Yona 1:1-17

1  Mpe liloba ya Yehova eyelaki Yona+ mwana ya Amitai ete:  “Tɛlɛmá, kende na Ninive+ engumba monene, mpe sakwelá yango ete mabe na bango emati kino liboso na ngai.”+  Kasi Yona atɛlɛmaki mpo akima Yehova,+ akende na Tarasisi;+ na nsima, akitaki na Yope+ mpe akutaki masuwa moko oyo ezalaki kokende na Tarasisi. Bongo afutaki tike mpe akitaki na kati ya masuwa yango, mpo akende elongo na bango na Tarasisi, mpo alongwa liboso ya Yehova.  Mpe Yehova atindaki mopɛpɛ moko makasi na mbu,+ mpe ekumbaki moko ya makasi+ eyaki na mbu yango; mpe masuwa elingaki kopanzana.  Bongo bato oyo bazalaki kosala na masuwa babandaki kobanga mpe moto na moto abelelaki nzambe na ye mpo na kosɛnga lisalisi.+ Mpe bazalaki kobwaka biloko oyo ezalaki na masuwa na mbu, mpo na kolongola kilo na masuwa.+ Kasi Yona, ye, akitaki na kobe ya masuwa yango, mpe alalaki mpe mpɔngi makasi ekangaki ye.+  Nsukansuka, kapitɛni ya masuwa apusanaki pene na ye mpe alobaki na ye ete: “Likambo nini, yo molali-mpɔngi? Tɛlɛmá, belelá nzambe na yo!+ Ntango mosusu Nzambe ya solo akokanisa biso, mpe tokokufa te.”+  Mpe babandaki koloba bango na bango ete: “Bóya, tóbwaka mbɛsɛ,+ mpo tóyeba mpo na nani tozwi likama oyo.”+ Mpe bazalaki kobwaka mbɛsɛ, mpe nsukansuka mbɛsɛ ekwelaki Yona.+  Bongo balobaki na ye ete: “Tobondeli yo, yebisá biso naino, tozwi likama oyo mpo na nani?+ Mosala nini osalaka, mpe outi wapi? Mboka na yo nini, mpe ozali moto ya ekólo nini?”  Bongo alobaki na bango ete: “Nazali Moebre,+ mpe nabangaka Yehova+ Nzambe ya likoló,+ Oyo asalaki mbu mpe mokili.”+ 10  Bongo bato yango babandaki kobanga makasi, mpe bazalaki koloba na ye ete: “Oyo likambo nini osali?”+ Mpamba te bato yango bayaki koyeba ete azalaki kokima Yehova, mpo ayebisaki bango yango. 11  Na nsuka, balobaki na ye boye: “Tósala yo nini,+ mpo mbu ekóma nyɛɛ?” Mpo mbu ezalaki se kotomboka makasi koleka. 12  Bongo ye alobaki na bango ete: “Bótombola ngai mpe bóbwaka ngai na mbu, mpe mbu ekokóma nyɛɛ; mpo nayebi ete ekumbaki makasi oyo ezwi bino nde mpo na ngai.”+ 13  Atako bongo, bato yango bamekaki kosala makasi mpo na kozwa nzela ya koleka mpe kozongisa masuwa na mokili; kasi bakokaki te, mpo mbu ezalaki se kotombokela bango makasi.+ 14  Bongo babandaki kobelela Yehova mpe koloba ete:+ “Sikoyo, Ee Yehova, tobondeli yo, tókufa te mpo na molimo ya moto oyo! Mpe kotya te na motó na biso makila ya moto oyo azali na likambo te,+ mpo yo moko, Ee Yehova, osali oyo osepeli na yango!”+ 15  Bongo batombolaki Yona mpe babwakaki ye na mbu; mpe kongala ya mbu ebandaki kokita.+ 16  Yango wana, bato yango bakómaki kobanga Yehova makasi,+ mpe mpo na yango, bapesaki Yehova mbeka+ mpe basalaki bilako.+ 17  Nzokande Yehova atindaki mbisi moko ya monene emɛla Yona,+ bongo Yona asalaki mikolo misato butu moi na kati ya libumu ya mbisi yango.+

Maloba na nse