Yobo 42:1-17

42  Bongo Yobo ayanolaki Yehova mpe alobaki:   “Nayebi sikoyo ete okoki kosala makambo nyonso,+Mpe mpo na yo, likanisi moko ezali te oyo ekozanga kokokisama.+   ‘Nani yango azali kobebisa toli na kozanga boyebi?’+Na yango, nalobaki, kasi nazalaki kososola teMakambo ya kokamwa mingi mpenza mpo na ngai, oyo nayebi te.+   ‘Yoká, nabondeli yo, mpe ngai nakoloba.Nakotuna yo, bongo yo okoyebisa ngai.’+   Nayokaki yo na nsango,Kasi sikoyo liso na ngai emoni yo.   Yango wana, nalongoli maloba oyo nalobaki,Mpe nabongoli motema+ na kati ya putulu ya mabele mpe na putulu ya mɔtɔ.”  Mpe esalemaki boye: ntango Yehova asilisaki koloba na Yobo maloba wana, Yehova alobaki na Elifaze Motemane ete:“Nkanda na ngai epeleli yo ná baninga na yo mibale,+ mpo bolobeli ngai na bosolo te+ ndenge mosaleli na ngai Yobo alobi.  Mpe sikoyo, bózwa bangɔmbɛ-mibali nsambo ná bampate-mibali nsambo+ mpe bókende epai ya mosaleli na ngai Yobo,+ mpe bosengeli kopesa mbeka ya kotumba mpo na bino moko; mpe mosaleli na ngai Yobo akobondela mpo na bino.+ Nakondima kaka elongi na ye mpo nasalela bino likambo moko ya bozoba mpe ya nsɔni te, mpo bolobeli ngai na bosolo te, ndenge mosaleli na ngai Yobo alobi.”+  Na yango, Elifaze Motemane, Biledade Moshua ná Zofare Monaamate bakendaki mpe basalaki ndenge Yehova alobaki na bango; bongo Yehova andimaki elongi ya Yobo. 10  Mpe ntango Yobo abondelaki mpo na baninga na ye,+ Yehova ye moko alongolaki Yobo na kati ya mpasi oyo azalaki na yango,+ mpe Yehova abandaki kobakisela lisusu Yobo biloko nyonso oyo azalaki na yango mbala mibale.+ 11  Mpe bandeko na ye nyonso ya mibali ná bandeko na ye nyonso ya basi ná baoyo nyonso kala bayebaki ye bazalaki se koya epai na ye,+ mpe babandaki kolya mampa na ndako na ye elongo na ye+ mpe komonisa ye mawa na bango mpe kobɔndisa ye mpo na mpasi oyo Yehova atikaki ekómela ye; mpe babandaki kopesa ye moto na moto mbongo ya ebende moko mpe moto na moto lopɛtɛ ya wolo moko. 12  Yehova apambolaki+ nsuka ya Yobo koleka ebandeli na ye,+ bongo akómaki na bampate nkóto zomi na minei (14 000) ná bakamela nkóto motoba (6 000), bangɔmbɛ nkóto mibale (2 000) oyo bakangisi mibalemibale ná bampunda ya basi nkóto moko (1 000). 13  Abotaki mpe bana mibali nsambo ná bana basi misato.+ 14  Mpe apesaki mwana mwasi ya liboso nkombo Yemima, ya mibale Kezia mpe ya misato Kerene-hapuke. 15  Na mokili mobimba, basi ya kitoko lokola bana basi ya Yobo bazalaki te, mpe tata na bango apesaki bango libula na kati ya bandeko na bango ya mibali.+ 16  Mpe nsima na yango, Yobo aumelaki mbula nkama moko na ntuku minei (140)+ mpe amonaki bana na ye mpe bana ya bana na ye+—mabota minei. 17  Mpe nsukansuka, Yobo akufaki, anuni mpe atondi na mikolo.+

Maloba na nse