Yobo 30:1-31

30  “Mpe sikoyo basɛki ngai,+ Baoyo naleki bango na mikolo,+ Baoyo nalingaki koboya Kotya batata na bango esika moko na bambwa ya etonga na ngai.   Ata makasi ya mabɔkɔ na bango—ezalaki na ntina nini epai na ngai?Na kati na bango makasi esili.+   Mpo na kokelela mpe nzala, babotaka mbuma te,Bazali kolyalya etúká oyo ezangá mai,+Esika oyo mopɛpɛ makasi mpe libebi ezalaki lobi.   Bazalaki kobuka matiti ya mungwa pene na banzete ya mike,Mpe mosisa ya banzete ya letama ezalaki bilei na bango.   Bazalaki kobengana bango na kati ya bato;+Bato bazalaki kobelela bango lokola moyibi.   Basengelaki kofanda na mopanzi ya mabwaku ya mikɛli,Na mabulu ya putulu mpe na mabanga.   Na kati ya banzete ya mike, bazalaki koganga;Na nse ya matiti ya nsendensende bazalaki kokangana liboke.   Bana ya moto oyo azali zoba,+ mpe bana ya moto oyo azangá nkombo,Babengani bango na mokili na fimbo.   Mpe sikoyo bakómisi ngai eloko ya koyembela loyembo,+Mpe nakómi lisapo na bango.+ 10  Bayini ngai, batɛlɛmi mosika na ngai;+Mpe bamipekisi te kobwakela elongi na ngai nsoi.+ 11  Mpo alɛmbisaki nsinga ya litimbo na ngai mpe akitisaki ngai,Mpe ebende ya mbanga, bafungolaki yango mpo na ngai. 12  Na lobɔkɔ na ngai ya mobali, bazali kotɛlɛma lokola lisangá ya bato mabe;Batiki lokolo na ngai ekende,Kasi batyelaki ngai bikangiseli na bango ya likama.+ 13  Babuki babalabala na ngai;Bazalaki na ntina kaka mpo na kopesa ngai mikakatano,+Moto moko asalisi bango te. 14  Babandaki koya lokola nde na lidusu moko monene;Na ntango ya mopɛpɛ makasi, bayei na kobalukabaluka. 15  Makambo ya nsɔmɔ ya pwasa ebalukeli ngai;Balandi lokumu na ngai mbangu lokola nde na mopɛpɛ,Mpe lokola lipata, lobiko na ngai eleki. 16  Mpe sikoyo molimo na ngai esopani na kati na ngai;+Mikolo ya mpasi+ ekangi ngai. 17  Na butu, mikuwa na ngai+ etɔbɔlami mpe elongwe na nzoto na ngai, ekwei,Mpe bampasi oyo ezali kolyalya ngai ezali kopema ata moke te.+ 18  Na nguya monene, elamba na ngai ezali kobongwana;Ezali kokanga ngai lokola nkingo ya elamba na ngai ya molai. 19  Akitisi ngai tii na mabele ya lima,Bongo nazali komimona lokola putulu ya mabele mpe putulu ya mɔtɔ. 20  Nazali kobelela yo mpo na koluka lisalisi, kasi ozali kondima te;+Natɛlɛmi, mpo otyela ngai likebi. 21  Ozali kobongwana mpo na kosala ngai nko;+Na nguya nyonso ya lobɔkɔ na yo, ozali kobombela ngai nkanda na motema. 22  Ozali kotombola ngai mpo na kotya ngai na mopɛpɛ, ozali kosala ete namatela yango;Na nsima opanzi ngai kopanza. 23  Mpo nayebi malamu ete okozongisa ngai na liwa,+Mpe na ndako ya koyangana ya bato nyonso oyo bazali na bomoi. 24  Kaka nde moto moko te azali kosembola lobɔkɔ na ye mpo na kotɛmɛla libondo mpamba ya bitiká,+Mpe ntango moto azali kobeba, bazali kolela te mpo na kosɛnga lisalisi na makambo wana. 25  Ya solo, nalelá mpo na moto oyo alekisaki mokolo moko ya mpasi;+Molimo na ngai eyoká mawa mpo na mobola.+ 26  Atako nazelaki malamu, mabe nde eyei;+Mpe nazalaki kozela pole, kasi molili tuu nde eyei. 27  Misɔpɔ na ngai ekómaki kotɔka mpe efandaki kimya te;Mikolo ya mpasi ekómelaki ngai. 28  Na mawa,+ natambolaki epai na epai ntango pole ya moi ezalaki te;Natɛlɛmaki na lisangá, nazalaki kobelela mpo na kosɛnga lisalisi. 29  Nakómaki ndeko ya bambulú,Mpe moninga ya bana basi ya maligbanga.+ 30  Loposo na ngai ekómaki moindo,+ elongwe na nzoto na ngai, ekwei,Mpe mikuwa na ngai ekómi mɔtɔ mpo mai ekauki. 31  Mpe nzɛnzɛ na ngai ekómaki kaka mpo na kolela,Mpe piololo na ngai mpo na mongongo ya baoyo bazali kolela.

Maloba na nse