Yobo 41:1-34

41  “Yo okoki nde kokanga Leviatana+ na ndɔbɔ, To okoki nde kokitisa lolemo na yango na nsinga?   Okoki nde kotya nkɛkɛlɛ na zolo na yango,+To okoki nde kotɔbɔla mbanga na yango na nzubɛ?   Ekobondela yo na malɔmbɔ,To ekolobela yo nde maloba ya sukali?   Ekosala nde kondimana ná yo,Mpo ozwa yango lokola moombo mpo na ntango oyo etyami ndelo te?   Okosakana na yango ndenge basakanaka na ndɛkɛ,To okokanga nde yango na nsinga mpo na bana-basi na yo ya mike?   Bato oyo bazali baninga bakoki kosala mombongo na yango?Bakokabola nde yango bitenibiteni kati na bato ya mombongo?   Okotondisa nde loposo na yango na misuki,+To motó na yango na makɔnga ya koboma mbisi? 8  Tyá lobɔkɔ na yo likoló na yango.Obosana etumba te. Kosala yango lisusu te.   Talá! Elikya ya moto mpo na yango ekokokisama te.Lisusu, moto akokwea na nse na ntango kaka amoni yango. 10  Ata moto moko te akomeka kotumola yango.Bongo nani akoki mpenza kotɛlɛma liboso na ngai?+ 11  Nani apesá ngai eloko moko boye liboso, mpo napesa ye mbano?+Na nse ya lola mobimba, nyonso ezali ya ngai.+ 12  Nakofanda nyɛɛ te mpo na biteni na yangoTo mpo na nguya na yango mpe kitoko ya biteni ya nzoto na yango. 13  Nani afungolá elamba na yango?Nani akokɔta na kati ya mbanga na yango mibale? 14  Nani afungolá baporte ya elongi na yango?Mino na yango oyo ezali epai na epai ezali kobangisa. 15  Banzelanzela ya mposo nde lolendo na yango,Ekangamá lokola nde na elembo moko ya makasi. 16  Ekangani malamumalamu mpenza,Mpe ata mopɛpɛ ekoki kokɔta na kati na yango te. 17  Ekanganakanganá;Esimbanaka mpe ekoki kokabolama te. 18  Likise na yango engɛngisaka pole,Mpe miso na yango ezali lokola kongɛnga ya kotana ya ntɔngɔ. 19  Kongɛnga ya mokalikali ebimaka na monɔkɔ na yango,Ɛɛ, mintɛntɛi ya mɔtɔ epumbwaka. 20  Milinga ebimaka na zolo na yango,Lokola litumbu oyo bapelisi mɔtɔ na nkɛkɛlɛ. 21  Molimo na yango epelisaka makala,Ata mpe lolemo ya mɔtɔ ebimaka na monɔkɔ na yango. 22  Makasi efandaka na nkingo na yango,Mpe liboso na yango nsɔmɔ epumbwaka. 23  Masusa ya misuni na yango ekanganaka mpenza nyonso elongo;Ezali lokola eloko moko enyangwisami oyo basopelá yango kosopela, elongwaka te. 24  Motema na yango nde libanga oyo enyangwisami mpe ekómi makasi,Ɛɛ, enyangwisami mpe ekómi makasi lokola libanga ya nse oyo banikaka na yango mbuma. 25  Mpo etɛlɛmi, bato ya makasi bakómi kobanga;+Mpo na nsɔmɔ, bakómi kobulungana. 26  Soki mopanga ezwi yango, esalaka yango eloko te,Ezala likɔnga, to mbanzi to mpe nsɔngɛ ya likula.+ 27  Emonaka ebende+ lokola lititi ya kokauka,Motako lokola nzete oyo epɔlá. 28  Likula ekimisaka yango te;Mpo na yango, mabanga ya bilingongo+ ekómaka matiti mpamba ya blé. 29  Emonaka lingenda lokola mwa matiti mpamba ya blé,+Mpe esɛkaka makɛlɛlɛ ya likɔnga moke. 30  Libumu na yango ezali na bitubeli lokola mwa biteni ya mbɛki ya mabele;Etikaka bilembo likoló ya pɔtɔpɔtɔ lokola eloko ya kotutatuta mbuma.+ 31  Esalaka ete bozindo etɔka lokola nzungu;Ekómisaka mbu lokola nzungu ya malasi. 32  Engɛngisaka nzela na nsima na yango;Okokanisa mai mozindo nde nsuki mpɛmbɛ. 33  Likoló ya putulu, eloko moko te ekokani na yango,Ye oyo asalamá mpo na kozala na nsɔmɔ te. 34  Emonaka eloko nyonso oyo etombwani.Ezali mokonzi ya banyama mineneminene nyonso ya zamba.”

Maloba na nse