Yobo 9:1-35

9  Bongo Yobo ayanolaki mpe alobaki ete:   “Ɛɛ, nayebi ete ezali bongo.Kasi ndenge nini moto—mowei mpamba—akoki kolonga likambo soki asambi na Nzambe?+   Soki Nzambe asepeli kowelana na ye,+Akokoka koyanola ye ata mbala moko te kati na mbala nkóto (1 000).   Azali na bwanya kati na motema mpe azali na makasi kati na nguya.+Nani akoki kosalela ye motó makasi mpe azanga kozwa likama?+   Ye azali kolongola bangomba na esika na yango,+ bongo bato bayebi ata koyeba te,Ye oyo akweisi yango na nkanda na ye.+   Azali koningisa mabele na esika na yango,Bongo makonzí+ na yango ezali kolɛnga.   Azali koloba na moi ete engɛnga te,Mpe azali kozipa minzoto,+   Azali kotanda likoló ye moko+Mpe azali kotambola likoló ya mbonge mineneminene ya mbu;+   Asali minzoto ya Ashe, minzoto ya Kesile,Mpe minzoto ya Kima+ mpe bashambrɛ ya kati na Sudi; 10  Azali kosala makambo minene oyo ekoki kososolama te,+Mpe makambo ya kokamwa oyo ekoki kotángama te.+ 11  Talá! Azali koleka pene na ngai kasi nazali komona ye te,Mpe aleki mpe nayebi te ete ezali ye.+ 12  Talá! Azali kobɔtɔla. Nani akoki kotɛmɛla ye?Nani akoloba na ye: ‘Ozali kosala nini?’+ 13  Nzambe akozongisa nkanda na ye nsima te;+Basungi ya eloko oyo enyokolaka+ bakogumbama mpenza na nse na ye. 14  Ekozala boni soki ngai nazongiseli ye maloba!Nakopona maloba oyo nakoloba na ye,+ 15  Moto oyo nakokoka koyanola ye te, ata soki nazalaka mpenza na elonga.+Nakosɛnga nde na monguna na ngai oyo nazali kosamba na ye ete amonisela ngai boboto.+ 16  Soki nabengaka ye, alingaki nde kopesa ngai eyano?+Nandimi te ete alingaki kotya litoi na mongongo na ngai; 17  Ye oyo azali kozokisa ngai na mopɛpɛ makasiMpe azali mpenza kokómisa bampota na ngai ebele kaka mpamba.+ 18  Akotika ngai napema lisusu te,+Mpo azali ntango nyonso kotondisa ngai na biloko ya bololo. 19  Soki ezali na moto moko oyo azali na makasi kati na nguya, ye nde;+Mpe soki ezali na moto moko oyo azali na makasi na kosambisa, Aa tiká bábengisa ngai! 20  Ata soki nazalaka na elonga, monɔkɔ na ngai moko elingaki kotánga ngai moto mabe;Soki nazangaka mbeba, ye alingaki kotánga ngai moto oyo atɛngamá. 21  Soki nazangaka mbeba, nalingaki koyeba molimo na ngai te;Nalingaki koboya bomoi na ngai. 22  Ezali na likambo moko. Yango wana nazali koloba:‘Moto oyo azangi mbeba, ná moto mabe, ye azali kosukisa bango.’+ 23  Soki mpela ya pwasa eyeisaka liwa na mbalakaka,Mbɛlɛ asɛki ndenge bato oyo bazali na likambo te bazangi elikya. 24  Mabele epesamá na mabɔkɔ ya moto mabe;+Azali kozipa elongi ya basambisi na yango.Soki ye te, bongo nani? 25  Mikolo na ngai mpe ekómi kokima mbangu koleka mopoti-mbangu;+Ekimi, ekomona bolamu soki moke te. 26  Eleki lokola bamasuwa ya mingendu,Lokola mpongo oyo ezali kopumbwa noki epai na epai mpo na koluka eloko ya kolya.+ 27  Soki nalobi: ‘Nabosana mitungisi na ngai,+Nakómisa elongi na ngai ndenge mosusu+ mpe nafungola naino elongi,’ 28  Nakómi kobanga bampasi na ngai nyonso;+Nayebi ete okotalela ngai te lokola moto oyo azali na likambo te. 29  Ngai nasengeli kokóma moto mabe.Mpo na nini nazali koboma nzoto mpamba?+ 30  Soki nasukolaka nzoto na mai ya nɛjɛ,Mpe napɛtolaka mabɔkɔ na ngai na putulu ya mungwa ya bonkɔkɔ,+ 31  Mbɛlɛ ozindisi ngai na libulu,Mpe bilamba na ngai eyini mpenza ngai. 32  Mpo azali moto+ lokola ngai te mpo nazongisela ye maloba,Mpo ngai ná ye tóya esika moko mpo tósamba. 33  Ezali na moto moko te mpo na kokatela biso likambo,+Mpo atya lobɔkɔ na ye likoló ya biso mibale. 34  Tiká alongola lingenda na ye likoló na ngai,+Mpe nsɔmɔ na ye etika kobangisa ngai. 35  Naloba mpe nabanga ye te,Mpo nazalaka bongo te na kati na ngai.

Maloba na nse