Yobo 6:1-30

6  Bongo Yobo ayanolaki mpe alobaki:   “Aa soki mitungisi+ na ngai emekamaka mpenza na kilo,Mpe soki na ntango yango mokakatano na ngai mpe etyamaka ata na emekeli ya kilo!   Mpo sikoyo ekómi kutu kilo koleka zɛlo ya mbu.Yango wana maloba na ngai ekómi bilobaloba mpamba.+   Mpo makula ya Mozwi-ya-Nguya-Nyonso ezwi ngai,+Elimo na ngai ezali komɛla ngɛngɛ na yango;+Makambo ya nsɔmɔ oyo euti na Nzambe etandani mpo na kobunda na ngai.+   Zɛbrɛ+ ekoganga nde ntango ezali na matiti,To ngɔmbɛ-mobali ekolela nde ntango ezali na biloko ya kolya?   Biloko oyo ezangi elɛngi ekolyama nde kozanga mungwa,To mai ya datidati ya lititi babengi gimove ezalaka nde na elɛngi?   Molimo na ngai eboyi kosimba ata eloko moko.Yango ezali lokola maladi na kati ya bilei na ngai.   Aa soki eloko oyo nazali kosɛnga epesamaka ata kopesamaMpe soki Nzambe akokisaka elikya na ngai ata kokokisa!   Mpe soki Nzambe abukaka ngai ata kobuka,Soki afungolaka ata lobɔkɔ na ye mpe abomaka ngai!+ 10  Ɛɛ, elingaki kutu kobɔndisa ngai;Mpe nalingaki kutu kopumbwapumbwa na esengo+ na bampasi na ngai ya makasi,Atako ye alingaki koyoka mawa te, mpo nabombaki te maloba+ ya Mosantu.+ 11  Nguya na ngai ezali nini, mpo nakoba kozela?+Mpe nsuka na ngai ezali nini, mpo nakoba koyeisa molai mikolo ya molimo na ngai? 12  Nguya na ngai ezali nde nguya ya mabanga?To mosuni na ngai ezali nde ya motako? 13  Likoki ya komisalisa nazali nde na yango te?Mpe nakoki te kosala mosala oyo epesaka litomba? 14  Moto nyonso oyo aboyaka komonisela moninga na ye motema boboto,+Akotika mpe ata kobanga Mozwi-ya-Nguya-Nyonso.+ 15  Bandeko na ngai basali na bokosi,+ lokola mokɛli na eleko ya malili makasi,Lokola nzela ya mai ya mikɛli na eleko ya malili makasi oyo ekaukaka se kokauka. 16  Ezali moindo mpo na mai oyo ekómi libanga,Na kati na yango, nɛjɛ ezali komibomba. 17  Na eleko na yango, esilaka mai,+ efandaka nyɛɛ;Ntango molunge eyaka, ekaukaka na esika na yango.+ 18  Nzela na yango eleki epai mosusu;Emataka na esika oyo ezali mpamba mpe elimwaka. 19  Milɔngɔ ya bato ya Tema+ oyo bazali koleka batalitali,Etuluku ya Basabea+ oyo bazali na mobembo bazeli yango. 20  Bayoki mpenza nsɔni mpo batyaki motema;Bayei tii na esika yango, kasi balɛmbi nzoto.+ 21  Mpo sikoyo bozali ata na ntina moko te;+Bomoni nsɔmɔ, mpe bokómi kobanga.+ 22  Ezali nde mpo nalobi: ‘Bópesa ngai eloko,To bópesela ngai likabo na biloko oyo bozali na yango; 23  Mpe bóbikisa ngai na lobɔkɔ ya monguna,+Mpe na lobɔkɔ ya banyokoli, bósikola ngai’?+ 24  Bólakisa ngai, mpe ngai, nakofanda nyɛɛ;+Mpe libunga oyo nasali, bólakisa ngai nayeba.+ 25  Aa, maloba ya bosembo eyokisaka mpasi te!+Kasi mpamela na bino ezali kopamela nini?+ 26  Ezali mpo na kopamela maloba nde bozali kosala myango,Wana maloba ya moto oyo azangi elikya+ ezali kaka mopɛpɛ mpamba?+ 27  Kutu bokobwaka mpenza mbɛsɛ ata mpo na mwana oyo tata akufá,+Mpe bokopesa moninga na esika ya eloko moko boye!+ 28  Bongo sikoyo, bótyela ngai likebi,Mpe bótala soki nakosi+ na miso na bino. 29  Bóbongwana, nabondeli bino—bósala na kozanga boyengebene te—Ɛɛ, bóbongwana—boyengebene na ngai ezali naino.+ 30  Kozanga boyengebene ezali nde na lolemo na ngai?To monɔkɔ na ngai ekoki nde kososola mokakatano te?

Maloba na nse