; kasi epai ya baoyo bazali kondima te, “libanga oyo batongi-ndako babwakaki+ nde ekómi libanga monene ya ntina mingi ya ndako,”*+  “libanga oyo ebɛtisaka libaku mpe libanga oyo ekweisaka.”+ Bazali kobɛta libaku mpo baboyi kotosa liloba. Yango nde esengelaki kokómela bango.  Kasi bino bozali “libota oyo eponami, bonganga-nzambe moko ya bokonzi, ekólo moko mosantu,+ mpe bato oyo bakozala eloko ya Nzambe ye moko.+ Boponami mpo bósakola bizaleli malamu”+ ya Moto oyo abengaki bino bólongwa na molili, bókɔta na pole na ye ya kokamwa.+ 10  Mpo liboso bozalaki bato ya Nzambe te, kasi sikoyo bozali bato ya Nzambe;+ liboso bamoniselaki bino motema mawa te, kasi sikoyo bamoniseli bino motema mawa.+ 11  Bandeko ya bolingo, nazali kolendisa bino, bino baoyo bozali bapaya+ mpe bato oyo bafandi mpo na ntango mokuse, ete bókoba koboya bamposa ya mosuni,+ oyo ebundisaka bino.*+ 12  Bózala na bizaleli malamu na kati ya bikólo,+ mpo ete ntango bafundi bino ete bozali bato mabe, bámona misala na bino ya malamu,+ mpe na bongo, bápesa Nzambe nkembo na mokolo oyo akoya mpo na kotalatala. 13  Mpo na Nkolo, bótosaka boyangeli* nyonso ya bato,+ ezala mokonzi+ mpo azali likoló na bino, 14  to baguvɛrnɛrɛ mpo batindami na mokonzi mpo na kopesa basali-mabe etumbu, kasi kokumisa bato oyo basalaka malamu.+ 15  Mpo mokano ya Nzambe ezali ete bósalaka malamu mpo bókangisa monɔkɔ ya* bazoba, mpo balobaka kozanga koyeba.+ 16  Bózala lokola bato ya bonsomi,+ mpe bósalela bonsomi na bino te lokola eloko oyo ezali kozipa* makambo ya mabe,+ kasi lokola baombo ya Nzambe.+ 17  Bókumisa bato ya ndenge nyonso,+ bólinga lisangá mobimba ya bandeko,*+ bóbanga Nzambe,+ bókumisa mokonzi.+ 18  Basali bámikitisa liboso ya bankolo na bango na kobanga nyonso oyo ebongi na bango,+ kaka te baoyo ya malamu mpe ya boboto, kasi mpe baoyo ya matata. 19  Mpo ezali malamu ntango moto azali koyika mpiko na makambo ya mpasi* mpe komona mpasi atako asali mabe te mpo abatela lisosoli ya malamu liboso ya Nzambe.+ 20  Mpo litomba ezali wapi soki bazali kobɛta bino mpo bosali lisumu mpe bozali koyikela yango mpiko?+ Kasi soki bozali koyika mpiko na bampasi mpo bozali kosala malamu, ezali likambo ya malamu na miso ya Nzambe.+ 21  Ya solo, ezali na nzela yango nde bobengamaki, mpo Kristo mpe amonaki mpasi mpo na bino,+ atikeli bino ndakisa mpo bólanda matambe na ye malamumalamu.+ 22  Asalaki lisumu te,+ mpe lokuta ezwamaki na monɔkɔ na ye te.+ 23  Ntango bazalaki kofinga ye,*+ azongisaki kofinga te.+ Ntango azalaki komona mpasi,+ akanelaki moto te, kasi amitikaki na mabɔkɔ ya Moto oyo asambisaka+ na bosembo. 24  Ye moko amemaki masumu na biso+ na nzoto na ye moko likoló ya nzete,+ mpo tókoka kokufa na oyo etali* masumu mpe tózala na bomoi mpo na bosembo. Mpe “na nzela ya bampota na ye bino bobiki.”+ 25  Mpo bozalaki lokola bampate oyo ezali kobunga nzela,+ kasi sikoyo bozongeli mobateli*+ mpe mokɛngɛli ya milimo* na bino.

Maloba na nse

To, “mabɛlɛ oyo basangisi na eloko te.”
To, “komona.”
To, “akolɛmba nzoto ata moke te.”
To, “libanga ya litumu.” Lil., “motó ya litumu.”
To, “molimo.”
To, “ebongiseli.”
To, “bósukisa.”
To, “lokola ntina mpo na kosala.”
Lil., “bandeko nyonso.”
To, “mikakatano.”
To, “koloba na ye mabe.”
To, “kotika.”
To, “mobateli ya mpate.”
To, “bomoi.”