Yobo 31:1-40

31  “Nasalá kondimana na miso na ngai.+ Bongo ekobanda boni natya likebi epai ya ngɔndɔ?+   Mpe likabo nini eutaka kuna na likoló epai ya Nzambe,+To libula nini eutaka epai ya Mozwi-ya-Nguya-Nyonso, na esika oyo etombwaná?   Likama ezali te mpo na moto oyo asalaka mabe,+Mpe mawa mpo na baoyo basalaka makambo oyo eyokisaka mpasi?   Ye azali nde komona banzela na ngai te+Mpe kotánga ata matambe na ngai te?   Soki natambolá na bato ya lokuta,+Mpe lokolo na ngai ekendaka nokinoki epai ya bokosi,+   Akomeka ngai na emekeli-kilo ya sikisiki+Mpe Nzambe akoyeba bosembo na ngai.+   Soki lokolo na ngai ezali kopɛngwa na nzela,+To motema na ngai etamboli mpo na kolanda miso na ngai,+To soki mbeba moko boye ekangami na mabɔkɔ na ngai,+   Tiká nalona mboto mpe moto mosusu alya yango,+Mpe tiká bakitani na ngai bápikolama.   Soki motema na ngai ebendamaki na mwasi moko boye,+Mpe soki nabatamaki mpo na kozela+ na monɔkɔ ya ndako ya moninga na ngai, 10  Tiká mwasi na ngai anikela mobali mosusu mbuma,Mpe tiká mibali mosusu bágumba mabɔlɔngɔ na likoló na ye.+ 11  Mpo yango ekozala etamboli ya nsɔni,Mpe ekozala libunga oyo basambisi basengeli kolandela.+ 12  Mpo wana ezali mɔtɔ oyo ekolya tii na libebi,+Mpe na kati ya bambuma na ngai nyonso, yango ekobimisa misisa. 13  Soki nazalaki koboya moombo na ngai ya mobaliTo moombo na ngai ya mwasi asamba na likambo na bango ya kosamba elongo na ngai, 14  Boye nakosala nini ntango Nzambe akotɛlɛma?Mpe ntango akosɛnga bázongisela ye monɔkɔ, nakoyanola ye nini?+ 15  Moto oyo asalaki ngai na libumu asalaki mpe ye te,+Mpe Moto moko kaka nde abongisaki biso na kati ya libumu te? 16  Soki nazalaki koboyela bato oyo bazangá esengo na bango,+Mpe soki nalɛmbisaki miso ya mwasi oyo mobali akufá,+ 17  Mpe soki nazalaki kolya eloko na ngai kaka ngai moko,Wana mwana oyo tata akufá azalaki kolya yango te+ 18  (Mpo banda bolenge na ngai, ye akolaki epai na ngai lokola epai ya tata,Mpe banda na libumu ya mama na ngai, nazalaki kokamba mwasi oyo mobali akufá); 19  Soki nazalaki komona moto azali kokufa mpo azangi elamba,+To mobola azangi eloko ya kozipa nzoto; 20  Soki bangɛi na ye epambolaki ngai te,+To soki azalaki te koyokisa nzoto na ye mɔtɔ na nsuki oyo bakatá+ bana-mpate na ngai ya mibali; 21  Soki naningisaki lobɔkɔ mpo na kokanela mwana oyo tata akufá,+Ntango namonaki ete bazali na bosɛnga ya lisalisi na ngai na porte,+ 22  Tiká mokuwa ya lipeka na ngai elongwa na lipeka ekwea,Mpe lobɔkɔ na ngai ebukana na mokuwa na yango ya likoló. 23  Mpo likama oyo euti na Nzambe ezalaki kobangisa ngai,Mpe nakokaki te kotɛmɛla lokumu na ye.+ 24  Soki wolo nde eloko oyo nazalaki kondimela,To soki nalobaki na wolo ete: ‘Natyeli yo motema!’+ 25  Soki nazalaki kosepela mpo nazalaki na biloko mingi,+Mpe mpo lobɔkɔ na ngai ezwaki ebele ya biloko;+ 26  Soki nazalaki komona pole ntango ezalaki kongɛnga,To sanza ezali kongɛnga wana ezalaki kotambola,+ 27  Mpe motema na ngai ekómaki kobendama na nkuku+Mpe lobɔkɔ na ngai epwɛpwaki monɔkɔ* na ngai, 28  Yango mpe elingaki kozala libunga oyo basambisi basengeli kolandela,Mpo mbɛlɛ nawangani Nzambe ya solo na likoló. 29  Soki nazalaki kosepela na kolimwa ya moto oyo ayinaka ngai makasi,+To soki nayokaki esengo mpo mpasi ezwi ye— 30  Natikaki te ete monɔkɔ na ngai esala lisumuNa kosaláká ndai ya kolakela molimo na ye mabe.+ 31  Soki mibali ya hema na ngai balobaki te ete:‘Nani akoki kobimisa ata moto moko oyo atondá na bilei na ye te?’+ 32  Moto ata moko te oyo azalaki kofanda mopaya alalaki libándá;+Nazalaki kotika baporte na ngai polele mpo na moleki-nzela. 33  Soki, lokola moto ya mabele, nazipaki makambo na ngai ya kobuka mibeko+Na kobombáká libunga na ngai na libenga ya simisi na ngai— 34  Mpo nazalaki kobanga ebele mpenza ya bato,To nazalaki na nsɔmɔ ya kotyolama na mabotaMpe nazalaki kofanda nyɛɛ, nazalaki kobima na porte te. 35  Aa soki nazalaka na moto oyo azali koyoka ngai,+Soki Mozwi-ya-Nguya-Nyonso ye moko ayanolaka ngai na kolanda sinyatire na ngai!+To soki moto oyo azali kosamba na ngai likambo akomaka ata mokanda moko! 36  Ya solo, mbɛlɛ namemi yango na lipeka na ngai;Mbɛlɛ namikangi yango lokola motole ya lokumu. 37  Mbɛlɛ nayebisi ye motángo ya matambe na ngai;+Mbɛlɛ, lokola mokambi, napusani penepene na ye. 38  Soki mpo na kofunda ngai, mabele na ngai ebelelaki mpo na koluka lisalisi,Mpe banzela ya mikala na yango elelaki elongo; 39  Soki nalyaki mbuma na yango kozanga kopesa mbongo,+Mpe soki nasalaki ete molimo ya bankolo na yango emɛla mpema,+ 40  Na esika ya blé, matiti ya nzubɛnzubɛ ebima,+Mpe na esika ya ɔrje, matiti oyo ebimisaka nsolo mabe.”Maloba ya Yobo esuki.

Maloba na nse

Emonani ete kopwɛpwa na lobɔkɔ oyo elobelami awa esalelamaka na losambo ya bikeko. Kopwɛpwa bikeko elobelami na 1 Ba 19:18; Hos 13:2.