Yobo 21:1-34

21  Bongo Yobo ayanolaki mpe alobaki ete:   “Bóyoka liloba na ngai na likebi,Mpe tiká yango ekóma libɔndisi na bino.   Bókanga motema, mpe ngai nakoloba;Bongo nsima ya koloba na ngai, mokomoko na bino atyola.+   Ngai nazali nde koyebisa moto lobanzo na ngai?Soki bongo, mpo na nini elimo na ngai ezali kokóma mɔtɔmɔtɔ te?   Bóbalola bilongi na bino epai na ngai mpe bótikala monɔkɔ polele na kokamwa,Mpe bótya lobɔkɔ na monɔkɔ na bino.+   Soki nakanisi, nabulungani lisusu,Mpe kolɛnga ekangi mosuni na ngai.   Mpo na nini bato mabe bazali kokoba kozala na bomoi,+Bakómi mibange, mpe lisusu baleki bato mosusu na bozwi?+   Bana na bango bapikami makasi elongo na bango, na miso na bango,Mpe bakitani na bango na miso na bango.   Bandako na bango nde kimya mpenza, nsɔmɔ ezalaka kuna te,+Mpe lingenda ya Nzambe ezali likoló na bango te. 10  Ngɔmbɛ na ye ya mobali etyaka mpenza zemi, mpe ebebisaka malome na yango te;Ngɔmbɛ na ye ya mwasi ebotaka+ mpe zemi na yango esopanaka te. 11  Bazali kokoba kobimisa bana na bango ya mike ya mibali lokola etonga,Mpe bana na bango ya mibali bazali kopumbwapumbwa epai na epai. 12  Bazali kokoba kotombola mongongo na bango na mbonda moke mpe na nzɛnzɛ,+Mpe bazali se kosepela na lokito ya piololo. 13  Balekisaka mikolo na bango na kosakana,+Mpe na mbala moko bakitaka na Nkunda.* 14  Mpe balobaka na Nzambe ya solo ete: ‘Longwá epai na biso!+Mpe tosepeli ata moke te na boyebi ya banzela na yo.+ 15  Mozwi-ya-Nguya-Nyonso azali nani, mpo biso tósalela ye,+Mpe eloko nini tokozwa soki tobondeli ye?’+ 16  Talá! Bolamu na bango ezali na lobɔkɔ na bango moko te.+Toli ya bato mabe etɛlɛmi mosika na ngai.+ 17  Mbala boni mwinda ya bato mabe ebomamaka,+Mpe mbala boni likama na bango eyelaka bango?Mbala boni Nzambe, na nkanda na ye, akabelaka bango libebi?+ 18  Bakómaka nde lokola matiti ya kokauka liboso ya mopɛpɛ,+Mpe lokola mposo ya blé oyo mopɛpɛ makasi ememaka? 19  Nzambe ye moko akobomba misala mabe ya moto mpo na bana na ye moko;+Akopesa ye mbano mpo ayeba yango.+ 20  Miso na ye ekomona ndenge azali kosila,Mpe akomɛla nkɛlɛ ya Mozwi-ya-Nguya-Nyonso.+ 21  Mpo esengo na ye ekozala nini na ndako na ye nsima na ye,Wana motángo ya basanza na ye ekokatama mpenza na ndambo mibale?+ 22  Akoteya nde ata Nzambe boyebi,+Awa Ye moko asambisaka baoyo batombwami?+ 23  Moto yango akokufa na ntango biloko na ye ya kobikela etondi mɛkɛ,+Wana azali na motungisi moko te mpe azali na kimya; 24  Wana bibɛlɔ na ye etondi na mafutaMpe mafuta ya mikuwa na ye ekauki naino te. 25  Kasi oyo mosusu akokufa na molimo ya bololoWana alei biloko ya malamu te.+ 26  Bakolala elongo na kati ya putulu+Mpe nkusu ekozipa bango.+ 27  Talá! Nayebi malamu makanisi na binoMpe myango oyo bozali na yango mpo na kosala ngai mabe.+ 28  Mpamba te bozali koloba boye: ‘Ndako ya moto ya lokumu ezali wapi,Mpe wapi hema, tabernakle ya bato mabe?’+ 29  Botuni bato oyo basalaka mibembo na babalabala te?Mpe bozali nde kotala bilembo na bango malamumalamu te, 30  Ete na mokolo ya likama moto mabe abatelamaka,+Na mokolo ya nkɛlɛ, abikisamaka? 31  Nani akolobela ye na elongi na ye mpenza makambo ya nzela na ye?+Mpe mpo na oyo ye moko asali, nani akopesa ye mbano?+ 32  Kasi ye, bakokende na ye na malita,+Mpe bakotya moto akɛngɛlaka lilita. 33  Epai na ye, mabele oyo ekangamá ya lobwaku ya mokɛli ekokóma mpenza elɛngi,+Mpe akobenda bato nyonso nsima na ye,+Mpe baoyo bazalaki liboso na ye bakoki kotángama te. 34  Boye, ezali mpamba mpenza nde bozali koluka kobɔndisa ngai,+Mpe biyano na bino ezali komonana ete ezali kozanga bosembo!”

Maloba na nse

To, “Sheole.” Talá Ap 4.