Mokanda ya liboso epai ya Bakorinti 1:1-31

  • Mbote (1-3)

  • Paulo apesi Nzambe matɔndi mpo na Bakorinti (4-9)

  • Alendisi bango bázala na bomoko (10-17)

  • Kristo, nguya mpe bwanya ya Nzambe (18-25)

  • Komikumisa kaka na Yehova (26-31)

1  Paulo, moto oyo abengami mpo azala ntoma+ ya Yesu Kristo na mokano ya Nzambe, mpe Sostene ndeko na biso,  epai ya lisangá ya Nzambe oyo ezali na Korinti,+ epai na bino baoyo bosantisami na bomoko elongo na Kristo Yesu,+ oyo bobengami mpo na kozala basantu, elongo na baoyo nyonso bazali kobelela bipai nyonso nkombo ya Nkolo na biso, Yesu Kristo,+ Nkolo na bango mpe ya biso:  Boboto monene mpe kimya ya Nzambe Tata na biso mpe ya Nkolo Yesu Kristo ezala na bino.  Napesaka Nzambe na ngai matɔndi ntango nyonso mpo na bino mpo na boboto monene ya Nzambe oyo amoniselaki bino na nzela ya Kristo Yesu;  mpo akómisá bino bato ya bomɛngo na likambo nyonso oyo etali ye, na likoki nyonso ya koloba mpe na boyebi nyonso,+  kaka ndenge litatoli mpo na Kristo+ epikami makasi na kati na bino,  na yango bozangi ata likabo moko te, wana bozali kozela na mposa makasi mpenza emoniseli ya Nkolo na biso Yesu Kristo.+  Akokómisa mpe bino makasi tii na nsuka, mpo bópesa nzela na likambo moko te oyo bakoki kofunda bino na yango na mokolo ya Nkolo na biso Yesu Kristo.+  Nzambe azali sembo,+ ye oyo abengaki bino mpo bózala na bomoko elongo na* Mwana na ye Yesu Kristo Nkolo na biso. 10  Nazali kolendisa bino, bandeko, na nkombo ya Nkolo na biso Yesu Kristo ete bólobaka bino nyonso na boyokani, mpe ete bokabwani ezala te na kati na bino,+ kasi bózala nde mpenza na bomoko na makanisi kaka moko mpe na motindo ya kokanisa kaka moko.+ 11  Mpo bato mosusu ya ndako ya Klowe bayebisi ngai makambo na bino ete bokabwani ezali na kati na bino, bandeko na ngai. 12  Nalingi koloba boye: mokomoko na bino azali koloba: “Ngai nazali moto ya Paulo,” “Kasi ngai moto ya Apolosi,”+ “Kasi ngai moto ya Kefa,”* “Kasi ngai moto ya Kristo.” 13  Kristo akabwani? Kasi Paulo nde akufaki mpo na bino?* Mpe bozwaki batisimo na nkombo ya Paulo? 14  Nazali kopesa Nzambe matɔndi mpo nabatisaki ata moko te na kati na bino, longola kaka Krispusi+ ná Gayusi,+ 15  mpo moto moko te aloba ete bobatisamaki na nkombo na ngai. 16  Ɛɛ, nabatisaki mpe bato ya ndako ya Stefanasi.+ Longola bango, nayebi te soki nabatisaki moto mosusu. 17  Mpo Kristo atindaki ngai, mpo na kobatisa te, kasi kosakola nsango malamu,+ na bwanya ya koloba te,* noki nzete ya mpasi* ya Kristo ezanga ntina. 18  Mpo elobeli oyo etali nzete ya mpasi* ezali bozoba epai ya baoyo bazali kobeba,+ kasi epai na biso baoyo tozali kobikisama, ezali nguya ya Nzambe.+ 19  Mpo ekomamá ete: “Nakosilisa bwanya ya bato ya bwanya, mpe nakobwaka* mayele ya bato ya mayele.”+ 20  Wapi moto ya bwanya? Wapi mokomeli?* Wapi moto ya ntembe na mokili oyo?* Nzambe akómisi bwanya ya mokili bozoba te? 21  Mpo lokola mokili na nzela ya bwanya na yango+ eyebi Nzambe te,+ Nzambe na bwanya na ye amonaki malamu ete, na nzela ya bozoba+ ya eloko oyo ezali kosakolama, abikisa baoyo bazali kondima. 22  Mpo Bayuda bazali kosɛnga bilembo+ mpe Bagrɛki bazali koluka bwanya; 23  kasi biso tozali nde kosakola Kristo abakami na nzete, likambo oyo ezali kobɛtisa Bayuda libaku mpe ezali bozoba epai ya bikólo.+ 24  Nzokande, epai ya baoyo babengami, Bayuda ná Bagrɛki, Kristo azali nguya ya Nzambe mpe bwanya ya Nzambe.+ 25  Biloko oyo euti na Nzambe oyo bato bamonaka bozoba, ezali na bwanya koleka bato, mpe biloko oyo euti na Nzambe oyo emonanaka bolɛmbu epai ya bato, ezali makasi koleka bato.+ 26  Bandeko, bino moko bozali komona ete ntango Nzambe abengaki bino, mingi te na kati na bino bozalaki bato ya bwanya na mosuni,*+ bato mingi te ya nguya, bato mingi te ya lokumu,*+ 27  kasi Nzambe aponi biloko ya mokili oyo ezali zoba, mpo ayokisa bato ya bwanya nsɔni; mpe Nzambe aponi biloko ya mokili oyo ezali na bolɛmbu, mpo ayokisa biloko ya makasi nsɔni;+ 28  mpe Nzambe aponi biloko ya mpambampamba ya mokili mpe biloko oyo etyolami, biloko oyo ezali te, mpo akómisa mpamba biloko oyo ezali,+ 29  mpo moto moko te* amikumisa na miso ya Nzambe. 30  Kasi ezali mpo na ye nde bino bozali na bomoko elongo na Kristo Yesu, oyo akómi epai na biso bwanya oyo euti na Nzambe, mpe bosembo,+ kosantisama+ mpe kosikolama na nzela ya lisiko,+ 31  mpo ezala mpenza ndenge ekomamá ete: “Moto oyo azali komikumisa, amikumisa na Yehova.”*+

Maloba na nse

To, “bózala elongo na.”
Bazalaki mpe kobenga ye Petro.
To, “Paulo abakamaki na nzete mpo na bino.”
To, “elobeli ya kokamwisa te.”
To, “nakotya pembeni.”
Elingi koloba, “moto oyo ayebi Mibeko malamumalamu.”
To, “makambo ya ntango oyo.” Talá Ndimbola ya maloba.
To, “na miso ya bato.”
To, “boutaki te na mabota ya lokumu.”
Lil., “mosuni moko te.”
Talá Ap. A5.