Yosua 6:1-27

6  Nzokande, Yeriko ekangamaki malamumalamu mpo na bana ya Yisraele, moto moko te azalaki kobima mpe moto moko te azalaki kokɔta.+  Mpe Yehova alobaki lisusu na Yosua boye: “Talá, napesi Yeriko mpe mokonzi na yango mpe bilombe mibali ya nguya, na lobɔkɔ na yo.+  Mpe bino nyonso, mibali ya etumba, bosengeli kotambola zingazinga ya engumba, bokobaluka zingazinga ya engumba mbala moko. Bokosala ndenge wana mikolo motoba.  Mpe banganga-nzambe nsambo bakomema maseke nsambo ya bampate ya mibali, liboso ya Sanduku, mpe na mokolo ya nsambo, bokotambola zingazinga ya engumba yango mbala nsambo mpe banganga-nzambe basengeli koyula maseke yango.+  Mpe ekosalema mpenza boye: ntango bakoyula liseke ya mpate ya mobali, mpe ntango bokoyoka lokito ya liseke yango, bato nyonso ya etumba basengeli kobɛta ntangwa makasi ya etumba;+ mpe efelo ya engumba ekokwea mobimba na nse,+ mpe bato basengeli komata alima, moto na moto liboso na ye.”  Na yango, Yosua mwana ya Nunu abengaki banganga-nzambe+ mpe alobaki na bango boye: “Bózwa sanduku ya kondimana,+ mpe banganga-nzambe nsambo bakomema maseke nsambo ya bampate ya mibali liboso ya sanduku+ ya Yehova.”  Na nsima, alobaki na bato boye: “Bóleka mpe bótambola zingazinga ya engumba, mpe basoda oyo bazali na bibundeli+ báleka liboso ya sanduku ya Yehova.”  Bongo esalemaki boye: makambo nyonso elekaki se ndenge Yosua alobaki na bato; mpe banganga-nzambe nsambo oyo bazalaki komema maseke nsambo ya bampate ya mibali liboso ya Yehova balekaki mpe bayulaki maseke yango, mpe sanduku ya kondimana ya Yehova ezalaki kolanda bango.  Mpe basoda oyo bazalaki na bibundeli bazalaki kokende liboso ya banganga-nzambe oyo bazalaki koyula maseke, mpe basoda oyo bazalaki kokɛngɛla na nsima+ bazalaki kolanda Sanduku, wana maseke ezalaki se koyulama. 10  Nzokande Yosua apesaki bato+ mitindo ete: “Bóganga te mpe mingongo na bino eyokana te, liloba moko te ebima na minɔkɔ na bino tii mokolo nakoloba na bino ete: ‘Bóganga!’ Na ntango wana nde bokoganga.”+ 11  Mpe atambwisaki sanduku ya Yehova zingazinga ya engumba, ebalukaki zingazinga na yango mbala moko; na nsima, bakendaki na kaa mpe balalaki butu mobimba na kaa. 12  Bongo, Yosua alamukaki ntɔngɔntɔngɔ,+ mpe banganga-nzambe bamemaki sanduku+ ya Yehova, 13  mpe banganga-nzambe nsambo oyo bazalaki komema maseke nsambo ya bampate ya mibali liboso ya sanduku ya Yehova bazalaki kotambola mpe koyula maseke ntango nyonso, mpe basoda oyo bazalaki na bibundeli bazalaki kotambola liboso na bango, wana basoda oyo bazalaki kokɛngɛla na nsima bazalaki kolanda sanduku ya Yehova, mpe maseke ezalaki se koyulama.+ 14  Mpe na mokolo ya mibale, batambolaki zingazinga ya engumba yango mbala moko; na nsima, bazongaki na kaa. Basalaki ndenge wana mikolo motoba.