Yobo 19:1-29

19  Bongo Yobo ayanolaki mpe alobaki ete:   “Tii ntango nini bokokoba kosilikisa molimo na ngai+Mpe bokokoba kotutatuta ngai na maloba?+   Bopameli ngai mbala zomi mobimba;Bozali ata koyoka nsɔni te ndenge bozali kosalela ngai makambo makasi boye.+   Mpe, ezala nasali libunga,+Epai na ngai nde libunga yango ekofanda.   Soki ya solo bozali kotombolela ngai mapeka,+Mpe bozali komonisa ete nsɔni na ngai ebongi na ngai,+   Wana bóyeba ete Nzambe nde abungisi ngai nzela,Mpe azingi ngai na monyama na ye ya kokanga nyama.+   Talá! Nazali se kobelela ete: ‘Mpasi!’ kasi nazali kozwa eyano te;+Nazali se kobelela mpo na kosɛnga lisalisi, kasi bosembo ezali te.+   Akangi esika na ngai ya koleka na efelo ya mabanga,+ mpe nakoki koleka te;Mpe na babalabala na ngai, azali kotya molili.+   Nkembo na ngai, abɔtɔli ngai yango,+Mpe alongoli motole ya motó na ngai. 10  Azali kobuka ngai bipai nyonso, mpe nakei;Mpe azali kopikola elikya na ngai lokola nzete. 11  Nkanda na ye mpe ezali kongalela ngai,+Mpe azali se kotánga ngai monguna na ye. 12  Bituluku ya basoda na ye bazali koya bango nyonso elongo mpe bazali komatisa mabele na nzela na bango mpo na kobunda na ngai,+Mpe bazali kotya kaa na bango zingazinga ya hema na ngai. 13  Bandeko na ngai, atye bango mosika na ngai,+Mpe bato oyo bayebi ngai batiki ngai. 14  Baninga na ngai ya motema bazali lisusu te,+Mpe bato oyo nayebi babosani ngai, 15  Baoyo bafandi bapaya na ndako na ngai;+ mpe baombo na ngai ya basi bazali kozwa ngai lokola moto bayebi te;Nakómi mopaya mpenza na miso na bango. 16  Nabengi mosaleli na ngai, kasi azali kondima te.Na monɔkɔ na ngai moko, nazali kobondela ye ayokela ngai mawa. 17  Mpema na ngai ekómi koyinama na mwasi na ngai,+Mpe nakómi nsolo mabe epai ya bana ya libumu ya mama na ngai. 18  Bana mike ya mibali mpe babwaki ngai;+Soki nameki kotɛlɛma, bango babandi kolobela ngai mabe. 19  Bato nyonso ya etuluku ya baninga na ngai ya motema bayini ngai,+Mpe baoyo ngai nalingaki babalukeli ngai.+ 20  Mikuwa na ngai ezali mpenza kokangana na loposo na ngai mpe na mosuni na ngai,+Mpe nabiki na likama na loposo ya mino na ngai. 21  Bómonisela ngai mwa boboto, bómonisela ngai mwa boboto, Ee bino baninga na ngai,+Mpo lobɔkɔ ya Nzambe ezwi ngai.+ 22  Mpo na nini bozali kokoba konyokola ngai ndenge Nzambe azali konyokola ngai,+Mpe bozali kotonda mosuni na ngai te? 23  Aa soki maloba na ngai ekomamaka sikoyo!Aa soki ekomamaka na buku! 24  Na ekomeli ya ebende+ mpe na mondɔlu,Aa soki bákomaka yango likoló ya libanga mpo na libela! 25  Mpe ngai nayebi malamu ete mosikoli+ na ngai azali na bomoi,Mpe ete, lokola azali koya nsima na ngai, akotɛlɛma+ likoló ya putulu. 26  Mpe nsima ya loposo na ngai, oyo balongoli,—oyo!Atako nasili nzoto, nakomona Nzambe, 27  Oyo ata ngai moko mpe nakomona,+Mpe oyo miso na ngai moko ekomona mpenza, kasi mopaya moko boye te.Bangɛi na ngai elɛmbi na kati na ngai mpenza. 28  Mpo bino bozali koloba: ‘Mpo na nini tozali kokoba konyokola+ ye?’Wana ntina mpenza ya likambo emonani epai na ngai. 29  Bóbanga mpo na mopanga,+Mpamba te mopanga nde koyokela mabunga nkɛlɛ,Mpo bóyeba ete mosambisi azali.”+

Maloba na nse