Yisaya 8:1-22

8  Mpe Yehova alobaki na ngai boye: “Zwá etanda+ moko monene mpe komá likoló na yango na ekomeli ya moto—mowei mpamba: ‘Mahere-shalale-hashe-baze.’  Mpe batatoli ya sembo,+ nganga-nzambe Uria+ ná Zekaria mwana ya Yeberekia, bápesa litatoli+ mpo na ngai.”  Bongo nabɛlɛmaki epai ya mosakoli-mwasi, azwaki zemi mpe na nsima abotaki mwana mobali.+ Mpe Yehova alobaki na ngai ete: “Pesá ye nkombo Mahere-shalale-hashe-baze,  mpo liboso mwana yango ayeba koloba:+ ‘Tata!’ mpe ‘Mama!’ bakomema liboso ya mokonzi ya Asiri biloko ya Damasi mpe biloko oyo bapunzi na Samaria.”+  Mpe Yehova alobaki na ngai lisusu boye:  “Lokola bato oyo baboyi+ mai ya Shiloa+ oyo ezali kotíyola malɛmbɛmalɛmbɛ, mpe lokola bango basepeli mingi+ nde na Rezine mpe na mwana ya Remalia,+  ɛɛ yango wana, talá! Yehova azali komatisela bango+ mai ya makasi mpe ebele ya mai ya Ebale,+ mokonzi ya Asiri+ ná nkembo na ye mobimba.+ Mpe akomata mpenza na banzela nyonso ya mai na ye mpe akoleka likoló ya bokula na ye nyonso  mpe akoleka na Yuda. Akozindisa mpenza mpe akoleka.+ Akokóma tii na nkingo.+ Mpe mapapu+ na ye ekosembolama mpenza mpo na kotondisa bonene ya mokili na yo, Ee Emanuele!”+  Bósala bango mabe, bongo bábukabuka bino; mpe bótya litoi, bino nyonso kuna na bisika mosika ya mabele!+ Bómikanga loketo,+ bongo bábukabuka bino!+ Bómikanga loketo, mpe bábukabuka bino! 10  Bókana mwango, mpe yango ekobebisama!+ Bóloba ata liloba nini, mpe yango ekosimba te, mpo Nzambe azali na biso!+ 11  Mpo talá oyo Yehova alobi na ngai na lobɔkɔ ya nguya, mpo na kosala ete natika kotambola na nzela ya bato oyo, alobi: 12  “Bino bosengeli koloba te ete: ‘Tókɔta na likita!’ mpo na nyonso oyo bato oyo bazali koloba ete: ‘Tósala likita!’+ mpe bino bosengeli te kobanga eloko oyo bango bazali kobanga, bosengeli mpe kolɛnga mpo na yango te.+ 13  Yehova ya mampinga—ye nde Moto bosengeli kotalela ete azali mosantu,+ mpe ye nde bosengeli kobanga,+ mpe ye nde Moto asengeli kolɛngisa bino.”+ 14  Mpe akokóma mpenza lokola esika mosantu;+ mpo na bandako nyonso mibale ya Yisraele, akokóma lokola libanga oyo moto akoki kotutana na yango mpe lokola libanga ya kobɛta libaku,+ akokóma lokola monyama mpe motambo epai ya bato oyo bafandi na Yerusaleme.+ 15  Mpe mingi kati na bango bakobɛta mpenza libaku mpe bakokwea mpe bakobukana, mpe bakokangama na motambo mpe bakozwama.+ 16  Língá mokanda yango ya litatoli,+ tyá elembo na mobeko na kati ya bayekoli na ngai!+ 17  Mpe nakokoba kozela Yehova,+ oyo azali kobombela ndako ya Yakobo elongi na ye,+ mpe nakolikya epai na ye.+ 18  Talá! Ngai ná bana oyo Yehova apesá ngai+ tozali na Yisraele lokola bilembo+ mpe lokola makamwisi oyo euti na Yehova ya mampinga, oyo afandi na Ngomba Siona.+ 19  Mpe soki balobi na bino: “Bótuna bato oyo basololaka na bilimo+ to baoyo bazali na elimo ya koyebisa makambo oyo ekoya, baoyo bazali koloba swiswiswi+ mpe na mingongo ya nse,” bato na bato basengeli nde kotuna Nzambe na bango te?+ Basengeli nde kotunela bato ya bomoi makambo epai na bakufi?+ 20  Bótuna mobeko mpe litatoli!+ Ya solo, bakokoba koloba oyo eyokani na liloba yango+ oyo ekozwa pole ya ntɔngɔntɔngɔ te.+ 21  Mpe moto na moto akoleka mpenza na kati ya mokili, wana azali na mpasi mingi mpe na nzala;+ mpe ekosalema mpenza boye: lokola azali na nzala mpe ayoki nkanda, akolakela mpenza mokonzi na ye mpe Nzambe na ye mabe+ mpe akotalatala likoló. 22  Mpe akotala na mabele, kasi, wapi! mpasi mpe molili,+ moindo mpe bantango ya mpasi mpe molili tuu, kongɛnga ezali te.+

Maloba na nse