Mokanda ya liboso epai ya Bakorinti 15:1-58

  • Lisekwa ya Kristo (1-11)

  • Lisekwa: ntina ya kondima (12-19)

  • Lisekwa ya Kristo ezali ndanga (20-34)

  • Nzoto ya mosuni mpe nzoto ya elimo (35-49)

  • Nzoto oyo ekoki kokufa te mpe kopɔla te (50-57)

  • “Mingi ya kosala na mosala ya Nkolo” (58)

15  Bandeko, nazali kokundwela bino nsango malamu oyo nasakwelaki bino.+ Bondimaki nsango yango mpe botyelaki yango motema.  Bozali kobikisama soki bokangami makasi na nsango malamu oyo nasakolaki. Soki bongo te, wana bokómaki bandimi kaka mpamba.  Moko ya makambo ya libosoliboso oyo napesaki bino, yango mpe ngai nazwaki, ete na kotalela Makomami, Kristo akufaki mpo na masumu na biso.+  Akundamaki+ mpe asekwisamaki*+ na mokolo ya misato,+ na kotalela Makomami.+  Abimelaki Kefa,*+ mpe na nsima bantoma zomi na mibale.+  Na nsima na yango, abimelaki bandeko koleka 500 na mbala moko.+ Mingi na bango bazali tii sikoyo elongo na biso, kasi bamosusu bakufá.  Na nsima na yango abimelaki Yakobo,+ mpe na nsima bantoma nyonso.+  Kasi na nsuka mpenza abimelaki mpe ngai+ lokola nde epai ya mwana oyo abotami matsombe.  Mpo ngai nazali moto oyo aleki moke mpenza na kati ya bantoma, mpe nabongi kutu te kobengama ntoma, mpo nanyokolaki lisangá ya Nzambe.+ 10  Kasi mpo na boboto monene ya Nzambe, nazali ndenge nazali. Mpe boboto monene na ye oyo amoniselaki ngai ekendaki mpamba te, mpo nasalaki mosala makasi koleka bango nyonso, kasi ezalaki na makasi na ngai moko te; nasalaki yango na nzela ya boboto monene ya Nzambe. 11  Ezala boteyamaki epai na ngai to epai ya basusu, yango nde nsango oyo tozali kosakola mpe yango nde bondimaki. 12  Nsango oyo tozali kosakola ezali ete Yesu asekwisamaki uta na bakufi,+ bongo mpo na nini basusu na kati na bino bazali koloba ete lisekwa ya bakufi ezali te? 13  Soki ya solo lisekwa ya bakufi ezali te, Kristo mpe asekwisamaki te. 14  Kasi soki Kristo asekwisamaki te uta na bakufi, mosala na biso ya kosakola ezali mpenza mpamba, mpe kondima na bino ezali mpamba. 15  Lisusu, tomonani mpe ete tozali batatoli ya Nzambe oyo bazali na lokuta.+ Mpo topanzi nsango ya lokuta ete Nzambe asekwisaki Kristo,+ kasi yango ekoki kozala ya solo te, soki bakufi bakosekwa mpenza te. 16  Mpo soki bakufi bakosekwa te, Kristo mpe asekwisamaki te. 17  Soki Kristo asekwisamaki te, kondima na bino ezali mpamba; bozali naino na kati ya masumu na bino.+ 18  Lisusu, bayekoli ya Kristo oyo basilá kokufa babebá mpo na libela.+ 19  Soki elikya na biso na Kristo ezali kaka mpo na bomoi oyo, tozali mpenza bato ya mawa koleka bato nyonso. 20  Kasi, toyebi ete Kristo asekwisamaki uta na bakufi, azali moto ya liboso ya kosekwa na kati ya bato oyo bakufá.*+ 21  Lokola liwa eyei na nzela ya moto moko,+ lisekwa ya bakufi mpe eyei na nzela ya moto moko.+ 22  Kaka ndenge bato nyonso bazali kokufa mpo na Adama,+ bato nyonso mpe bakozongisama na bomoi na nzela ya Kristo.+ 23  Kasi moto na moto akozongisama na bomoi na kolanda molɔngɔ oyo: Kristo azalaki moto ya liboso;*+ na nsima na boumeli ya kozala ya Kristo, baoyo bazali bato na ye.+ 24  Na nsima, na nsuka, akozongisa Bokonzi epai ya Nzambe na ye mpe Tata, nsima ya kokómisa mpamba guvɛrnema nyonso mpe bokonzi nyonso mpe nguya.+ 25  Akoyangela lokola mokonzi tii Nzambe akotya banguna na ye nyonso na nse ya makolo na ye.+ 26  Na nsima liwa, monguna ya nsuka, akosilisama makasi.+ 27  Makomami elobi ete Nzambe “atyaki biloko nyonso na nse ya makolo na ye.”+ Kasi ntango Nzambe alobi ete ‘biloko nyonso etyami na nse ya makolo na ye,’+ ezali polele ete Nzambe azali na kati te, Ye oyo atye biloko nyonso na nse na ye.+ 28  Kasi ntango Nzambe akotya biloko nyonso na nse na ye, bongo Mwana ye moko mpe akomonisa ete azali na nse ya Nzambe oyo atye biloko nyonso na nse na ye.+ Na ndenge yango, Nzambe akozala Mokonzi kaka moko ya* biloko nyonso.+ 29  Soki bongo te, baoyo bazali kobatisama mpo na kozala bakufi bakosala nini?