Yobo 15:1-35

15  Bongo Elifaze Motemane ayanolaki mpe alobaki ete:   “Moto ya bwanya akoyanola nde na boyebi oyo ezali se mopɛpɛ mpamba,+To akotondisa nde libumu na ye na mopɛpɛ ya ɛsti?+   Kopamela kaka na liloba ekozala na ntina moko te,Mpe maloba yango moko ekozala na litomba moko te.   Nzokande, yo ozali kosala ete kobanga Nzambe ezala makasi te,Mpe ozali kolɛmbisa mposa ya kokanisa makambo etali Nzambe.   Mpo libunga na yo ezali koteya monɔkɔ na yo,Mpe oponi lolemo ya bato ya ekɛngɛ.   Monɔkɔ na yo ezali kotánga yo moto mabe, kasi ngai te;Mpe mbɛbu na yo moko ezali koyanola mpo na kofunda yo.+   Yo nde moto ya liboso mpenza oyo abotamá,+To, obotamaki na mpasi liboso ete bangomba mike+ ebotama?   Oyokaka nde masolo ya nkuku ya Nzambe,+Mpe okanisi ete bwanya esuki kaka epai na yo moko?   Eloko nini mpenza oyebi oyo biso toyebi te?+Eloko nini ozali kokanga ntina oyo biso tozali kokoka te? 10  Moto ya nsuki mpɛmbɛ ná mobange bazali kati na biso,+Moto oyo aleki tata na yo na mikolo. 11  Mabɔndisi ya Nzambe ekoki na yo te,To mpe liloba oyo balobi na yo na boboto ekoki na yo te? 12  Mpo na nini motema na yo ezali komema yo mosika,Mpe mpo na nini miso na yo ezali kongɛnga? 13  Mpo ozali kobalola elimo na yo mpo na kotombokela Nzambe,Mpe obimisi maloba na monɔkɔ na yo moko. 14  Moto—mowei mpamba—azali nani mpo azala pɛto,+To moto oyo abotamá na mwasi mpo azala na elonga? 15  Talá! Andimelaka basantu na ye te,+Mpe likoló yango moko kutu ezali pɛto te na miso na ye.+ 16  Ekozala boni na moto oyo azali na bosɔtɔ mpe abebá,+Moto oyo azali komɛla kozanga boyengebene lokola mai! 17  Nakoyebisa yo yango. Yoká ngai!+Ata oyo wana, ngai namoná yango, boye tiká nayebisa yo yango, 18  Likambo oyo bato ya bwanya+ balobakaMpe oyo babombaki te, euti epai ya batata na bango. 19  Na bango kaka nde mokili epesamaki,Mpe mopaya moko te alekaki na kati na bango. 20  Moto mabe amonaka bwale mikolo na ye nyonso,Ɛɛ, motángo mpenza ya bambula oyo babombelá monyokoli. 21  Lokito ya makambo ya nsɔmɔ ezali na matoi na ye;Na ntango ya kimya, mopunzi ayelaka ye.+ 22  Andimaka te ete akozonga, akobima na molili,+Mpe abombami mpo na mopanga. 23  Azali koyengayenga mpo na koluka mampa—wapi yango?+Ayebi malamu ete mokolo ya molili+ ezali wana, pembeni ya lobɔkɔ na ye. 24  Mpasi ná bwale ezali se kopesa ye nsɔmɔ;+Eleki ye makasi lokola mokonzi oyo amibongisi mpo na kobunda. 25  Mpo azali kosembolela Nzambe lobɔkɔ na ye,Mpe azali koluka komonisa ete aleki Mozwi-ya-Nguya-Nyonso;+ 26  Mpo azali kopota mbangu mpo na kotombokela ye na motó makasi,Na matutu minene ya banguba na ye; 27  Mpo azali mpenza kozipa elongi na ye na ebele ya mafuta na yeMpe azali kolatisa bangɛi na ye mafuta,+ 28  Azali kofanda kaka na bingumba oyo esengeli kobomama;Na bandako oyo bato bakokoba kofanda kuna te,Oyo esengeli kokóma mabondo ya mabanga. 29  Akokóma mozwi te mpe bozwi na ye ekomata te,Mpe biloko oyo bango bazwi na mokili, akopalanganisa yango te.+ 30  Akolongwa na molili te;Mɔtɔ ekokaukisa mwa etape na ye,Mpe akolongwa na nzela na kofula ya monɔkɔ ya Nzambe.+ 31  Andimela te eloko oyo ezangi ntina, noki abunga nzela,Mpo oyo akozwa na esika na yango ekozala kaka eloko oyo ezangi ntina; 32  Yango ekokokisama liboso ya mokolo na ye.Mpe ya solo, etape na ye ya sika ekotonda na nkasa te.+ 33  Lokola nzete ya vinyo, akobwakabwaka bambuma na ye ya vinyo oyo eteli te,Mpe akobwaka bafololo na ye lokola nzete ya olive. 34  Mpo liyangani ya bapɛngwi ebotaka mbuma te,+Mpe mɔtɔ ekolya bahema ya kanyaka.+ 35  Bakumbaka mpasi lokola zemi mpe babotaka makambo oyo eyokisaka mpasi,+Mpe libumu na bango elɛngɛlaka nde bokosi.”

Maloba na nse