Yobo 24:1-25

24  “Mpo na nini bantango etyamá te na Mozwi-ya-Nguya-Nyonso ye moko,+ Mpe mpo na nini baoyo bayebi ye bamoni mikolo na ye te?+   Bato mosusu bazongisaka nsima bilembo ya ndelo ya mabele;+Babɔtɔli etonga moko, mpo bábatela yango.   Bazwaka ata mpunda mobali ya bana mibali oyo batata bakufá;Bakangaka ngɔmbɛ-mobali ya mwasi oyo mobali akufá lokola ndanga.+   Balongolaka babola na nzela;+Mpe na ntango yango, bato ya mpasi na mabele bamibombi.   Talá! Lokola bazɛbrɛ+ na kati ya esobeBakei na mosala na bango, koluka biloko ya kolya.Mokili patatalu oyo ekauká ezali kopesa moto na moto mampa mpo na bana na ye ya mibali.   Babukaka bilei ya bibwɛlɛ na bilanga,Mpe bapunzaka nokinoki elanga ya vinyo ya moto mabe.   Balalaka bolumbu na butu, elamba te,+Mpe eloko ata moko te ya kozipa nzoto mpo na malili.+   Bapɔlaka na mbula ya mopɛpɛ makasi ya bangomba,Mpe lokola esika ya kobombana ezali te,+ basengeli kozinga libanga mabɔkɔ.   Babɔtɔlaka ata na libɛlɛ mwana mobali oyo tata akufá,+Mpe eloko oyo moto ya mpasi alati, bazwaka yango lokola ndanga.+ 10  Basengeli kotambola bolumbu epai na epai, na elamba te,Mpe, na nzala, basengeli komema mitó ya mbuma oyo babuki.+ 11  Balekisaka ntango ya midi na katikati ya bifelo oyo esimbaka mikala ya bilanga ya bangomba;Basengeli konyatanyata bikamwelo ya vinyo, ata bongo bazali se na mposa ya mai.+ 12  Uta na kati ya engumba, bato oyo bazali pene na liwa bazali kokimela,Mpe molimo ya baoyo bazoki mpota ya liwa ezali kobelela mpo na kosɛnga lisalisi;+Mpe Nzambe ye moko atalelaka yango likambo ya mabe te.+ 13  Kasi bango bazalaki kati na bato oyo batombokelaka pole;+Bayebaki banzela na yango te,Mpe bafandaki na babalabala na yango te. 14  Na moi, mobomi-bato atɛlɛmaka,Abomaka moto ya mpasi ná mobola;+Mpe na butu, akómaka moyibi mpenza.+ 15  Liso ya moto ya ekobo+ ezelizeli molili ya mpokwa,+Elobi: ‘Liso moko te ekomona ngai!’+Mpe azipi elongi na ye. 16  Na kati ya molili, atɔbɔli bandako;Na moi, bakomikangela mpenza na ndako.Bayebi pole ya moi te.+ 17  Mpamba te, mpo na bango, ntɔngɔ ezali lokola molili makasi,+Mpo bayebi ndenge nsɔmɔ ya pwasa ya molili makasi ezalaka. 18  Azalaka mbangu na mai.Eteni na bango ya mabele ekolakelama mabe na mokili.+Akobaluka te epai ya nzela ya bilanga ya vinyo. 19  Eleko ya kokauka, ná molunge, esilisaka mai ya nɛjɛ;Ndenge moko mpe Nkunda* esilisaka baoyo basali masumu!+ 20  Libumu ekobosana ye, nkusu ekolya ye na elɛngi,+Akokanisama lisusu te.+Mpe kozanga boyengebene ekobukana lokola nzete.+ 21  Alyelaka mwasi ekomba oyo abotaka te,Mpe mwasi oyo mobali akufá,+ asalelaka ye bolamu ata moko te. 22  Mpe ya solo akobenda bato ya makasi na nguya na ye;Akotɛlɛma mpe akoyeba malamumalamu te ndenge bomoi na ye ekozala. 23  Akopesa ye mayoki+ ete akoki komisunga ye moko;Mpe miso na ye ekozala likoló ya banzela na bango.+ 24  Batombwani likoló mpo na mwa ntango moke, na nsima bazali lisusu te,+Mpe bakitisami;+ babukani lokola moto nyonso,Mpe bakatami lokola motó ya mbuma. 25  Bongo sikoyo, nani akobimisa ngai moto ya lokutaTo akokómisa liloba na ngai eloko mpamba?”

Maloba na nse

To, “Sheole.” Talá Ap 4.