+ Soki bakufi bakosekwa te, mpo na nini bango mpe bazali kozwa batisimo ya ndenge wana? 30  Mpo na nini mpe tozali na kati ya likama ntango nyonso?*+ 31  Mokolo na mokolo nazalaka liboso ya liwa. Bandeko, nazali kondimisa yango na nzela ya nsai oyo nazali na yango mpo na bino na kati ya Kristo Yesu Nkolo na biso. 32  Soki lokola bato mosusu,* nabundaki na banyama mabe na Efese,+ yango ezali na litomba nini mpo na ngai? Soki bakufi bakosekwa te, na bongo “tólya mpe tómɛla, mpo lobi tokokufa.”+ 33  Bómikosa te. Baninga mabe babebisaka bizaleli ya malamu.+ 34  Bózongela makanisi ya malamu mpe bósala oyo ezali malamu. Bósala lisumu te. Bamosusu na kati na bino bayebi mpenza Nzambe te. Nazali koloba bongo mpo na koyokisa bino nsɔni. 35  Kasi, moto mosusu akotuna ete: “Bakufi bakosekwa ndenge nini? Bakozala na nzoto ya ndenge nini?”+ 36  Wana ezali mituna ya bozoba! Eloko oyo olonaka ekufaka naino liboso ezonga na bomoi. 37  Mpe eloko oyo olonaka, ezalaka nzete* te oyo ekokola, kasi nde mbuma ya mpamba, ekoki kozala ya blé to ya eloko mosusu nyonso; 38  Nzambe apesaka nzete nyonso nzoto oyo alingi ete ezala, apesaka na molona mokomoko nzoto na yango mpenza. 39  Mosuni nyonso ezalaka ya ndenge moko te, mosuni ya bato, mosuni ya bibwɛlɛ, mosuni ya bandɛkɛ, mpe mosuni ya mbisi. 40  Nzoto ya likoló ezali,+ nzoto ya mabele mpe ezali;+ nkembo ya nzoto ya likoló ekeseni na oyo ya nzoto ya mabele. 41  Nkembo ya moi ekeseni na nkembo ya sanza, to na nkembo ya minzoto;+ nzokande nkembo ya monzoto mokomoko ekeseni na nkembo ya minzoto mosusu. 42  Ezali mpe bongo mpo na lisekwa ya bakufi. Nzoto oyo ekufi epɔlaka, kasi nzoto oyo esekwisami ekoki kopɔla te.+ 43  Elonami na kati ya nsɔni; esekwisami na kati ya nkembo.+ Elonami na kati ya bolɛmbu, esekwisami na kati ya nguya.+ 44  Elonami nzoto ya mosuni; esekwisami nzoto ya elimo. Soki nzoto ya mosuni ezali, oyo ya elimo mpe ezali. 45  Ekomamá kutu ete: “Moto ya liboso Adama akómaki ekelamu ya bomoi.”*+ Adama ya nsuka akómaki elimo oyo apesaka bomoi.+ 46  Nzokande, moto ya elimo ayaki liboso te. Moto ya mosuni ayaki liboso, mpe na nsima moto ya elimo. 47  Moto ya liboso auti na mabele mpe asalemi na putulu;+ moto ya mibale auti na likoló.+ 48  Baoyo basalemi na putulu bazali lokola moto ya liboso oyo asalemaki na putulu; mpe ndenge moto ya likoló azali, baoyo bazali bato ya likoló bazali mpe ndenge wana.+ 49  Kaka ndenge tozali sikoyo lokola moto oyo asalemaki na putulu,+ tokokóma mpe lokola moto ya likoló.+ 50  Bandeko, nazali koloba na bino boye: nzoto oyo esalemi na mosuni mpe na makila ekoki kozwa libula ya Bokonzi ya Nzambe te, mpe oyo epɔlaka ekoki te kozwa libula ya kozanga kopɔla. 51  Sikoyo nazali koyebisa bino sekele moko mosantu: Biso nyonso te nde tokolala na kati ya liwa, kasi biso nyonso tokokóma ndenge mosusu,+ 52  yango ekosalema na mbala moko, na kobɛta ya liso, na kelelo ya nsuka. Kelelo ekobɛtama,+ mpe bakufi bakosekwisama bato oyo bapɔlaka te, mpe biso tokokóma ndenge mosusu. 53  Nzoto oyo ekoki kopɔla ekokóma oyo ekoki kopɔla te,+ mpe nzoto oyo ekoki kokufa ekokóma oyo ekoki kokufa ata moke te.+ 54  Kasi ntango oyo ya kopɔla ekolata kozanga kopɔla mpe oyo ekufaka ekokufa ata moke te, na yango likambo oyo makomami elobi ekokokisama ete: “Liwa elongolami mpo na libela.”+ 55  “Liwa, wapi bolongi na yo? Liwa, wapi etubeli na yo?”+ 56  Lisumu ezali etubeli oyo ememaka na liwa.+ Lisumu ezwi nguya na yango na nzela ya Mibeko.*+ 57  Kasi Nzambe azwa matɔndi, mpo azali kopesa biso bolongi na nzela ya Nkolo na biso Yesu Kristo!+ 58  Na yango, bandeko na ngai ya bolingo, bópikama makasi,+ bóninganaka te, bózala ntango nyonso na mingi ya kosala+ na mosala ya Nkolo, mpo boyebi ete mosala na bino ya makasi ezali mpamba te+ na kati ya Nkolo.

Maloba na nse

Lil., “alamwisamaki.”
Bazalaki mpe kobenga ye Petro.
Lil., “mbuma ya liboso na kati ya bato oyo bakufá.”
Lil., “mbuma ya liboso.”
To, “likoló ya.”
Lil., “ngonga nyonso.”
To mbala mosusu, “na ndenge ya bato.”
Lil., “nzoto.”
To, “molimo ya bomoi.”
To, “Mibeko epesi lisumu nguya na yango.”