+ 15  Mpe esalemaki boye: na mokolo ya nsambo, balamukaki ntɔngɔntɔngɔ, kaka ntango ntɔngɔ ebandaki kotana mpe batambolaki ndenge wana mbala nsambo zingazinga ya engumba. Na mokolo wana kaka nde batambolaki mbala nsambo zingazinga ya engumba.+ 16  Mpe esalemaki boye: na mbala ya nsambo, banganga-nzambe bayulaki maseke, mpe Yosua alobaki na bato ete: “Bóganga;+ mpo Yehova apesi bino engumba oyo.+ 17  Mpe engumba yango ekóma mpenza eloko oyo esengeli kobebisama;+ yango mpe biloko nyonso oyo ezali na kati na yango ezali ya Yehova. Kaka Rahaba,+ mwasi ya ndumba, nde akoki kotikala na bomoi, ye ná bato nyonso oyo bazali elongo na ye na ndako na ye, mpamba te abombaki bamemi-nsango oyo biso totindaki.+ 18  Nde bino, bósimba eloko moko te oyo esengeli kobebisama,+ noki bókóma na mposa+ na yango mpe bózwa eloko oyo esengeli kobebisama+ mpe bókómisa kaa ya Yisraele eloko ya kobebisama mpe bómemela yango mpasi.+ 19  Kasi palata nyonso, wolo, biloko ya motako mpe ya bibende ezali biloko ya bosantu mpo na Yehova.+ Esengeli kokende na esika ya kobomba biloko ya motuya ya Yehova.”+ 20  Bongo bato bagangaki, ntango bayulaki maseke.+ Mpe esalemaki boye: ntango kaka bato bayokaki lokito ya liseke mpe bato babandaki kobɛta ntangwa makasi ya etumba, efelo yango ebandaki kokwea mobimba na nse.+ Nsima na yango, bato bamataki na engumba, moto na moto alima liboso na ye, mpe bazwaki engumba yango. 21  Mpe babebisaki nyonso oyo ezalaki na kati ya engumba na mopanga, banda na mobali tii na mwasi, banda na elenge tii na mobange, tii na ngɔmbɛ, mpate ná mpunda.+ 22  Mpe Yosua alobaki na mibali mibale oyo bakendaki konɔnga mokili yango ete: “Bókende na ndako ya mwasi wana ya ndumba, mpe bóbimisa mwasi yango ná bato na ye nyonso, ndenge bolapelaki ye ndai.”+ 23  Bongo bilenge mibali oyo bakendaki konɔnga mokili yango bakɔtaki mpe babimisaki Rahaba, tata na ye, mama na ye, bandeko na ye ná bato na ye nyonso, ɛɛ, babimisaki bato nyonso ya libota na ye;+ na nsima, bafandisaki bango libándá ya kaa ya Yisraele. 24  Mpe batumbaki engumba na mɔtɔ, ná biloko nyonso oyo ezalaki na kati na yango.+ Kaka palata, wolo, biloko ya motako mpe ya bibende nde bapesaki yango na esika ya kobomba biloko ya motuya ya ndako ya Yehova.+ 25  Mpe Rahaba, mwasi ya ndumba, ná bato ya ndako ya tata na ye mpe bato na ye nyonso, Yosua atikaki bango na bomoi;+ mpe afandi na kati ya Yisraele tii na mokolo ya lelo,+ mpo abombaki bamemi-nsango oyo Yosua atindaki mpo na konɔnga Yeriko.+ 26  Na nsima, Yosua alapisaki bato ndai na eleko wana ete: “Moto oyo akotɛlɛma mpe akotonga engumba oyo, Yeriko, alakelama mabe liboso ya Yehova. Ntango akotya moboko na yango, mwana na ye ya liboso akufa, mpe ntango akotɛlɛmisa baporte na yango, mwana na ye ya nsuka akufa.”+ 27  Boye, Yehova azalaki elongo na Yosua,+ mpe lokumu na ye epalanganaki na mabele mobimba.+

Maloba na nse