Mokanda ya liboso epai ya Bakorinti 9:1-27

  • Ndakisa oyo Paulo apesi lokola ntoma (1-27)

    • “Osengeli te kokanga ngɔmbɛ monɔkɔ” (9)

    • “Mawa na ngai soki nasakoli nsango malamu te!” (16)

    • Kokóma makambo nyonso epai ya bato nyonso (19-23)

    • Komonisa ezaleli ya komipekisa na nzela ya bomoi (24-27)

9  Nazali nde na bonsomi te? Nazali nde ntoma te? Namonaki nde Yesu Nkolo na biso te?+ Bozali nde mosala na ngai na kati ya Nkolo te?  Ata soki nazali ntoma te epai ya basusu, nazali mpenza bongo epai na bino. Bozali elembo oyo ezali kondimisa ete nazali ntoma ya Nkolo.  Kosamba na ngai epai ya baoyo bazali kotyola ngai yango oyo:  Tozali na lotomo* ya kolya mpe ya komɛla, boye te?  Tozali na lotomo ya kobala mwasi oyo azali mpe mokristo* mpe komema ye elongo na biso,+ ndenge bantoma mosusu, bandeko ya Nkolo+ mpe Kefa*+ bazali kosala yango, boye te?  Ezali kaka ngai ná Barnabasi+ nde tosengeli kosala mosala ya mosuni?  Nani oyo asalaka mosala ya soda mpe amifutaka kaka ye moko? Nani alonaka elanga ya vinyo mpe alyaka mbuma na yango te?+ To nani abatelaka etonga mpe amɛlaka ndambo ya miliki ya etonga yango te?  Nazali koloba makambo wana na kolanda makanisi ya bato te. Mibeko mpe elobaka makambo wana.  Mpo ekomamá na mobeko ya Moize ete: “Osengeli te kokanga ngɔmbɛ monɔkɔ ntango ezali kotutatuta mbuma.”+ Ezali kaka bangɔmbɛ nde Nzambe azali kotyela likebi? 10  Azali te koloba yango mpo na bolamu na biso? Yango ekomamaki mpenza mpo na bolamu na biso, ezala moto oyo azali kotimola elanga mpe moto oyo azali kotuta mbuma bango mibale bazali kosala mosala na elikya ya kozwa bilei* na eleko ya kobuka mbuma. 11  Soki toloni biloko ya elimo epai na bino, ezali nde likambo monene soki tobuki biloko ya mosuni epai na bino?+ 12  Soki bato mosusu bazali na lotomo yango likoló na bino, biso tozali nde na yango mingi koleka te? Atako bongo, tosaleli lotomo* yango te,+ kasi tozali nde koyika mpiko na makambo nyonso, mpo tópekisa moto moko te ete andima nsango malamu oyo etali Kristo.+ 13  Boyebi te ete bato oyo basalaka na tempelo balyaka biloko oyo bato bamemaka na tempelo, mpe baoyo basalaka na etumbelo bazwaka oyo ya bango ndambo na biloko oyo epesami na etumbelo?+ 14  Ndenge moko mpe, Nkolo apesaki baoyo bazali kosakola nsango malamu malako ete bábika mpe na nzela ya nsango malamu.+ 15  Kasi nasalelaki ata moko ya bibongiseli wana te.+ Mpe nazali te kokomela bino makambo oyo mpo nalingi eloko moko epai na bino sikoyo. Ekoleka kutu malamu nde nakufa na esika ete—moto moko te akolongola ngai ntina oyo nazali na yango ya komikumisa!+ 16  Sikoyo, soki nazali kosakola nsango malamu, nazali na ntina moko te ya komikumisa, nasengeli nde kosala yango. Mawa na ngai soki nasakoli nsango malamu te!+ 17  Soki nazali kosala yango na bolingo na ngai moko, nazali na mbano; kasi soki nazali kosala yango na bolingo na ngai moko te, mokumba monene* oyo bapesá ngai ezali kaka.+ 18  Bongo, mbano na ngai ezali nini? Ezali ya kosakola nsango malamu na bolingo na ngai moko mpe ofele. Na ndenge yango, nakosalela te na ndenge ya mabe mokumba* oyo nazali na yango ya kosakola nsango malamu. 19  Mpo atako nazali moto ya bonsomi, namikómisi moombo epai ya bato nyonso. Nazali kosala yango mpo nazwa bato mingi koleka. 20  Epai ya Bayuda nakómaki lokola Moyuda, mpo nakoka kozwa Bayuda;+ epai ya baoyo bazali na nse ya mibeko, nakómaki lokola nde nazali na nse ya mibeko, atako ngai moko nazali na nse ya mibeko te, mpo nakoka kozwa baoyo bazali na nse ya mibeko.+ 21  Epai ya baoyo bazangá mibeko, nakómaki lokola nde nazangá mibeko, atako nazangi mibeko te epai ya Nzambe, kasi nazali na nse ya mibeko epai ya Kristo,+ mpo nakoka kozwa baoyo bazangá mibeko. 22  Epai ya bato ya bolɛmbu, nakómaki moto ya bolɛmbu, mpo nazwa bato ya bolɛmbu.+ Nakómaki makambo nyonso epai ya bato ya ndenge nyonso, mpo ata ndenge nini, nabikisa bamosusu. 23  Nazali kosala makambo nyonso mpo na nsango malamu, mpo nasakola yango epai ya bamosusu.*+ 24  Boyebi te ete bapoti-mbangu na momekano ya mbangu bapotaka mbangu bango nyonso, kasi kaka moko nde azwaka libonza? Bópota mbangu na ndenge oyo ekosala ete bózwa yango.+ 25  Moto nyonso oyo azali kosangana na momekano* amipekisaka na makambo nyonso. Nzokande bango basalaka yango mpo na kozwa motole* oyo epɔlaka,+ kasi biso oyo epɔlaka te.+ 26  Na yango, ndenge oyo nazali kopota mbangu ezali ya bipotela te;+ ndenge oyo nazali kotinda makofi na ngai ezali ya kobɛta mopɛpɛ te; 27  kasi nazali kobɛtabɛta* nzoto na ngai+ mpe kokómisa yango lokola moombo, mpo, nsima ya kosakwela bamosusu, ngai moko naboyama te ezala na ndenge nini.

Maloba na nse

Lil., “bokonzi.”
Lil., “mwasi oyo azali mondimi.”
Bazalaki mpe kobenga ye Petro.
Ekoki kozala, “blé to ɔrjɛ.”
Lil., “bokonzi.”
Lil., “mosala ya kapita.”
To, “lotomo; bokonzi.”
To, “nasakola yango elongo na bamosusu.”
To, “Mopoti-mbangu nyonso.”
To, “ekɔti ya bokonzi.”
To, “nazali konyokola; nazali kopesa disiplini ya makasi na.”